Magda
31.05.08,13:59
Prajem Vám pekný deň, SZČO pracuje ako stolár, cez prázdniny by mu vypomáhal jeho brat -študent. Moja otázka musí s bratom uzavieť dohodu alebo nemusí. Je v tomto prípade uzavretie dohody podmienkou ?jedná sa o dva mesiace - júl a august 2008. Ďakujem za odpoveď
Kristína
31.05.08,18:23
Nie, nemusí uzavrieť dohodu. Ide o príbuzného v priamom rade - brata.
Pozri si zákon 125/2006:
Čl. II
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
"§ 2a
(1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

(2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.".