adriana126
25.05.08,08:32
Aká má byť výška odpisov za rok, ak sa hmotný majetok na základe zmluvy o budúcom predaji má predať, ale jeden mesiac má byť skúšobný. Ide o predaj auta a odberateľ si vyhradil právo jeden mesiac na odskúšanie auta. Ide o zálohu, ktorú zaplatí 27.12., predaj reálne prebehne až v januári, prípadne ak odberateľ nebude spokojný, tak vráti auto. Má byť z tejto zálohy zaplatené DPH, ak ide o osobný automobil a DPH nebola uplatňovaná a odpis za rok 2007 má byť v celej výške? Ide o JÚ
ekopo
27.05.08,20:19
1. Z hľadiska odpisov je dôležité, kto má evidované auto k 31.12. v majetku. Bližšie o tom hovorí § 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov:
cit. Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
Zo zadania predpokladám, že auto eviduje ku koncu obdobia predávajúci (s ohľadom na vyhradenú skúšobnú dobu)

2. Čo sa týka DPH, tu platí § 42 zákona o DPH, cit:
Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods.7
To platí aj pre osobný automobil.