Kosp
20.03.05,10:07
Prosím o kvalifikovanú radu.

V 1998 skrachovala AG-Banka a na BÚ som mal finančné prostriedky, ktoré po konkurznom konaní úpadcu, bola moja pohľadávka zaradená do štvrtej triedy súdom, čo znamená nevymožiteľná -nedobytná pohľadávka. Potvrdenie od správcu konkurznej podstaty bolo tiež v tomto zmysle, citujem "nepredpokladám uspokojenie pohľadávok...". Poradte, či je možné a akým spôsobom odpísať túto pohľadávku z účtu (z nákladov) pri jednoduchom účtovníctve. resp. za akých podmienok (prechod na PÚ, ukončenie podnikania a pod.) môžem túto pohľadávku 100% odpísať.Vsťahuje sa na to §19?
Slavo zo Štiavnice
30.05.05,07:21
Aj ja by somsa chcel spýtať na odpísanie pohľadávky v JU. 15.8.1997 som predal tovar, vznikla mi pohľadávka. Túto pohľadávku som začal vymáhať súdnou cestou a 29.12.2000 súd vydal návrh na nariadenie výkonu predajom hnuteľných vecí. Súdny vykonávateľ zistil, že povinný nemá žiadny postihnuteľný majetok. Vzľadom k tomu súd vydal uznesenie 25.4.2005 o zastavení výkonu rozhodnutia (teda, že keď nie je čo exekučne vymôcť tak nič sa vymáhať nebude). Ako mám nakladať s takouto pohľadávkou? Mám ju vyčiarknuť z knihy pohľadávok? Alebo mám aj do nákladov preniesť hodnotu tejto pohľadávky?
Slavo zo Štiavnice
08.06.05,06:55
Ahojte, nikto ste neodpisovali nedobytnú pohľadávku z JU?
Jana Acsová
08.06.05,07:09
Ahojte, nikto ste neodpisovali nedobytnú pohľadávku z JU?Nie, ale možno keď napíšeš podrobnosti, bude sa to dať vyriešiť.
ESTER
08.06.05,07:18
Pri zahrnutí pohľadávky do daňových výdavkov v JÚ nie je možné postupovať podľa zákona o daniach z príjmov ako v PÚ alebo tvoriť opravné položky. Ak pohľadávka od AG-banky nebude uspokojená na základe výsledku konkurzu, potom ju musíte naďalej evidovať vo svojom účtovníctve. Až v prípade že dôjde k ukončeniu vašej podnikateľskej činnosti, tieto nevymožiteľné pohľadávky nebudú predmetom úpravy základu dane.
Slavo zo Štiavnice
08.06.05,07:19
AVO ďakujem Ti za interes...
V JU 15.8.1997 som predal tovar, vznikla mi pohľadávka. V lehote splatnosti ju odberateľ neuhradil. Tak som začal vymáhať pohľadávku súdnou cestou a 29.12.2000 súd vydal návrh na nariadenie výkonu predajom hnuteľných vecí. V roku 2004 súdny vykonávateľ zistil, že povinný nemá žiadny postihnuteľný majetok. Vzľadom k tomu súd vydal uznesenie 25.4.2005 o zastavení výkonu rozhodnutia (teda, že keď nie je čo exekučne vymôcť tak nič sa vymáhať nebude). Ako mám nakladať s takouto pohľadávkou? Mám ju vyčiarknuť z knihy pohľadávok? Môžem do nákladov preniesť hodnotu tejto pohľadávky a znížiť si daňový základ o túto výšku pohľadávky?
ESTER
08.06.05,07:46
Podľa § 19 zákona o daniach z príjmov odst. 2 písm. h) bod. 4 sa táto pohľadávky nezdaňuje, to však neznamená že ju vyčiarkneš z knihy pohľadávok. Eviduješ ju až do vtedy kým budeš podnikať. Pri ukončení podnikania však túto pohľadávku nezdaníš.
Jana Acsová
08.06.05,09:13
AVO ďakujem Ti za interes...
V JU 15.8.1997 som predal tovar, vznikla mi pohľadávka. V lehote splatnosti ju odberateľ neuhradil. Tak som začal vymáhať pohľadávku súdnou cestou a 29.12.2000 súd vydal návrh na nariadenie výkonu predajom hnuteľných vecí. V roku 2004 súdny vykonávateľ zistil, že povinný nemá žiadny postihnuteľný majetok. Vzľadom k tomu súd vydal uznesenie 25.4.2005 o zastavení výkonu rozhodnutia (teda, že keď nie je čo exekučne vymôcť tak nič sa vymáhať nebude). Ako mám nakladať s takouto pohľadávkou? Mám ju vyčiarknuť z knihy pohľadávok? Môžem do nákladov preniesť hodnotu tejto pohľadávky a znížiť si daňový základ o túto výšku pohľadávky?
Nemôžeš ich dať druhýkrát do výdavkov (raz už boli v podobe nakupovaného tovaru). Pohľadávky v JÚ sa evidujú v účtovníctve (knihe pohľadávok) až dovtedy, kým nie sú zaplatené. FO ktorá vedie JÚ je povinná evidovať pohľadávky aj vtedy, ak je riziko, že nebudú zaplatené.
Citovaný § 19 ods. 2 písm. h) sa síce týka osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ale pre účely ukončenia činnosti FO podľa § 17 ods. 8 ZDP sa tieto pohľadávky pri skončení činnosti nezahrnú do základu dane (teda nebudeš ich zdaňovať) ale zbavíš sa ich iba pri skončení činnosti.
Takže potvrdzujem predchádzajúcu odpoveď aj týmto príspevkom.
Slavo zo Štiavnice
08.06.05,09:36
Chlapi ďakujem Vám.
Mickya
17.06.05,08:33
Opäť otváram túto tému. Prosím, čítali ste niekto DÚPP č. 10-11/2005 str. 462 - otázka č. 123 - odpis pohľ. v JÚ?
Je tu totiž písané, že podľa - §19 ods. 2 písm. i (zákon o dani z príjmov) je dovolené odpísať túto pohľadávku. Pritom na DÚ mi bolo povedané, že JÚ sa to netýka, pretože zákon o účtovníctve to neumožňuje.
Pochopila som, prosím, ja niečo zle alebo je chyba v tejto knihe?
ďakujem
Jana Acsová
17.06.05,08:41
Opäť otváram túto tému. Prosím, čítali ste niekto DÚPP č. 10-11/2005 str. 462 - otázka č. 123 - odpis pohľ. v JÚ?
Je tu totiž písané, že podľa - §19 ods. 2 písm. i (zákon o dani z príjmov) je dovolené odpísať túto pohľadávku. Pritom na DÚ mi bolo povedané, že JÚ sa to netýka, pretože zákon o účtovníctve to neumožňuje.
Pochopila som, prosím, ja niečo zle alebo je chyba v tejto knihe?
ďakujemMickya dobre si prečítaj odpoveď č. 8. Tá aplikuje presne ten istý postup ako je v spomínanom DÚPP. Otázka je iba: Kedy? FO môže z účtovníctva spomínanú pohľadávku dostať von.
Mickya
17.06.05,09:42
A ako je to, prosím, v prípade, ak som podnikateľ a chcem ukončiť živnosť, ale mám nehradenú pohľadávku napr. 2 roky starú? Ako vtedy postupujem? Ďakujem
Jana Acsová
20.06.05,07:15
A ako je to, prosím, v prípade, ak som podnikateľ a chcem ukončiť živnosť, ale mám nehradenú pohľadávku napr. 2 roky starú? Ako vtedy postupujem? ĎakujemPri ukončení živnosti (podnikania) fyzická osoba postupuje podľa § 17 ods. 8 písm. a) ZDP. Zdaňuješ neuhradené pohľadávky s výnimkou tých, ktoré spĺňajú podmienky § 19 ods. 2 písm. h (ktoré sú uznateľné v podvojnom účtovníctve na daňový odpis). T.j. ak nemôžeš pohľadávku daňovo odpísať (podľa toho čo uvádzaš, fakt, že je pohľadávka iba po splatnosti nie je ešte dôvodom na daňový odpis) je táto predmetom dane z príjmu fyzických osôb pri ukončení činnosti FO.