Marianna01
11.03.08,20:02
Prosím vás, aká je prípadná sankcia od Sociálnej poisťovne pri nesplnení oznamovacej povinnosti za zamestnanca pred začatím výkonu práce? Prihlásený cez registračný list bol v zákonom stanovenej lehote, len s neposlal mail, SMS ..., že bude zamestnaný.
Vďaka
veronikasad
11.03.08,20:04
Nerozumiem otázke, ak bol reg.list zaslaný pred výkonom práce, nie je čo oznamovať sms.

--------
Veronika
cloe
11.03.08,20:10
Pravdepodobne nebol zaslaný pred výkonom práce.
Ale v praxi som sa zatiaľ nestretla so žiadnou sankciou v tejto súvislosti. Ak má niekto inú skúsenosť, tiež budem rada, ak ju sem prilepí:)
Marianna01
11.03.08,20:17
Ano, bol zaslaný do 8 dní, ale nie pred výkonom práce...
veronikasad
11.03.08,20:30
Ano, bol zaslaný do 8 dní, ale nie pred výkonom práce...
Lehota 8 dní platí pre zamestnávateľa na prihlásenie al. odhlásenie do-z registra zamestnávateľov. Zamestnanci sa nahlasujú pred začiatkom výkonu práce. Pozri podrobný príspevok Prihlášky do sociálnej poisťovne od Ing. Strýčkovej.
--------
Veronika
ekopo
11.03.08,20:40
Marianna01
13.03.08,20:29
vďaka ;)
Aljok
14.03.08,09:43
Prosím vás, aká je prípadná sankcia od Sociálnej poisťovne pri nesplnení oznamovacej povinnosti za zamestnanca pred začatím výkonu práce? Prihlásený cez registračný list bol v zákonom stanovenej lehote, len s neposlal mail, SMS ..., že bude zamestnaný.
Vďaka
Nestretla som sa v praxi s pokutovaním, ale Zákon o sociálnom poistení to umožňuje:

§ 239
Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 228 až 234, § 238, 244a § 279 môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 500 000 Sk. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

§ 231
Povinnosti zamestnávateľa

(1) Zamestnávateľ je povinný

a) prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca,
b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

1. zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),
2. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobné....