Baťuška
09.04.08,08:01
Ahojte poraďáci. Ako firma máme nadriadeného ( mandátna zmluva, zástupca konateľa, v budúcnosti konateľ) s trvalým pobytom v Nemecku, zdržuje sa tu každý druhý týždeň. Má právo na náhradu cesty domov na návštevu?
hiker
10.04.08,07:56
§ 4 ods. 1 pism e) zakona c. 283/2002 z.z. o cestovnych nahradach:

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrínáhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu 3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

§ 12: Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu písomne dohodne na návšteve rodiny zamestnanca v mieste jej pobytu, 3) alebo v dohodnutom mieste pobytu rodiny na území Slovenskej republiky patrí zamestnancovi náhrada písomne dohodnutých výdavkov, najviac v rozsahu, do výšky a za podmienok ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na cesty na návštevu rodiny zamestnanca vyslaného na zahraničnú pracovnú cestu.