inga333
09.05.08,14:04
Dobrý deň,
potrebovala by som vzor ako napísať pre manžela (živnostníka) dodatok k pracovnej zmluve. Pracuje pre jednu menšiu firmu 3 mesiace cca na živnosť, no nakoľko majú hrozne veľa práce aj cez sviatky a výkendy, chceli by sme zvýšiť hodinovú mzdu...napr.: cez sviatky x%, cez výkendy x% a nadčasy x%. Neviem presne ako má vyzerať takýto dodatok, preto Vás prosím o pomoc.
Ďakujem
Denda
09.05.08,14:29
Dobrý deň,
potrebovala by som vzor ako napísať pre manžela (živnostníka) dodatok k pracovnej zmluve. Pracuje pre jednu menšiu firmu 3 mesiace cca na živnosť, no nakoľko majú hrozne veľa práce aj cez sviatky a výkendy, chceli by sme zvýšiť hodinovú mzdu...napr.: cez sviatky x%, cez výkendy x% a nadčasy x%. Neviem presne ako má vyzerať takýto dodatok, preto Vás prosím o pomoc.
Ďakujem
Vaša otázka je zmätočná, pretože píšete o pracovnej zmluve a zároveň uvádzate, že pracuje na živnosť. Ak by pracoval na živnosť tak by predsa fakturoval a v jeho prípade je cena dohodnutá buď ústne alebo formou zmluvy, objednávky. V prípade, že pracuje na pracovnú zmluvu tak dodatkom meníte tú časť pracovnej zmluvy, kde sa píše o mzdových dojednaniach. Dodatok si však nerobí zamestnanec, ale firma, ktorá s ním uzatvorila pracovný pomer.
inga333
09.05.08,15:23
Ospravedlňujem sa za zlé vyjadrenie...Pre upresnenie jedná sa o "Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti..." a nie o pracovnú zmluvu. Kde by sme chceli ešte nejakou formou upresniť príplatky za nadčasy, sviatky a výkendy.
Denda
09.05.08,15:33
Ospravedlňujem sa za zlé vyjadrenie...Pre upresnenie jedná sa o "Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti..." a nie o pracovnú zmluvu. Kde by sme chceli ešte nejakou formou upresniť príplatky za nadčasy, sviatky a výkendy.
No to je teda dosť veľký rozdiel v pomenovaní zmluvy.
Takže platí presne to isté o dodatku. Musíte si zobrať pôvodnú zmluvu a dodatkom meníte tú časť zmluvy, kde máte dojednané ceny za jednotlivé úkony a práce. Predpokladám , že v rámcovej zmluve so živnostníkom nemáte dohodnuté zložky ako nadčasy, sviatky a víkendy. Pre živnostníka sú to hodiny ako iné, len si treba dohodnúť napr. cenu za práce vykonané napr. počas víkendov, alebo sviatkov. Nemôžete v zmluve u živnostníka aplikovať príplatky podľa Zákonníka práce.
anawinka
03.08.10,13:19
dobrý deň,
máme živnostníka, ktorý má zmluvu o obslužných prácach na zámočnícke práce. ale, pracuje na žeriave, čo by teda nemal, keďže to nemá ani v zmluve, takže mi zamestnávateľ povedal, až vytvorím dodatok na "žeriavnické práce". Je to možné? myslím, že taká živnosť neexistuje, keď nevykonáva tieto práce svojim žeriavom, ale našim firemným. Čo s tým?vďaka.
Zita5
03.08.10,13:34
dobrý deň,
máme živnostníka, ktorý má zmluvu o obslužných prácach na zámočnícke práce. ale, pracuje na žeriave, čo by teda nemal, keďže to nemá ani v zmluve, takže mi zamestnávateľ povedal, až vytvorím dodatok na "žeriavnické práce". Je to možné? myslím, že taká živnosť neexistuje, keď nevykonáva tieto práce svojim žeriavom, ale našim firemným. Čo s tým?vďaka.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pôsobnosť Zákonníka práce
§ 1
(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.