delfy11
28.03.08,19:06
Dobrý den,

chcela by som sa opýtať, či nájomca (PO) si môže uplatniť odpis ako danový náklad na základe zmluvy o výkone správy a nájomnej zmluvy, ak neúčtuje o tejto budove.
betka
28.03.08,19:16
§ 24

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o

a) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva115) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke116) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
d) hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.116a)
delfy11
28.03.08,19:32
ale zrejme si odpis v DP za rok 2007 nebudem moct uplatniť nakoľko v komentári k zákonu uvedenom v DUPP, že zákon č. 659/2004 z.z. ruší možnosť prenesenia práva odpisu prenajatého majetku na nájomcu §24 ods.1. písm.a), uvažujem správne??
betka
28.03.08,20:10
Ak som ako nájomca nevynaložila PP na investíciu, prečo by som mala mať daňové náklady. Nárok na ne má vlastník.
delfy11
28.03.08,23:26
Vlastníkom budovy je fyzická osoba, ktorá to dlhodobo prenajíma na základe "Zmluvy o výkone správy a nájomnej zmluvy" právnickej, PO si uplatňuje všetky náklady a poberá aj všetky príjmy, a raz ročne PO vyplatí fyzickej osobe odmenu vo výške určenej podľa výsledku hospodárenia danej s.r.o. .... nie je nejaká možnosť, aby si daňový odpis uplatnila PO?
delfy11
02.04.08,14:04
Vlastníkom budovy je fyzická osoba, ktorá to dlhodobo prenajíma na základe "Zmluvy o výkone správy a nájomnej zmluvy" právnickej, PO si uplatňuje všetky náklady a poberá aj všetky príjmy, a raz ročne PO vyplatí fyzickej osobe odmenu vo výške určenej podľa výsledku hospodárenia danej s.r.o. .... nie je nejaká možnosť, aby si daňový odpis uplatnila PO? keby sa to nejako zmluvne ošetrilo..... nedalo by to ani tak?