Yden0
26.05.08,17:04
neviem či som to zaradil správne ale potrebujem poradiť
v decembri minulého roku som mal autohaváriu na firemnom aute. Auto dali do servisu kde ho začali opravovať. Najprv bola škoda vyčíslená na zhruba 40 000Sk lenže čím dlhšie ho opravovali tak škoda bola vyššia a vyššia až sa vyšplhala na 114 000Sk. Poisťovňa po polroku uhradila 60 000 s tým že vyhlásila totalku, zamestnávateľ teraz odo mňa požaduje ten rozdiel čo je 54 000Sk. Haváriu som zavinil ja. Okrem toho sme mali požičane auto ich rodičov na dobu približne 3 mesiace. Zamestnávateľ mi oznámil že odo mňa môže požadovať peniaze za prenajatie ich auta alebo ho môže dať opraviť a mňa by to vyšlo lacnejšie. Momentálne som im už vyplatil niečo cez 20 000Sk a to tam ešte stále nie je tých 50 000Sk.
Chcem sa spýtať či môj zamestnávateľ odo mňa môže to všetko požadovať.
vopred Ďakujem
Zuziana
26.05.08,17:25
Všeobecná zodpovednosť
zamestnanca za škodu
§ 179
Na začiatok

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.
§ 180
Na začiatok

Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú.
§ 181
Na začiatok

(1) Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, môže zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti a aký je spoločenský význam škody, ako aj na osobné a majetkové pomery zamestnanca, ktorý povinnosť nesplnil. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 186
Na začiatok

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.
Yden0
26.05.08,17:40
takže má právo odo mňa pýtať všetky tie peniaze alebo nie
ego.mc
27.05.08,09:24
Veď si prečítaj si predchádzajúci príspevok.
Zodpovedáš za škodu?
Potom si povinný ju nahradiť.
A čo sa týka výšky náhrady, strop si musíš vypočítať podľa svojich príjmov.
Yden0
27.05.08,12:56
a s tým požičaním auta? Aj za to mám platiť ja?
Yden0
27.05.08,16:58
pri havarii som nebol pod vplyvom alkoholu, ake sú ešte ďalšie dôvody aby som musel zaplatiť plnu výšku škody
Zuziana
28.05.08,06:12
Pre takéto prípady je vhodné mať poistku pri výkone povolania, ktorá ťa poisťuje do 4-násobku príjmu.
Yden0
29.05.08,22:40
1) ano tu poistku mam, ale chcem vedieť pri akom pripade by som musel zaplatiť plnu výšku
2) cena za požičanie auta sa počíta do toho 4-násobku prijmu
preboha
09.06.08,16:26
ako to stojí v horeuvedenom predpise, zamestnávateľ môže pýtať skutočnú škodu. V tomto prípade skutočná škoda nie je 114 000 Sk, ani 80 000 ani 70 000 Sk, ale škutočná škoda je to, čo zaplatila poisťovňa!!!!!! Ak zamestnávateľ nechal opravovať auto označené ako totálku, bez ohľadu na jeho aktuálnu cenu, mohol ho opraviť nielen za 140 000 Sk, ale napr. za 200 000 Sk, alebo 300 000 Sk. Je to rozhodnutie zamestnávateľa, a mal by finančné následky svojho rozhodnutia ( oprava "za každú cenu") znášať sám, a nie pýtať rozdiel v cene opravy od vodiča!!!
preboha
09.06.08,16:27
ešte dodám, že v prípade totálnej škody nie je prenájom auta možné zahrnúť do skutočnej škody - 100% informácia
Yden0
12.06.08,06:12
dakujem za tu info o prenajati
a stou opravou to bola vina likvidatora a servisu nie zamestnavateľa, on sa ich vždy pýtal či to nebude na totalku. Postupne to opravovali, najprv to bolo 40000, potom 60000 až nakoniec 114000. Lenže zamestnavateľ mi teraz povedal že ta poistka do 4-nasobku prijmu sa na mňa nevzťahuje lebo som nehodu zavinil ja (oplati sa mi sním o tom hadať)
preboha
12.06.08,08:48
Yden0, ten, človek z poisťovne, ktorý obzerá auto musí byť profík, aby vedel odhadnúť cenu opravy. Ak firma nebola upozornená, že opravu poisťovňa nedoporučuje (napr. poznámkou v zápise o poškodení), tak maslo na hlave má poisťovňa, ak by sa firma súdila o nezaplatený zvyšok ceny opravy,s 99% pravdepodobnosťou tento spor vyhrá- aspoň také sú doterajšie súdne rozhodnutia. Ktorá to bola poisťovňa? Koľko obhliadok bolo vykonaných? Máte v prvých obhliadkach poznámku, že opravu nedoporučujú?
Yden0
13.06.08,00:11
bola to Česka poisťovňa a môj zamestnávateľ sa na to dal odvolať takže teraz čakame čo bude ďalej
Preboha pisal si že odo mňa na 100% nemôžu pýtať peniaze za prenajatie auta, čo ak mi to vyúčtujú ako ušlý zisk
preboha
13.06.08,19:59
príslušný právny predpis o náhrade škody o tom výslovne nehovorí, ale v prípade finančnej totálky (tento prípad) prenájom vozidla NIE JE SÚČASŤOU SKUTOČNEJ ŠKODY, a tak účtovanie prenájmu náhradného vozidla nie je možné. Okrem toho to nemá ani logiku, pretože v prípade bežnej opravy je možné stanoviť dobu prenájmu, ktorá je rovná času opravy. V prípade, keď sa auto ekonomicky neoplatí opravovať (totálka) - a teda ani sa reálne neopraví - ako by si určil koniec doby prenájmu? Vyúčtovanie ušlého zisku nie je pre firmu jednoduchá vec, ale aj keby nejaké číslo z toho vyšlo zákon jednoducho neumožňuje v takomto prípade predpísať k náhrade ani prenájom, ani ušlý zisk ani nič iné. Bez ohľadu čo hovorí o rozsahu tvojho poistenia zamestnávateľ, treba ohlásiť vec poisťovni, a počkať ako zareagujú. Ak malo auto pred búračkou hodnotu napr. 100 000 SK, a poisťovňa zaplatí 40 000 Sk, zamestnávateľ neprišiel o 60 000 Sk - má havarované vozidlo v cene 100 000 - 40 000= 60 000 Sk. Jediná škoda ktorá mu vznikla je spoluúčasť, ktorú v súlade s havarijnou poistkou poisťovňa neuhradí - napr. 5 000 Sk. Osobne by som nič neplatil, nech zamestnávateľ vyčísli škodu podľa vlastnej predstavy (písomne) a toto vyčíslenie pošli na svoju poisťovňu. Oni mu už vysvetlia ako to stojí objektívne.