ali8
07.03.08,11:42
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak idem vypisovať Hlásenie a hned do prvého riadku t.j. riadok 0 - kde je úhrn zdaniteľných príjmov, tak tam mi ráta aj príjem čo som mala v mesiaci august dvoch pracovníkoch na dohodu o vykonaní práce, ktorých príjem bol 3.200,-sk čiže t.j.spolu 7.200,-sk, ktoré mi tam pripočítava normálne k tým príjmov zamestnancov ktorí su u mna zamestnanní na HPP. Mám program MRP. Tak teraz neviem, veď teraz po novom sa dohodári nemajú vpisovať do Hlásenia, alebo sa mýlim poraďte mi prosím. ďakujem.
nicolet
07.03.08,11:52
Nemal by tam ísť príjem, z ktorého bola zrážková daň. Skontroluj či si tam nedala preddavkovú daň.
EPk
07.03.08,11:53
Riadok 0 je bez zrazkovej dane. pozri http://www.porada.sk/view.php?pg=skusdoba ukazka "Hlasenie o vyuctovani dane"
Lucka V
07.03.08,11:56
Využi bezplatnú službu "ukážka z vydoškolenia " Hlásenie o vyučt. dane. Zrejme ten dohodár má u teba podpísané vyhlásenie k dani a tým pádom si mu dala odpočitateľnú položku - /vo výplate za bežný mesiac r. 2007/, preto ti to zaratáva do riadku 0 ročného hlásenia. :)
Pekný deň
ali8
07.03.08,11:58
Nemal by tam ísť príjem, z ktorého bola zrážková daň. Skontroluj či si tam nedala preddavkovú daň.

no pozerala som a nemam kolo tych zamestnancov zaškrtnute zdanit preddavkovou danou tak nechapem preco to tam hádže
ali8
07.03.08,11:59
Využi bezplatnú službu "ukážka z vydoškolenia " Hlásenie o vyučt. dane. Zrejme ten dohodár má u teba podpísané vyhlásenie k dani a tým pádom si mu dala odpočitateľnú položku - /vo výplate za bežný mesiac r. 2007/, preto ti to zaratáva do riadku 0 ročného hlásenia. :)
Pekný deň

áno má podpísané vyhlásenie a uplatnoval si opdočitatelnu položku takže je to správne ak mi to tam pripočítava.
ali8
09.03.08,20:54
áno má podpísané vyhlásenie a uplatnoval si opdočitatelnu položku takže je to správne ak mi to tam pripočítava.

Prosím prosím poraďte takze správne mi to tam pripočítava, mám to tak nechat? a do tej dalsej casti kde sa píšu udaje o zamestnanchoch uz ich nemám písať , poraďte, velmi pekne dakujem.
jankasm
09.03.08,21:22
Prosím prosím poraďte takze správne mi to tam pripočítava, mám to tak nechat? a do tej dalsej casti kde sa píšu udaje o zamestnanchoch uz ich nemám písať , poraďte, velmi pekne dakujem.

Pozri bod 3 písm. j, keďže mal podpísané vyhlásenie a uplatňoval si odpočítateľnú položku, tak nemôže mať zrážkovú daň. ;)
Takže má tam byť daň preddavková /predpokladám, že ten príjem bol nízky, a po odpočítaní odpočítateľnej položky ste vlastne žiadnu daň neplatili/ a do hlásenia ju treba normálne započítať a vypísať aj údaje o zamestnancoch.

§ 43
Daň vyberaná zrážkou
(1) Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane podľa § 15.

(2) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov (§ 16 ods. 2) sa vyberá zrážkou, ak ide o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. c), d) a e) prvého až tretieho bodu a výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok.

(3) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o

a) úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, 66) doplnkový dôchodkový fond, 35) banka alebo pobočka zahraničnej banky 94) alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 95)
b) výnos z podielových listov, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu podielový fond, 66) doplnkový dôchodkový fond, 35)
c) peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [§ 8 ods. 1 písm. i)] okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9,
d) peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží [§ 8 ods. 1 písm. j)] s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9,
e) dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu 35) [§ 7 ods. 1 písm. d)],
f) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [§ 7 ods. 1 písm. e)],
g) príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv, 135)
h) príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon136) [§ 6 ods. 2 písm. a)],
i) výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúcich fyzickým osobám a daňovníkom uvedeným v odseku 6,
j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,
k) príjem podľa § 16 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu s výnimkou nájomného alebo príjmu plynúceho z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území Slovenskej republiky a príjmu, pri ktorom sa zabezpečuje daň podľa § 44.
l) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného. 136aa)