Jankaaa
21.03.05,11:48
Prosím Vás pekne všetkých o radu. Ako má vyzerať zápisnica z valného zdromaždenia s.r.o.? Čo všetko musí obsahovať. S.r.o. má 3 spoločníkov. Musí byť schválená notárom?
mv66
21.03.05,12:08
Az niekto ma vzorovu, bolo by dobre ju prilozit, neviem, ci si na vsetko spomeniem: nazov, sidlo a ostatne idetif.udaje firmy, miesto konania, zucastneni, ich podiely, konstatovanie uznasaniaschopnosti, volba predsedu a zapisovatela, program, rokovanie o 1-tlivych bodoch, vysledky hlasovania, podpis predsedu a zapisovatela, asi i inych zucastnenych, podpisy overujeme, ak nieco dolezite, co ide na obchodny register.
Sany
21.03.05,12:16
No, ja viem tak, že s.r.o. nemusí mať zápisnicu z valného zhromaždenia overenú u notára, to platí pre akciovky.
Jankaaa
21.03.05,12:20
Ďakujem. Ak niekto ma vzorovú, tak mi ju prosím priložte.
Sany
21.03.05,12:26
Bohužiaľ nemám, my sa s tým moc nepárame. je tam proste napísané, že jediným bodom bolo rozhodnutie o rozdelení HV. A potom, že VZ rozhodlo nasledovne: a je tam čo so ziskom.
mv66
21.03.05,13:19
A este musia schvalit uctovnu zavierku, nielen rozdelenie zisku. Ak chcete zapisnicu z VZ pouzit napr. na zapis zmien do OR alebo v ZL, musi byt notarsky overena i u sro.
lenkak
21.03.05,19:41
FIRMA:s.r.o.


so sídlom

____________________________________________Z á p i s n i c a


z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,


ktoré sa konalo dňa ....... o 15.00 hod.,


na ul.Prítomní :1.


2.
Program rokovania :

1) Otvorenie.

2) Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 20 .

3) Záver
I. ČASŤ

Rokovanie otvoril predsedajúci ... .Prítomní spoločníci, t.j. účastníci valného zhromaždenia sa dohodli, že zasadnutiu valného zhromaždenia bude predsedať ..............a zapisovateľom a overovateľom zápisnice bude .......................Na úvod všetci spoločníci skonštatovali, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané so súhlasom všetkých spoločníkov, pričom všetci spoločníci boli vopred oboznámení s programom valného zhromaždenia; spoločníci konštatujú, že Valné zhromaždenie ( riadne ) bolo zvolané riadne a že nemajú voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.

Predsedajúci konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, t.j. 100 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášania schopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .Bod 2 programu

Uznesenie :
1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 20.. , ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu .2. Valné zhromaždenie súhlasí s tým, aby spoločnosť prednostne doplnila rezervný fond v súlade s Obch. zák. a spoločenskou zmluvou spoločnosti; pričom spoločníci sa dohodli, že zisk spoločnosti sa nebude rozdeľovať a tento zostane v spoločnosti.Prítomní boli 2 spoločníci, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.Hlasovanie : za - 100 % hlasov

proti - 0 % hlasov

zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov.Bod 3 programuZáverom predsedajúc konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.

V ................... dňa ......... V................,dňa

____________________ ___________________

podpis podpis
predseda zapisovateľ, overovateľ

zápisnica podpísaná o 15.30 hod zápisnica podpísaná o 15.30 hod.
Zídu sa Vám aj vzory ktoré nájdeš na tejto linke:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=3650&highlight=rozdelenie
mv66
21.03.05,23:10
Dakujem, si poklad, neviete niekto o zapisnici pre jedineho spolocnika a konatela zaroven? Nieco ako notarska zapisnica? Co to je? Mam prvykrat klienta co ma sam so sebou sro:-))
lenkak
22.03.05,16:10
Firma, s.r.o.
so sídlom v

____________________________________________Z á p i s n i c a
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa ........o 14.15 hod.,
na ul.Prítomní :

1.meno, r.č.
bytom:
Program rokovania :


1) Otvorenie.
2) Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 200. .
3) Záver


I. ČASŤ


Rokovanie otvoril predsedajúci .... .


Spoločník konštatuje, že Valné zhromaždenie ( riadne ) bolo zvolané riadne a že nemá voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.
Predsedajúci konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .


Bod 2 programu

Uznesenie :

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 200. , ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu .

2. Valné zhromaždenie súhlasí s navrhovanou úhradou straty tak, že hospodársky výsledok za rok 200. po zdanení v celkovej výške napr.:-9000,-Sk (strata) bude zaúčtovaný n a stratu minulých rokov.Prítomní bol vlastník, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.

Hlasovanie : za - 100 % hlasov
proti - 0 % hlasov
zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov.Bod 3 programu

Záverom predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.


V ..........., dňa
_________________________
meno
predseda
zápisnica podpísaná o 14.25 hod


Dúfam, že Ti bude vyhovať, stačí si ju troška upraviť.
mv66
23.03.05,07:02
Dakujem, velmi si mi pomohla.
wern
23.03.05,07:12
Pri jedinom spoločníkovi sa nerobí zápisnica z valného zhromaždenia ale rozhodnutie jedniného spoločníka.
mv66
23.03.05,07:25
Pri jedinom spoločníkovi sa nerobí zápisnica z valného zhromaždenia ale rozhodnutie jedniného spoločníka.Ano, aj na to vzor je tu niekde na porade, ale nemam mu pre istotu dat podpisat obe listiny, aj rozhodnutie aj VZ? On totiz nie je celkom 1znacne jediny spolocnik, patri mu 95% a 5% patri inej sro, ktora je iba jeho. zatial nemozem pochopit, naco si takto skomplikoval zivot, ale isto v tom bude nejaka finta F:-)))
patka.bn
27.03.06,12:55
Prosím Vás, čo znamená veta o tom, že valné zhromaždenie sa dohodlo na úhrade straty minulých rokov? To znamená, že to bude zúčtované nasledujúci rok? Možno sa budete diviť, čo za otázky to dávam, ale v tejto oblasti nie som doma. Ďakujem veľmi pekne.Firma, s.r.o.
so sídlom v

____________________________________________Z á p i s n i c a
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa ........o 14.15 hod.,
na ul.Prítomní :

1.meno, r.č.
bytom:
Program rokovania :


1) Otvorenie.
2) Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 200. .
3) Záver


I. ČASŤ


Rokovanie otvoril predsedajúci .... .


Spoločník konštatuje, že Valné zhromaždenie ( riadne ) bolo zvolané riadne a že nemá voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.
Predsedajúci konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .


Bod 2 programu

Uznesenie :

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 200. , ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu .

2. Valné zhromaždenie súhlasí s navrhovanou úhradou straty tak, že hospodársky výsledok za rok 200. po zdanení v celkovej výške napr.:-9000,-Sk (strata) bude zaúčtovaný n a stratu minulých rokov.Prítomní bol vlastník, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.

Hlasovanie : za - 100 % hlasov
proti - 0 % hlasov
zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov.Bod 3 programu

Záverom predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.


V ..........., dňa
_________________________
meno
predseda
zápisnica podpísaná o 14.25 hod


Dúfam, že Ti bude vyhovať, stačí si ju troška upraviť.
lenkak
27.03.06,17:34
Tu sa len preúčtovala.
Na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje v prípade, ak účtovná jednotka nerozhodla o vysporiadaní straty, ktorú dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie. Tento účet je možné vysporiadať zo zdrojov, ktoré má účtovná jednotka vytvorené alebo stratu uhradia spoločníci ďalšími vkladmi do spoločnosti.
Úhrada straty minulých rokov:
a) zo zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov 417/429
b) zo zákonného rezervného fondu 421/429
c) zo štatutárnych fondov 423/429
d) z ostatných fondov 427/429
e) z ostatných kapitálových fondov 413/429
f) úhrada straty spoločníkmi 354/429