Monika78
22.05.08,08:40
Dobrý deň,
viete mi poradiť či sa domnievam správne, že dôchodkový vek dosiahne zamestnanec v deň svojich narodenín?
Teda zamestnankyňa narodená 16.06.1950 dosiahne dôchodkový vek a teda aj nárok na starobný dôchodok?
Stitch
22.05.08,08:50
Myslím, že je potrebné pri zamestnankyni pozrieť zákon č. 461/2003 -
§ 65 ods. 4 - 8 a podľa počtu detí prepočítať dôchodkový vek. V ods. 9 je presne stanovený deň odchodu do dôchodku.
Monika78
22.05.08,08:52
áno, teraz som si akurát pozrela podobné témy. to znamená že ak sa narodila 16.06.1950 a mala dve deti tak by mala ísť v sept.
katka50
22.05.08,08:52
Dobrý deň,
viete mi poradiť či sa domnievam správne, že dôchodkový vek dosiahne zamestnanec v deň svojich narodenín?
Teda zamestnankyňa narodená 16.06.1950 dosiahne dôchodkový vek a teda aj nárok na starobný dôchodok?
Áno, ak dosiahne dôchodkový vek - žiada o dôchodok od 16....
veronikasad
22.05.08,12:04
Dobrý deň,
viete mi poradiť či sa domnievam správne, že dôchodkový vek dosiahne zamestnanec v deň svojich narodenín?
Teda zamestnankyňa narodená 16.06.1950 dosiahne dôchodkový vek a teda aj nárok na starobný dôchodok?
dôchodkový vek ženy nar. v r.1950 s 2 deťmi je 56 rokov 6 mes. Podmienku splnila 16.12.2006
Pozri tu :
http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/ds/odchod_do_dochodku.asp#label4

-------
Veronika
Nina5
30.10.11,11:01
Dobrý deň. Neviem či píšem na správne miesto. Prosím vie mi niekto poradiť, keď môj manžel odpracoval 40 rokov a do roku 1985 odpracoval 10 rokov v 1.kategórií. Narodil sa v roku 1953. Odratúvajú sa mu nejaké roky do dôchodku keď má odpracované 10 rokov v 1.kategórií? Ďakujem.
Mila123
30.10.11,11:11
Dobrý deň. Neviem či píšem na správne miesto. Prosím vie mi niekto poradiť, keď môj manžel odpracoval 40 rokov a do roku 1985 odpracoval 10 rokov v 1.kategórií. Narodil sa v roku 1953. Odratúvajú sa mu nejaké roky do dôchodku keď má odpracované 10 rokov v 1.kategórií? Ďakujem.Dôchodkový vek určuje u poistencov, ktorým sa priznávajú do 31. decembra 2023 nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie (http://www.socpoist.sk/slovnik-pojmov/11s?&prm1=672). Dôchodkový vek týchto poistencov sa určuje naďalej podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Ide o vek v rozpätí 55 až 59 rokov v závislosti od toho, koľko rokov doby zamestnania získali výkonom zamestnania v I. pracovnej kategórii, I. kategórii funkcií alebo II. kategórii funkcií.
Dôchodkový vek 55 rokov veku podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. až do 31. decembra 2023 má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej

15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach,

15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach za splnenia podmienky, že bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení, alebo preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície,

20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

Dôchodkový vek 58 rokov veku podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. až do 31. decembra 2023 má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej 20 rokov

v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,

v zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec a na kremeň a kremenec na chemickotechnologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,

v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, a v zamestnaniach sklárov dutého skla,

v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch.
Dôchodkový vek až do 31. decembra 2023 sa určuje podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov poistencovi, ktorý k 31. decembru 1999 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie a bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Dôchodkový vek v týchto situáciách je:


56 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný


najmenej 14 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 9,5 roka v takom zamestnaní v uránových baniach alebo

19 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo

19 rokov v službe I. kategórie funkcií,

57 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej


13 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 9 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach alebo

18 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo

18 rokov v službe I. kategórie funkcií,


58 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej


12 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 8 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach alebo

16 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo
16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií,


59 rokov veku, ak bol poistenec zamestnaný najmenej


11 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne 7,5 roka v takom zamestnaní v uránových baniach alebo

15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach; v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom; v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu; v zamestnaniach členov posádok námorných lodí; v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach; v zamestnaniach kesonárov a potápačov; v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora alebo

15 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity; v zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec a na kremeň a kremenec na chemickotechnologické spracovanie alebo na spracovanie tavením; v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, a v zamestnaniach sklárov dutého skla; v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch,

15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.