MiťaK
06.06.08,09:39
Prajem pekný deň.Prosím o radu a to či poberateľ predčasného starobného dôchodku,ktorý pracuje na HPP má nárok na prepočet a doplatok dôchodku po ukončení HPP a to vraj vo výške 0,75% z vymeravacieho základu za každý odpracovaný štvrťrok počas poberania PSD,alebo až po dovršení fyzického veku 62 rokov. Keď áno,na základe akého zákona.Srdečná vďaka.
VERONIKA6
06.06.08,09:47
Prajem pekný deň.Prosím o radu a to či poberateľ predčasného starobného dôchodku,ktorý pracuje na HPP má nárok na prepočet a doplatok dôchodku po ukončení HPP a to vraj vo výške 0,75% z vymeravacieho základu za každý odpracovaný štvrťrok počas poberania PSD,alebo až po dovršení fyzického veku 62 rokov. Keď áno,na základe akého zákona.Srdečná vďaka.
Musí byť ukončený pracovný pomer a potom predčasný dôchodok prepočítajú. Tak toto je zo soc. poisť. podrobnejšie.
Ak dôchodca chce, aby mu prepočítali (zvýšili) dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia, ktoré získal popri poberaní starobného či predčasného dôchodku, musí ukončiť pracovný pomer? Ako často a v akom termíne mu dôchodok zvýšia? Čo dôchodca potrebuje na to, aby mu dôchodok zvýšili? Musí o to požiadať? Čo a čím musí preukázať?


Nárok na zvýšenie dôchodku vzniká podľa § 66 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zániku dôchodkového poistenia. Poistencovi, ktorý je dôchodkovo poistený z dôvodu, že je v pracovnom pomere, zaniká dôchodkové poistenie dňom skončenia pracovného pomeru. Z uvedeného vyplýva, že kým dôchodca, ktorý pracuje v pracovnom pomere, neskončí pracovný pomer, dôchodok sa mu z tohto dôvodu nezvýši. Pred zánikom dôchodkového poistenia nie je možné vypočítať ani sumu zvýšenia dôchodku, pretože sa táto vypočíta z vymeriavacích základov (z ktorých sa platilo poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, v ktorom poberateľ dôchodku bol poistený) a z dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu, ktorý nasleduje po zániku dôchodkového poistenia.

Dôchodok sa zvyšuje za kalendárny rok raz (§ 66 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.). O zvýšení dôchodku Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodne písomným rozhodnutím v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti dôchodcu, ktorý po zániku dôchodkového poistenia žiada o zvýšenie dôchodku. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

O zvýšenie dôchodku je potrebné žiadať neformálnou žiadosťou (listom), v ktorom uvedie obdobie, za ktoré bol počas poberania dôchodku ďalej dôchodkovo poistený (tzn. obdobie za ktoré žiada svoj dôchodok zvýšiť)a dátum, od ktorého žiada dôchodok zvýšiť (tzn. najskôr dátum nasledujúci po dni zániku dôchodkového poistenia). O tom, že mieni požiadať o zvýšenie dôchodku je vhodné upozorniť zamestnávateľa, aby zamestnávateľ načas vyplnil a zaslal príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý obsahuje údaje potrebné na zvýšenie dôchodku.
MiťaK
06.06.08,11:40
Keďže zamestnanec chce pracovať ďalej je možné po ukončení HPP /aby požiadal o zvýšenie dôchodku/ sa hneď znona zamestnal na HPP,alebo na dohodu? čo je preňho výhodnejšie?Predčasný dôchodok poberá od III/04.Ďakujem
VERONIKA6
06.06.08,12:08
Keďže zamestnanec chce pracovať ďalej je možné po ukončení HPP /aby požiadal o zvýšenie dôchodku/ sa hneď znona zamestnal na HPP,alebo na dohodu? čo je preňho výhodnejšie?Predčasný dôchodok poberá od III/04.Ďakujem
Môže ukončiť pracovný pomer, požiadať o prepočítanie dôchodku a potom môže pokračovať ďalej /nový pracovný pomer/je tam podmienka, že pracovný pomer musí byť ukončený keď žiada o prepočet. Dohoda sa do toho nepočíta, z dohody nie sú odvody iba daň 19%, iba zamestnávateľ odvádza úrazové a garanč.
BOBY
23.09.08,17:55
Ukončím PP 31.12.2008, odhlásia ma ako zamestnanca zo SP a ja požiadam o prehodnotenie predčasného SD. Môže ma hneď následne ten istý zamestnávateľ 1.1.2009 prihlásiť opäť ako zamestnanca v HPP? Alebo tam musí byť nejaký časový odstup? Poraďte, kto sa s tým už stretol
Tweety
23.09.08,18:00
Ukončím PP 31.12.2008, odhlásia ma ako zamestnanca zo SP a ja požiadam o prehodnotenie predčasného SD. Môže ma hneď následne ten istý zamestnávateľ 1.1.2009 prihlásiť opäť ako zamestnanca v HPP? Alebo tam musí byť nejaký časový odstup? Poraďte, kto sa s tým už stretol
Áno, môže.
BOBY
23.09.08,18:05
Áno, môže.
Ďakujem pekne. A ako to prehodnocujú? Za každý odpracovaný štvrťrok, alebo celú dobu?
Andyke
23.09.08,19:00
§ 68 Zák. o soc.poistení:


(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Pozri ešte aj túto tému:
http://www.porada.sk/t17601-prepocet-predcasneho-sd.html#post561945
BOBY
24.09.08,05:44
§ 68 Zák. o soc.poistení:


(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Pozri ešte aj túto tému:
http://www.porada.sk/t17601-prepocet-predcasneho-sd.html#post561945
vrelá vďaka, posielam bodík