enad
28.03.05,09:21
:confused: Dobrý deň milí poraďáci,

mám tu jeden problém s príjmo zo závislej činnosti z Írska. Klient od 25.5.2004 pracoval a pracuje dodnes v Írsku. Teraz mi priniesol potvrdenie o ročnom príjme ako i o zrazených soc. odvodoch a dani. Už dávnejšie som sa pýtala na stránkach porady ako uviesť takýto príjem v DP. Študovala som aj Zmluvu o zamedzení.... A práve tu je problém. Neviem či použiť metodu vyňatia príjmu alebo zápočtu dane.
Tu je aj úryvok z tej zmluvy:
Článok 15

Závislá činnosť1. Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú s výnimkou ustanovení článkov 16, 18, 19 a 21 zdaneniu iba v tomto štáte, ak sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, možno odmeny zaň prijaté zdaniť v tomto druhom štáte.2. Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom zmluvnom štáte, sa zdaňujú bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 iba v skôr uvedenom štáte, aka) sa príjemca zdržiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu v úhrne 183 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo sa končí v príslušnom daňovom roku tohto druhého štátu,b) sa odmeny vyplácajú zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého štátu, ac) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte.3. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku možno odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného na palube lode alebo lietadla prevádzkovaného v medzinárodnej doprave zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené sídlo skutočného vedenia podniku.

Prosím, poraďte niekto ako to riešiť. Ja som toho názoru, že by sa to malo vypočítať metódou vyňatia z príjmu, t.j. v DP typu A vyplniť riadky42-44.
Prajem ešte pekný veľkonočný pondelok a ďakujem všetkým za prípadnú radu
Porada je super!!!:)
enad
28.03.05,17:46
Prosím, pomôžte niekto?!?
Zita5
30.03.05,08:28
Prosím, pomôžte niekto?!?

Použiješ metódu zápočtu dane / pokiaľ je to Írsko a mzda je v EURO / , pokiaľ je to Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a mzdu dostával v librách - tak je to metóda vyňatia príjmov .

Já mám ten istý prípad .