aňuša
29.02.08,12:43
Ahojte,
vie mi niekto poradiť ako je to s podporou v nezamestnanosti?
Pracovný pomer ukončený dnes t.j 29.2.2008 - trval 7 rokov
Chalan nechce poberať dávku v nezamestnanosti, pretože chce vycestovať za prácou do zahraničia. Uvidí , či bude úspešný a ak nie tak po návrate zo zahraničia by poberal dávky. Ako sa má teraz hlásiť na ÚP? Ako dobrovoľne nezamestnaný?
Tweety
29.02.08,12:44
Ahojte,
vie mi niekto poradiť ako je to s podporou v nezamestnanosti?
Pracovný pomer ukončený dnes t.j 29.2.2008 - trval 7 rokov
Chalan nechce poberať dávku v nezamestnanosti, pretože chce vycestovať za prácou do zahraničia. Uvidí , či bude úspešný a ak nie tak po návrate zo zahraničia by poberal dávky. Ako sa má teraz hlásiť na ÚP? Ako dobrovoľne nezamestnaný?
Môže tak.
Jana Motyčková
29.02.08,15:22
Ak chce byť dobrovolne nezamestnaný, nehlási sa na ÚP. V takom prípade sa musí prihlásiť na zdravotnú poisťovňu ako samoplatiteľ (do 8 dní).
aňuša
29.02.08,15:30
.....a vznikne mu po návrate z cudziny potom dávka v nezamestnanosti?
Jana Motyčková
29.02.08,15:49
Podľa mojich vedomostí áno. Stačí tam splnenie podmienky 3 rokov zamestnania v posedných 4 rokoch - nesmie byť v zahraničí príliš dlho. Ale ak by sa teraz príhlásil na ÚP, potom po mesiaci by sa odhlásil, tak po návrate by už nárok na dávku v nezamestnanosti nemal. Ale budem rada, ak môj názor niekto potvrdí.
Lydka R
29.02.08,16:05
Podľa mojich vedomostí áno. Stačí tam splnenie podmienky 3 rokov zamestnania v posedných 4 rokoch - nesmie byť v zahraničí príliš dlho. Ale ak by sa teraz príhlásil na ÚP, potom po mesiaci by sa odhlásil, tak po návrate by už nárok na dávku v nezamestnanosti nemal. Ale budem rada, ak môj názor niekto potvrdí.

Zo znenia zákona vyplýva tak, ako píšeš. "Dočerpať" podporu by mohol len v prípade, ak by sa do evidencie vrátil po tom, čo sa zamestnal a opäť ukončil PP.
Ale je to podľa mňa nelogické, že v prípade vyradenia z evidencie z dôvodu odchodu do zahraničia (teda stav dobrovoľne nezamestnaného), návratu a opätovnej evidencie už nárok na dočerpanie podpory nie je.
Takže neviem, či som si ten zákon dobre vyložila.

§105 Zákona o soc. poistení
...
(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie nezamestnaných občanov počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca a v období kratšom ako tri roky od začatia výkonu činnosti zamestnanca bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

(4) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činností zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľaodseku 3.
Inečka
29.02.08,16:30
Dobrý deň, dnes som skončila pracovný pomer dohodou. Mám aj živnosť, ale moje príjmy zo živnosti sú iba 3000 Sk mesačne. Pokiaľ sa chcem zaevidovať na Úrad práce a dostávať podporu, musím prerušiť živnosť? Alebo je možné tento príjem zo živnosti považovať za príjem ktorý je možný poberať popri podpore (do výšky 3200 Sk). Ďakujem za každý názor.
Jana Motyčková
29.02.08,20:36
Kým máš živnosť, na ÚP Ťa nezaevidujú. Popri podpore možno vykonávať iba činnosť do 3200 Sk a 64 hodín v pracovnoprávnom vťahu, prípadne podľa nejakej zmluvy podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, živnosť do toho nespadá.
Inečka
29.02.08,22:15
Ďakujem, tak si živnosť musím prerušiť a uzatvoriť dočasne dohodu o činnosti, resp. zmluvu o dielo.
Inečka
29.02.08,22:51
Od 1.5. mám dohodnuté zamestnanie - pracovný pomer, myslíš, že sa dá živnosť prerušiť aj na nejaké 2-3 mesiace? (Možno je to hlúpa otázka, ale doteraz som nebola ani na Úrade práce, ani som živnosť neprerušovala, takže sa v tom nevyznám). Bolo by možné napr. vystaviť faktúru dopredu ešte kým mám živnosť, teda s dnešným dátumom na mesiace marec-apríl, s tým,že by mi ich firma uhradila, až keď nebudem na úrade práce?
Nemohla by som mať s tým nejaký problém, keby mi v čase, keď budem na úrade neprišla žiadna úhrada, hoci by bola faktúra vystavená 29.2. dopredu na marec-apríl? Lebo nechcem sa pre pár korún dostať do problémov. Ďakujem za odpoveď.
EFA
10.03.08,17:47
Kým máš živnosť, na ÚP Ťa nezaevidujú. Popri podpore možno vykonávať iba činnosť do 3200 Sk a 64 hodín v pracovnoprávnom vťahu, prípadne podľa nejakej zmluvy podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, živnosť do toho nespadá.

Kde a v ktorom predpise sa nachádza toto obmedzenie poberania dávky v nezamestnanosti? Hľadám to v zákone o soc. poistení a neviem to nájsť. :confused:
brčko
10.03.08,18:08
Kde a v ktorom predpise sa nachádza toto obmedzenie poberania dávky v nezamestnanosti? Hľadám to v zákone o soc. poistení a neviem to nájsť. :confused:
Záko 389/06 o službách zamestnanosti, pripájam link, pozri § 6 ods.2d)
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19514&FileName=06-z389&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=409&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=rozsahu+zrážok+zo+mzdy+povinného

predpokladám, že od vtedy bol už novelizovaný, ale tento § by mal platiť. Prípadne pozri tento zákon aj na Porade je pod názvom "Zákony" a potom "zákon o službách zamestnanosti od 1.1.07" tu je z neho časť:

§ 6
Uchádzač o zamestnanie


(1) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.

(2) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len "evidencia uchádzačov o zamestnanie") a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.