samot
26.03.08,17:56
Zdedil som spolu s dvomi súrodencami spoluvlastnícke podiely (každý vo výške 1/6) na nehnuteľnostiach - dvoch budovách a štyroch pozemkoch, ktoré mal poručiteľ - podnikateľ spolu s ďalším spoluvlastníkom - podnikateľom (XY) zahrnuté v obchodnom majetku (poručiteľ a spoluvlastník XY mali vytvorené združenie podľa § 829 občianskeho zákonníka). Smrťou poručiteľa došlo k vyradeniu nehnuteľností z jeho obchodného majetku, dedičia ich nepoužívajú na podnikanie. Po skončení dedičského konania dedičia dohodou s druhým spoluvlastníkom (XY) uvedených nehnuteľností podielové spoluvlastníctvo zrušili a vysporiadali sa tak, že si navzájom zamenili spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach a výsledkom vysporiadania je stav, kedy dedičia vlastnia jednú celú budovu (každý s podielom vo výške 1/3) a dva celé pozemky (každý s podielom vo výške 1/3) a spoluvlastník XY vlastní sám jednu budovu a dva pozemky. Predpokladám, že zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností sa podľa zákona o dani z príjmu považuje za zámenu nehnuteľností a preto musia dedičia priznať v daňovom priznaní príjem z tejto zámeny dosiahnutý rozdielom v cene spoluvlastníckych podielov, ktoré od spoluvlastníka XY nadobudli, a spoluvlastníckych podielov, ktoré na spoluvlastníka XY previedli v rámci vyporiadania. Zostatková hodnota predmetných nehnuteľností je značne nižšia ako ich všeobecná hodnota v čase smrti poručiteľa. Preto sa chcem spýtať, či sa pri zisťovaní výšky príjmov a najmä výdavkov dedičov súvisiacich so zrušením a vyporiadaním spoluvlastníctva vychádza zo zostatkovej hodnoty predmetných nehnuteľností alebo z ich všeobecnej hodnoty zistenej znalcom. Je možné, že daňový úrad posúdi siuáciu tak, že príjem dedičov určí podľa všeobecnej hodnoty nehnuteľností a výdavok podľa zostatkovej hodnoty nehnuteľností?

Ďakujem za každú radu.