prenajom
25.05.08,11:14
Dobry den,

vedeli by ste mi poradit, ci moze prenajat byt aj niekto, kto nie je jeho vlastnikom?
Kupila som totiz byt scasti na hypoteku, cast penazi mi pozicala mama. Byt chcem prenajat s tym, ze by zmluvu uzavreli najomcovia s mojou mamou. Najomne by platili jej a ja by som tymto sposobom splacala svoj dlh voci nej. Myslite, ze je to mozne? Zda sa mi, ze v zakone o DzP sa o vlastnictve nehnutelnosti nehovori.

Vopred dakujem za radu.

L.
betka
25.05.08,11:59
Nie, nemôže. Prenajímať môže len vlastník majetku, ten kt. je na LV.
Celsus
25.05.08,12:28
Mozete byt prenajat Vasej matke za x,- Sk a ona ho moze hned dat do podnajmu osobam, ktore v nom budu byvat, tiez za x,- Sk. Prijate peniaze od podnajomnikov si Vasa matka moze nasledne zapocitat na splacanie dlhu. Povinnosti platit dan z prijmov ju to ale v zasade nezbavuje. (Za istych okolnosti sa vsak da na dani nieco usetrit.)

Z pohladu Vas ako vlastnika by uvedeny mechanizmus mohol byt vyhodny z toho dôvodu, ze podnajomnik bytu je zakonom chraneny slabsie ako najomca/najomnik bytu.
betka
25.05.08,13:01
Živnosť
§ 2

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 3

(1) Živnosťou nie je:

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom, 1)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi 2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d) činnosť pri výkone povolaní
1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov 2a) okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, 3)
3. advokátov, 4), notárov, 5a) patentových zástupcov 6) a súdnych exekútorov,
4. znalcov a tlmočníkov, 7)
5. overovateľov (audítorov) 8) a daňových poradcov,
6. burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, 8a)
7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, 9) mediátorov 9a), sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu 9b) a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 9c)
8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, 9b)
9. autorizovaných geodetov a kartografov 10),
10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.

(2) Živnosťou ďalej nie je:

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, 12) vykonávacích inštitúcií, 12a) sprostredkujúcich inštitúcií, 12b) vydavateľov elektronických platobných prostriedkov, 12c) prevádzkovateľov platobných systémov, 12d) poisťovní, 13) doplnkových dôchodkových poisťovní, 13a) dôchodkových správcovských spoločností, 9b) doplnkových dôchodkových spoločností, 9c) búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí 14) a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, 8a) ani poskytovanie devízových peňažných služieb 12e) a vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, 12f)
b) prevádzkovanie hazardných hier, 15)
c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 16),
d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka 17) v rozsahu, na ktorý sa vydáva povolenie podľa osobitného zákona,
e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov, 18)
g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe, 19)
h) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu, 20)
i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,
j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami 22) a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 322a)
k) rozhlasové a televízne vysielanie,
l) poskytovanie univerzálnej poštovej služby,
m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, 23a)
n) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 23c),
o) podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie, 23d)
p) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
r) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
s) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb, 23e),
t) používanie vysoko rizikových chemických látok,
u) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk, 23f)
v) obchod s vojenským materiálom,
w) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami, 23g)
x) poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, 23h) poskytovanie služieb zamestnanosti, 23ha) okrem odbornej poradenskej služby,
y) kolektívna správa autorských práv, 23i)
z) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
za) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie, 2a)
zb) vykonávanie technických kontrol vozidiel, 23k)
zc) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel, 23l)
zd) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia, 23m)
ze) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia, 23n)
zf) akreditácia environmentálnych overovateľov,
zg) poskytovanie právnych služieb za odmenu,
zh) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti, 23pb)
zi) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel, 23pc)
zj) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, 23pd)
zk) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, 23pe)
zl) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, 23pf)
zm) vykonávanie kontrol originality vozidiel, 23pg)
zn) vykonávanie montáže plynových zariadení, 23ph)
zo) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu, 23q)
zp) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, 2b)
zq) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
zr) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.

(3) Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

(4) Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, 23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon. 23r)

§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

(2) Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

JA len na zamyslenie. Živnostenský zákon mi hovorí, čo je živnosťou a čo nie je.

Prenájom nehnuteľností nie je živnosťou, ak sa poskytuje len holý prenájom. Nenašla som v živnostnskom zákone PODNAJOM, je tu definícia len prenájmu, ale podnájmu nie je. Prečítala som si i to, či náhodou nie je podnájom v 3/1,2.

Treba sa pozrieť na definíciu, čo je živnosťou, a či mamina nespĺna túto podmienku, pretože ak by mi v par. 4 i termín podnájom, tak je to jasné, že holý podnájom nie je živnosťou.

Len toto som chcela. :):rolleyes: (slovíčka)
prenajom
25.05.08,16:13
dakujem za odpovede, je to naozaj dost zamotane

mozete mi, prosim, este vysvetlit, ak budem mat prijmy z najmu ja, odpocita sa nezdanitelne minimum z prijmu zo zavislej cinnosti a osobitne nezdanitelna ciastka z prijmu z najmu? Budem mat teda narok na nezdanitelnu ciastku z prijmu z najmu bez ohladu na to, aky je moj prijem zo zavislaj cinnosti?

L.
ego.mc
26.05.08,08:10
Nie. Nezdaniteľný základ sa odpočítava iba raz, bez ohľadu na to koľko rôznych príjmov máte.