petkasla
16.05.08,14:16
Čo je pravdy na tom, že osamelá matka má nárok na platené voľno 4 hodiny mesačne a vybrať si ho môže iba raz za dva mesiace, teda v podstate raz za dva mesiace má nárok na jeden deň plateného voľna? Počuli ste niekto o tom? Ja to v zákonníku práce nevidím. Díky
Chobot
16.05.08,14:36
Čo je pravdy na tom, že osamelá matka má nárok na platené voľno 4 hodiny mesačne a vybrať si ho môže iba raz za dva mesiace, teda v podstate raz za dva mesiace má nárok na jeden deň plateného voľna? Počuli ste niekto o tom? Ja to v zákonníku práce nevidím. Díky

O takom niečom som nenašiel v ZP zmienku. Nebolo tým myslené niečo iné? Kto ti to tvrdí? Nech uvedie číslo §.
Deni
03.02.09,17:13
Moja kamarátka je osamelá matka, má dieťa vo veku rok a pol a je zamestnaná. V práci im však hrozí prepúšťanie. Podľa § 64 ZP je v ochrannej dobe a zamestnávateľ jej výpoveď dať nemôže. Chcem sa len uistiť či je to tak, aby som jej nedala nejakú zlú informáciu. Ďakujem
Tweety
03.02.09,17:14
Moja kamarátka je osamelá matka, má dieťa vo veku rok a pol a je zamestnaná. V práci im však hrozí prepúšťanie. Podľa § 64 ZP je v ochrannej dobe a zamestnávateľ jej výpoveď dať nemôže. Chcem sa len uistiť či je to tak, aby som jej nedala nejakú zlú informáciu. Ďakujem
Áno, je, ale pozor.
Zákaz výpovede
§ 64
(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke ,alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke, d) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
e) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),
b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.
Deni
03.02.09,17:27
To znamená?
Nerada čítam len zákon, nie vždy ho môžem správne pochopiť.
Jedná sa asi o to, že tá moja kamarátka žije len so svojou matkou a svojim dieťaťom a len on je živiteľkou rodiny. Pracuje ako revízorka a chystá sa u nich prepúšťanie. Keďže ona tam nastúpila medzi poslednými a tiež nie veľmi sadla ich vedúcej, má strach že ju prepustia. Podľa môjho názoru však nemôžu. K porušeniu prac.disciplíny nedošlo a jej zamestnávateľ určite nezanikne, len zníži stav zamestnancov. Čo si o tom myslíte?
Tweety
03.02.09,17:30
To znamená?
Nerada čítam len zákon, nie vždy ho môžem správne pochopiť.
Jedná sa asi o to, že tá moja kamarátka žije len so svojou matkou a svojim dieťaťom a len on je živiteľkou rodiny. Pracuje ako revízorka a chystá sa u nich prepúšťanie. Keďže ona tam nastúpila medzi poslednými a tiež nie veľmi sadla ich vedúcej, má strach že ju prepustia. Podľa môjho názoru však nemôžu. K porušeniu prac.disciplíny nedošlo a jej zamestnávateľ určite nezanikne, len zníži stav zamestnancov. Čo si o tom myslíte?
V odstavci tri sú vymenové skutočnosti, kedy môže dať výpoveď aj osamelej matke. Nie je tam bod b- nadbytočnosť, takže lopaticky to znamená, že z tohto dôvodu nemôže dostať výpoveď.
brčko
03.02.09,19:21
No v jej prípade môže nastať problem v tom, či je vôbec osamelá.
Lebo podla § 40 ods. 1 a 2 Zákonník práce

(1) Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý "žije sám" a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena.
(2) Za osamelého zamestnanca sa považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov.

No a píšete, že žije s matkou.