nelka123
14.03.08,10:22
prosím Vás je možné uzatvoriť spätne k 1.1.2008 dohodu o prac.činnosti? Platia sa z toho nejaké odvody? problém je ten že mi chcú teraz zaplatiť za jan a feb a zhodou okolnosti som v tej spol. učtovnik a neviem či je to vôbec možné a ako to zučtovať a prípadne asi treba nahlásiť na sociálku, prosím ak viete poradte mi...dakujem
mysimis
14.03.08,10:27
Dohoda o pracovnej činnosti zakladá povinnosť prihlásenia sa do SP ako zamestnávateľ a aj zamestnanca, odvádza sa úrazové a garančné poistenie. Ak sa podpíše k tejto dohode o pracovnej činnosti aj vyhlásenie k dani zo mzdy, tak daň sa neodvádza, ale ak už má u iného zamestnávateľa podpísané vyhlásenie musí sa odvádzať aj daň, zamestnávateľ musí byť prihlásený na DÚ za platiteľa dane zo závislej činnosti a odovzdávať aj prehľady.
great.zv
14.03.08,10:29
áno aj dohodárom - DoPČ a DoVP treba poslať registračný list FO na SP pred začatím výkonu práce najneskôr v ten deň
jessica
14.03.08,10:34
prosím Vás je možné uzatvoriť spätne k 1.1.2008 dohodu o prac.činnosti? Platia sa z toho nejaké odvody? problém je ten že mi chcú teraz zaplatiť za jan a feb a zhodou okolnosti som v tej spol. učtovnik a neviem či je to vôbec možné a ako to zučtovať a prípadne asi treba nahlásiť na sociálku, prosím ak viete poradte mi...dakujem
Aj dohodára treba prihlásiť do SP v deň začiatku DPČ - Reg.list zamestnanca.
Platí sa úrazové poistenie 0,8 % a Garančný fond 0,25 % z vym.základu.
Čiže spätne nie, no možno ak by sa dalo skúste to dať k aktuálnemu dátumu.
nelka123
14.03.08,10:47
Ďakujem veľmi pekne, takže prihlásim aj seba aj firmu, a GP a UP platím len ja? firma nebude nič platiť do SP? ak je odmena 5 tis tak z toho budem rátať to GP a UP... a ako je to s platením dane?
mysimis
14.03.08,10:49
To, ako je to s platením dane som Ti napísala v prvom príspevku, do SP platí úrazové a garančné poistenie len zamestnávateľ.
nelka123
14.03.08,10:57
ok, dakujem, len s tým vyhlásením k dani zo mzdy som sa ešte nestretla, a zamestnaná už som na plný úvazok. a v prípade že k 7.3.2008 podpíšeme DoPČ môžu mi vyplatiť celú čiastku al. len alikvotnú?
mysimis
14.03.08,11:02
Vyhlásenie k dani zo mzdy slúži napr. na uplatnenie si nezdaniteľných položiek. Môžeš ho podpísať len u jedného zamestnávateľa. K 7.3.2008 nemôžete podpísať dohodu o prac. činnosti, lebo musíš byť prihlásená do SP najneskôr v deň nástupu a dnes je už 14.03.2008.
MIRKA111
14.03.08,11:05
neviete mi poradiť čo je lepšie so zamestnancom uzavieť, dohodu o vykonaní práce, alebo dohodu o pracovnej činnosti, a aký je v tom rozdiel?
jessica
14.03.08,11:10
ok, dakujem, len s tým vyhlásením k dani zo mzdy som sa ešte nestretla, a zamestnaná už som na plný úvazok. a v prípade že k 7.3.2008 podpíšeme DoPČ môžu mi vyplatiť celú čiastku al. len alikvotnú?
Môžu ti vyplatiť takú čiastku na akej sa dohodnete a uvediete ju v DoPČ.
mysimis
14.03.08,11:12
kuk sem:
Dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru
§ 223
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom a ktorej výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný alebo nehospodárny. Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.

(2) S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.

(3) Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

(4) Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.
§ 224
Na začiatok

(1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä

a) vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
b) vykonávať práce osobne, prípadne za pomoci rodinných príslušníkov uvedených v dohode,
c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,
d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

(2) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä

a) utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
b) oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,
d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.

(3) Zákazy niektorých prác pre ženy a mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd.
§ 225
Na začiatok

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere , aj keď túto škodu spôsobili jeho rodinní príslušníci, ktorí mu pri práci pomáhali. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere. Rodinným príslušníkom zodpovedá zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.
§ 226
Dohoda o vykonaní práce
Na začiatok

(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 300 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

(5) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.
§ 226a
Dohoda o pracovnej činnosti
Na začiatok

zrušený
Dohoda o brigádnickej práci študentov
§ 227
Na začiatok

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. , aj keď predpokladaný rozsah nepresahuje 100 hodín v kalendárnom roku.

(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Do tohto rozsahu sa nezapočítava čas pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma.

(3) Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku 2 sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.
§ 228
Na začiatok

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej zrušenia skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody. Okamžité zrušenie skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia pracovného pomeru nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

§ 228a
Dohoda o pracovnej činnosti

(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

(2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 - dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
nelka123
14.03.08,11:13
jasné, úž v tom začínam mať jasno, myslela som 17.3.2008, a tú odmenu mi môže vyplatiť celu? ale vôbec neviem či som niekedy podpisovala nejaké vyhlásenie, to je asi problém, že? a ako by to bolo keby si tých 5 tis vybral z firmy konateľ ako jeho odmenu, tiež by museli prebehnúť tie registrácie na SP, je to zahr.osoba a nie je tu rezidentom...
mysimis
14.03.08,11:18
Z odmeny konateľa sa do SP neplatí, ale konateľ musí byť prihlásený do ZP a tam sa z tej odmeny platí 14%. Sprav si to na tú dohodu.
nelka123
14.03.08,11:28
dakujem moc, len čo s tým daňovým?
mysimis
14.03.08,11:33
Keď pôjdeš prihlásiť firmu a seba do SP, tak prihlás firmu aj na DÚ za platiteľa dane zo závislej činnosti. Nezabudni podávať potgom prehľady na dú a do SP je potrebné mesačný výkaz.
jankasm
14.03.08,11:34
jasné, úž v tom začínam mať jasno, myslela som 17.3.2008, a tú odmenu mi môže vyplatiť celu? ale vôbec neviem či som niekedy podpisovala nejaké vyhlásenie, to je asi problém, že? a ako by to bolo keby si tých 5 tis vybral z firmy konateľ ako jeho odmenu, tiež by museli prebehnúť tie registrácie na SP, je to zahr.osoba a nie je tu rezidentom...

Čo sa týka toho vyhlásenia, tak to slúži na to, že každý daňovník má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti z hrubej mzdy. Takže napr. keby si zarobila v hrubom 20000,- z toho odpočítame odvody napr. 2000,- tak zo zvyšnej časti, t.j. z 18000,- zaplatíš daň 19% = 3420,-. Ak však podpíšeš vyhlásenie, môžeš si uplatniť nezdaniteľnú čiastku, od 1.1.2008 je to 8208,-. V tom prípade by bola daň 1861,- /18000-8208 = 9792,- a z toho 19%/. Dostaneš mesačne vyššiu výplatu o cca. 1500,-. :)
Ak vyhlásenie nepodpíšeš, tak si môžeš tento odpočet potom upltniť napr. pri ročnom zúčtovaní dane. Ale v tvojom prípade, by som si to vyhlásenie podpísala a uplatňovala odpočet mesačne. ;)
jessica
14.03.08,11:36
dakujem moc, len čo s tým daňovým?
Píšeš že si už zamestnaná na plný úväzok a nemáš podpísané Vyhlásenie.
Tak ho podpíš tam, kde si na plný úväzok a v nasledujúcej mzde sa ti uplatní mesačná nezdaniteľná časť ZD. Môžeš len u 1 zamestnávateľa.
Alebo nepodpíš u nikoho a podáš si DP, kde to uplatníš naraz a budeš mať daň.preplatok, ale až v apríli 2009.
S podpísaným vyhlásením máš korunky každý mesiac v ruke ;)
petovsan
16.03.08,16:47
Kedysi pri dohodách platilo (teda aspoň si to myslím), že pokiaľ nebola osoba, s ktorou firma uzatvorila DoPČ poistená z iného titulu (SP, ZP), tak sa z takejto dohody odvádzali príspevky na poistné tak, akoby bola uzatvorená pracovná zmluva.
Ako je tomu dnes, ak firma zamestná na dohodu o PČ osobu, ktorá nikde nepracuje, nie je evidovaná na ÚP, na MD, RD ... nikde? Môže takúto osobu vôbec zamestnať na DoPČ, príp. DoVP?