rosemary
29.03.05,06:38
Daňovník mal príjmy len zo zahraničia. Chcel si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku a prepočet dane podľa bydliska v SR. DÚ mu daňové priznanie zamietol. Viete mi prosím, povedať prečo?
rosemary
29.03.05,09:41
Naozaj mi neviete niekto povedať prečo?
Naile
29.03.05,09:54
Zrejme to výplyva zo zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia.
Petronella
29.03.05,09:59
Zalezi od okolnosti. V akom state pracoval, kolko tam pracoval, kde ma trvaly pobyt atd. Skus rozpisat situaciu.....
rosemary
29.03.05,10:16
Pacoval celý rok v Čechách, trvalé bydlisko mal v SR, na daňovom úrade mu povedali, že si má u českého zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie. Daň by mu vysporiadali, ale jemu išlo o to aby si mohol uplatniť odpočitateľnú položku na manželku.
Petronella
29.03.05,11:03
Skus najst odpoved v zmluve o zamedzeni dvojiteho zdanenia s CR....http://www.akont.sk/dp_zmluvy.php.
"Podľa ust. § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane, pripadajúcej na príjmy, plynúce zo zdrojov v zahraničí. Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých je uplatňovaný zápočet dane podľa zmluvy, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí sa na účely zápočtu dane rozumie základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, sa zaokrúhli na celé koruny nahor. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami, vyčíslený podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov."
lelgab
30.03.05,18:43
Ahojte,

mam banalnu otazku, ak obcan SR mal príjem len zo zamestnania v Madarskej republike v roku 2004, musí podat v SR danove priznanie?

Vdaka
marta
30.03.05,18:58
Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2004, ak dosahoval zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50% nezdaniteľnej časti základu dane, ak tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí. Z uvedeného vyplýva, že ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti v Maďarskej republike a daňový domicil má na Slovensku, zdaňuje celosvetové príjmy na Slovensku, teda podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A na Slovensku v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31.3.2005 na miestne príslušnom daňovom úrade ( podľa miesta trvalého bydliska).
lelgab
30.03.05,19:53
Marta,

vdaka