Jana Motyčková
16.05.08,12:07
Poistenkyňa časť roka dobrovoľne nezamestnaná, časť roka SZČO.

Zadanie: Pani Stanislava Sedláková bola v roku 2007 od 1.1.2007 do 31.5.2007 dobrovoľne nezamestnaná. V tomto čase ako samoplatiteľ (poistenec podľa § 11 ods.2 zákona) platila preddavky 692 Sk mesačne. V tomto čase mala príjem z dohôd o vykonaní práce spolu 50000 Sk. Od 1.6.2007 do 31.12.2007 mala živnosť - bola SZČO. Ako SZČO platila preddavky 1064 Sk mesačne. Za rok 2007 dosiahla základ dane z podnikania 90000 Sk a z toho vymeriavací základ ako SZČO 45040 Sk.

Pretože pani Stanislava bola v roku 2007 SZČO, musí vykonať ročné zúčtovanie. Ročné zúčtovanie musí vykonať aj preto, lebo v čase, kedy bola samoplatiteľom, jej príjem podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmov, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých z ktorých sa vyberá daň zrážkou avšak vrátane príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou, presiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa (polovica z 5 x 4936 Sk = 24680 Sk).

Pretože v roku 2007 bola samoplatiteľom a bola aj SZČO, podáva ročné zúčtovanie na tlačive typu S. Nepoužije tlačivo typu X, pretože jej vymeriavací základ v úhrne (50000+45040) bol vyšší, ako 91200 Sk a po celý rok sa jej sadzba nezmenila (14%). K tlačivu priloží jeden list SB a jeden list SC.

V liste SB do p.B04 zapíše obdobie, za ktoré platí poistné ako SZČO a do p.B05 spočíta, koľko je to kalendárnych dní (214 dní). Do p.B06 spočíta preddavky za rok 2007, ktoré zaplatila ako SZČO najneskôr v deň podania ročného zúčtovania. Do p.B07 zapíše základ dane dosiahnutý z podnikania za rok 2007 (z daňového priznania za rok 2007) – teda sumu 90000 Sk. Do p.B08 zapíše preddavky na zdravotné poistenie, ktoré si uplatnila do daňovo uznaných výdavkov za rok 2007. Pretože pani Stanislava neviedla účtovníctvo, do výdavkov si uplatnila sumu 6 x 1064 Sk = 6384 Sk – preddavky na zdravotné poistenie zaplatené do 31.12.2007 (preddavky za december 2007 zaplatila až 4.januára 2008). Z toho v p.B09 vychádza vymeriavací základ 45040 Sk.

V liste SB musí vyplniť II. oddiel, pretože jej vymeriavací základ uvedený v p.B09 nedosiahol sumu aspoň 91200 Sk. Pozor si treba dať v mesiaci november, kedy bola 14 kal. dní práceneschopná a poberala nemocenské – v tom čase za ňu platí poistné štát – minimálny VZ bude suma 4054 Sk. Tu je výpočet: 7600/30 x 16 – čiže minimálny VZ pripadajúci na jeden deň, krát 16 dní, za ktoré má povinnosť platiť poistné).

Súčet minimálnych základov v B22 je suma 49654 Sk, táto suma sa prenáša do p.B32 a napokon i do p.B34.

Ďalej pokračuje vypĺňaním listu SC,

V liste SC do p. C04 zapíše obdobie, za ktoré platí poistné ako samoplatiteľ. Do p. C05 spočíta preddavky za rok 2007, ktoré zaplatila ako samoplatiteľ najneskôr v deň podania ročného zúčtovania. Do p. C06 zapíše svoj príjem dosiahnutý za mesiace január až máj 2007 podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmov, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých z ktorých sa vyberá daň zrážkou avšak vrátane príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou – teda aj príjem na dohody, ak by boli zdanené zrážkovou daňou – v jej prípade sumu 50000 Sk.

Keďže jej vymeriavací základ samoplatiteľa je nižší ako minimálny zálkad samoplatiteľa (59232 Sk), vyplní aj II.oddiel. V II.oddieli v p.C11 rozpíše svoje príjmy podľa mesiacov. V p.C12 uvedie kalendárne dni obdobia, kedy bola samoplatiteľom, odpočíta pritom dni, kedy poberala nemocenské, ošetrovné alebo materské. V p. C13 uvedie minimálnu mesačnú mzdu prislúchajúcu kalendárnym dňom z p.C13. (sumu 7600 Sk v mesiacoch kedy bola celý mesiac samoplatiteľom). V p.C14 uvedie v mesiacoch minimálny základ samoplatiteľa, ktorý v každom mesiaci vypočíta ako súčin koeficientu 0,6494 a minimálneho základu z p. C13. Údaje v stĺpcoch spočíta. V súčte p.C14 vyjde jej minimálny základ za obdobie, kedy bola samoplatiteľom, teda suma 24680 Sk.

V p.C21 uvedie svoj vymeriavací základ upravený na minimum. Keďže jej VZ (50000 Sk) je vyšší ako minimálny základ (24680 Sk), uvedie tu sumu 50000 Sk. Túto sumu spočíta spolu s VZ zo SZČO (listu SB) do p. S21 tlačiva S.

Ďalej pokračuje vypĺňaním listu S od položky S21. Do položky S21 spočíta oba vymeriavacie základy z listov SB (49654) a SC (50000), teda uvedie sumu 99654 Sk. Keďže táto suma je nižšia ako maximálny vymeriavací základ (621864 Sk), do p. S22 zapíše nezmenenú sumu 99654 Sk a do p. S23 uvedie koeficient Kmax 1. Následne dokončí vypĺňanie listov SB a SC.

V liste SB vynásobí VZ SZČO z p. B35 koeficientom Kmax, čo je v tomto prípade 1 a teda VZ SZČO ostane nezmenený – suma 49654. Z tohto VZ vypočíta výšku poistného do p.B37 (6952 Sk) a vyplní IV. Oddiel, ktorý slúži na výpočet preddavkov SZČO, ktoré bude platiť od júla 2008.

V liste SC vynásobí VZ samoplatiteľa z p. C21 koeficintom Kmax (=1) a zapíše do p. C22. Z toho vypočíta poistné príslušným percentom do p.C24. Pri sadzbe 14% je poistné vypočítané v p.C24 suma 7000 Sk.

V spoločnej časti tlačiva typ v p.S31 sa spočíta poistné z oboch listov, v p.S32 sa spočítajú zaplatené preddavky z oboch listov a v p.S33 sa uvedie nedoplatok – suma 3044 Sk. Nedoplatok je suma vyššia ako 100 Sk, preto sa zapíše aj do p.S34 a tento nedoplatok musí zaplatiť zdravotnej poisťovni do 31.10.2008.

ZZP_§19