martina2006
22.05.08,12:52
Voči firme X máme pohľadávky, ktoré sme vymáhali súdnou cestou, bol vydaný
platobný rozkaz, no firma X nám pohľadávky neuhradila. Teraz nám dala
svoj hmotný majetok v hodnote výšky pohľadávok + úrokov + trov konania.
Máme uzatvorenú zmluvu o vysporiadaní ich záväzku. Následne sme hmotný
majetok predali inej firme. Ako to správne zaúčtovať?
betka
23.05.08,12:28
V tomto prípade by mala dlžná firma vystaviť kúpno-predajnú zmluvu na jej DHM.

Buď tento majetok zaúčtujete ako nákup tovaru, pretože ho predávate zrejme v nezmenenom stave 132/321, alebo cez obstaranie 042, ak ste vykonali opravy na DHM, resp. TZ....042/321, zaradenie 02x/042

- svoju pohľadávku započítate 321/311 (321/399, 399/311)

Následne predaj DHM:
- tovar: 311/604, vyradenie 504/132
- predaj DHM: 311/641, vyradenie 541/02x
martina2006
26.05.08,08:10
Dlžná firma nevystavila kúpno-predajnú zmluvu, ale dohodu o vysporiadní záväzku podľa § 51 a nasl. Občianského zákonníka,
kde sa píše, že predmetom vysporiadania sú hnuteľné veci, ktoré
dlžník prevádza na veriteľa v určitej sume. A preto neviem, či to môžem zaúčtovať ako tovar, ktorý ďalej bude predaný. Ďakujem.