Pietro5
01.02.08,14:31
Zdravím všetkých, chcel by som sa opýtať či môžem preúčtovať rezervu tvorenú v roku 2006 na overenie účtovnej závierky z 323 na 451, keďže v roku 2007 nebol robený audit, a tým pádom sa z krátkodobej rezervy stáva dlhodobá?? Alebo ju mám v roku 2007 stornovať 323/518 a keď bude robený audit za uzávierku roku 2006 tak to bude pre mňa nedaňový náklad? Čo je správne? Ďakujem za pomoc.
ingi
01.02.08,14:23
Zdravím všetkých, chcel by som sa opýtať či môžem preúčtovať rezervu tvorenú v roku 2006 na overenie účtovnej závierky z 323 na 451, keďže v roku 2007 nebol robený audit, a tým pádom sa z krátkodobej rezervy stáva dlhodobá?? Alebo ju mám v roku 2007 stornovať 323/518 a keď bude robený audit za uzávierku roku 2006 tak to bude pre mňa nedaňový náklad? Čo je správne? Ďakujem za pomoc.

Ak v budúcnosti bude robený audit za r. 2006, preúčtovala by som iba krátkodobú rezervu na dlhodobú.
Upozorňujem však na § 19 ods. 3 ZoÚ:

"(3) Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak."
KEJKA
01.02.08,14:46
išlo o krátkodobú rezervu, ktorá zostáva nevyčerpaná. To nie je dôvod robiť z nej dlhodobú. Proste zostane aj do budúcnosti krátkodobou práve preto, že povinnosť auditu pretrváva. Ak niekedy v budúcnosti dôjde k zásadnému rozhodnutiu audit napriek všetkému NEUROBIŤ, tak sa rezerva zruší.
apo
02.03.09,15:54
K dlhodobej rezerve prosím poradiť, ešte som takúto rezervu neúčtoval.

Dodávateľ vytvoril dielo za 30 mil Sk. Odberateľ uhradí 10% zo hodnoty diela až keď banka dá dodávateľovi akúsi záruku. Do tej doby je zadržaná suma 3 mil Sk. Tieto 3 milióny by bolo vhodné zaúčtovať ako dlhodobú rezervu. Podľa pokynov pre vedenie PÚ ak nie je možné tvoriť rezervu na presne určené nákladové skupiny tak potom účet 548.

Súvzťažnosť: 548/451 na 5 rokov.

Ak je to takto správne, potom každý nasledujúci rok budeme 1/5 vytvorenej rezervy stornovať zápisom 451/548? Alebo sa bude 5 rokov čakať či bude nutné riešiť reklamáciu?

Prosím o radu.

Ďakujem.

apo