mfano
22.05.08,15:57
Dobrý den,

mali sme nehlásenú kontrolu na prevádzke mimo našeho sídla a bol som predvolaný na živnostenský úrad ktorý spadá pod prevádzku ale nie pod sídlo firmy kde sa aj zdržiavam.
Problém je že vobec nemam predstavu či možem byt kontrolovaný inym ako živnostenským úradom kde som registrovaný. Teraz musím ako konateľ cestovat cez cele Slovensko aby som uspokojil nejakého uradníka čo naozaj nema nic rozumné na práci. Je vobec niekde vyšecifikované čo možu a čo nie_

Ďakujem
hanelie
22.05.08,16:10
Kathryn
20.08.08,09:38
Mali sme kontrolu zo živnostenského úradu na prevádzke a požadovali od pracovníkov aj dodávateľské faktúry - ako doklad o tom, že tovar nie je kradnutý. Vraj tieto faktúry musia byť na prevádzke. Všetky faktúry máme v sídle firmy, prevádzka je len malý obchodík. Prosím o radu, má toto tvrdenie oporu v niektorom zákone ?
Zita5
20.08.08,09:49
Mali sme kontrolu zo živnostenského úradu na prevádzke a požadovali od pracovníkov aj dodávateľské faktúry - ako doklad o tom, že tovar nie je kradnutý. Vraj tieto faktúry musia byť na prevádzke. Všetky faktúry máme v sídle firmy, prevádzka je len malý obchodík. Prosím o radu, má toto tvrdenie oporu v niektorom zákone ?

Živnostenský zákon

HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

§ 61c
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2008-a.html#hore)

(1) Živnostenský úrad vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, a z podmienok uložených koncesnou listinou.

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 38)

§ 62
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2008-a.html#hore)

(1) Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu (ďalej len "kontrolór"), ktorí sa pri výkone kontroly preukazujú preukazom kontrolóra.

(2) Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona.

(3) Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.

(4) Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.

(5) Živnostenský úrad môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri prevádzkovaní živnosti.

(6) Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona, najmä preukázať kontrolórom svoju totožnosť, umožniť im vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, poskytnúť im potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.


Chceli skontrolovať , či tovar náhodou nie je nadobudnutý iným spôsob , ako je riadna kúpa na základe doda.FA . Majú na to právo .
Zita5
20.08.08,09:57
- pokračovanie k príspevku č.4 -
Povinnosti podnikateľa

§ 30
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2008-a.html#hore)

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy. 33)

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

(4) Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám. 36)

(5) Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.
Kathryn
20.08.08,10:09
Zitka ďakujem veľmi pekne za poradenie, samozrejme, že nadobudnutie tovaru vieme hodnoverne preukázať faktúrami, len pán kontrolór tvrdil, že tieto doklady musia byť priamo na prevádzke a my ich máme v sídle firmy. V prípade potreby je možné ich preukázať, či už v sídle firmy, alebo na prevádzke, alebo u nich - kde si povedia. Môžeme tieto doklady mať v sídle firmy, alebo musiať byť priamo na prevádzke - v obchode ? Ďakujem
Zita5
20.08.08,10:16
Zitka ďakujem veľmi pekne za poradenie, samozrejme, že nadobudnutie tovaru vieme hodnoverne preukázať faktúrami, len pán kontrolór tvrdil, že tieto doklady musia byť priamo na prevádzke a my ich máme v sídle firmy. V prípade potreby je možné ich preukázať, či už v sídle firmy, alebo na prevádzke, alebo u nich - kde si povedia. Môžeme tieto doklady mať v sídle firmy, alebo musiať byť priamo na prevádzke - v obchode ? Ďakujem

Ak tie doklady neboli v predajni , samozrejme , že môžete ich predložiť aj dodatočne , ak sa tak dohodnete . Môžu napísať do protokolu , že ich predložíte v náhradnom termíne, nakoľko nadobúdacie doklady v čase kontroly boli v sídle firmy , ktorej adresa je odlišná od adresy predajne . Aj to je možné . Je dobré si spraviť aspoň kópie a tie ponechať na predajni .
hanelie
27.01.09,13:48
dnes som mala kontrolu zo ž.ú.
zamerali sa najmä na:
1. duálne ocenenie tovaru
2. jednotkové ceny
3. prepočet konv. kurzom
4. dodávateľske fa
5. bločik z ERP
6. viditeľné umiestnenie konv. kurzu
7. povolenie RÚVZ
8. označenie prevádzky

pýtali sa aj na zamestnancov, ale tých zatiaľ nemám
u mne dobrý:D:D:D
ivico
25.02.09,14:48
Dobrý deň,
možno je to trošku mimo tému, ale chcem sa spýtať, či mi vie niekto poradiť ako je to s preukázaním dodav. faktúr na tovar zakúpený v zahraničí cez internet - napríklad cez EBAY - a jeho následnom predaji u nás keďže na EBAY minimum predajcov pošle ku tovaru aj doklad o kúpe, pretože sú to predajcovia najmä z výchdoných krajín a oni si nerobia ťažkosti s tým, že vystupujú ako predajcovia, no pritom sú to obyčajní súkromný predajcovia. Premýšľam nad touto formou predaja, nakoľko teraz za špecializujem na predaj výpočtovej techniky a chcem svoju ponuku obohatiť o ponuku mobilného príslušenstva a zmiešaného tovaru, ktorý sa dá na EBAY zohnať relatívne lacno, no ako som spomínal, problém je s preukázaním pôvodu tovaru. Niekde som sa dočítal, že je postačujúci výpis z môjho PAYPAL účtu, kde je ku každej prevedenej platbe detailný popis o tovare, používateľovi, ktorému bola suma uhradená, kedy sa tak stalo a podobne. Síce sa mi táto informácia moc nepozdáva, chcem počuť názaor niekoho kto sa stretol s podobným problémom, prípadne Vás poprosiť o nejaké rady. Vopred veľmi pekne ďakujem za Vaše rady.
milagros208
01.04.09,06:04
Ahojte. Jeden môj známy bude mať kontrolu zo živnostenského úradu. Aké doklady mu môžu kontrolovať a čo by si mal pripraviť? V minulom roku mal otvorenú prevádzku, kde poskytoval služby - tetovanie a piercing. Keďže mu ponúkli iné priestory, prevádzku zrušil. Bolo to niekedy v júni minulého roku. Bohužiaľ doteraz nové priestory ešte nie sú hotové a tak túto činnosť nevykonáva. Na základe živnostenského oprávnenia vyrába reklamy na faktúru. Živnosť neprerušil, všetky odvody si platí. Bude z toho nejaký problém, že nemá prevádzku a nepoužíva viac ako pol roka registračnú pokladňu? Ďakujem.
xaver
18.04.09,17:37
Dobrý deň,
možno je to trošku mimo tému, ale chcem sa spýtať, či mi vie niekto poradiť ako je to s preukázaním dodav. faktúr na tovar zakúpený v zahraničí cez internet - napríklad cez EBAY - a jeho následnom predaji u nás keďže na EBAY minimum predajcov pošle ku tovaru aj doklad o kúpe, pretože sú to predajcovia najmä z výchdoných krajín a oni si nerobia ťažkosti s tým, že vystupujú ako predajcovia, no pritom sú to obyčajní súkromný predajcovia. Premýšľam nad touto formou predaja, nakoľko teraz za špecializujem na predaj výpočtovej techniky a chcem svoju ponuku obohatiť o ponuku mobilného príslušenstva a zmiešaného tovaru, ktorý sa dá na EBAY zohnať relatívne lacno, no ako som spomínal, problém je s preukázaním pôvodu tovaru. Niekde som sa dočítal, že je postačujúci výpis z môjho PAYPAL účtu, kde je ku každej prevedenej platbe detailný popis o tovare, používateľovi, ktorému bola suma uhradená, kedy sa tak stalo a podobne. Síce sa mi táto informácia moc nepozdáva, chcem počuť názaor niekoho kto sa stretol s podobným problémom, prípadne Vás poprosiť o nejaké rady. Vopred veľmi pekne ďakujem za Vaše rady.
Tazko odpovedat na tuto otazku, pretoze je to na posudeni kontrolneho organu, avsak osobne sa domnievam ze vypis z PayPal uctu nie je niecim co dostatocne preukazuje povod tovaru, ale len nieco ako vypis z banky potvrdzujuci uhradu. Pozaduj od tvojich dodavatelov aby ti zasielali faktury v anglictine, kde bude uvedena ich adresa, tvoja adresa, tovar, suma, sposob uhrady PayPal. Aby si to mal lahsie priprav si vzor takej faktury, kde len oni doplnia svoje meno.
Alternativne, mozes takuto fakturu akoze v ich mene vytvorit sam a uhradu zdokladujes vypisom zo svojho PayPal uctu. Samozrejme ze je to podvod a je na tvojom vlastnom posudeni, ci to risknes.
Taktiez ak budes dokladovat nieco Zivnostenskemu uradu o tom ze platis cez PayPal a podobne, musis o tom aj uctovat v tvojom uctovnictve.
astensova
09.09.09,17:59
Musí byť reklamačná kniha v prevádzke bar kde sa podáva alko, nealko, pochutiny?
akina
10.09.09,06:57
Musí byť reklamačná kniha v prevádzke bar kde sa podáva alko, nealko, pochutiny?
Povinnosť viesť evidenciu reklamáciií a mať v prevádzkarni zverejnený reklamačný poriadok sa týka všetkých predávajúcich bez výnimky ( pozri § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa ).