zhv
25.03.08,10:40
Vzájomný zápočet pohl.a záväzkov vystavený firmou A 30.12.2007 a podpísany firmou B 11.01.2008. Do ktorého roku zaúčtovať,do r. 2008,?
zhv
25.03.08,11:35
posúvam
Zoltán Kovács
25.03.08,11:39
Vzájomný zápočet pohl.a záväzkov vystavený firmou A 30.12.2007 a podpísany firmou B 11.01.2008. Do ktorého roku zaúčtovať,do r. 2008,?

Málo info. Na tej dohode môže byť aj klauzula, že započítava sa k 31.12.2007, v tom prípade k 31.12. Ak zápočet je sformulovaný tak, že do platnosti vstupuje podpisom oboch strán, a jedna strana to podpíše až v r. 2008 tak do aktuálneho roka.
zhv
25.03.08,12:09
práveže nie je to sformulované k 31,12.2007. Je tam klauzula,v súlade s OZ účastníci tejto dohody započítavajú svoje vzájomné pohľadávky.
ČL III, účastníci sa dohodli ,že túto dohodu je možné meniť len písomnou dohodou vo forme dodatku.Je vyhot. v 2.......´/Účastníci si prečítali.....a znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


Firma A 30,12,2007 a firma B 11,01,2008
Takže v roku 2008: