Barbara
13.06.08,11:42
Dňa 12. 6. 2008 bola uverejnená v Zbierke zákonov, v Čiastke 82, novela zákona č. 311/2001 Z. z. (http://jaspi.justice.gov.sk/) Zákonník práce. Novela je publikovaná pod č. 200/2008 Z. z. a je účinná od 12. 6. 2008.
V záujme zosúlaďovania rodinného a pracovného života, ku ktorému smeruje vývoj pracovného práva v Európskej únii, táto novela Zákonníka práce zavádza zákaz určitých prác počas sviatkov a Veľkonočnej nedele.
Konkrétne ide o zákaz zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru a súvisiace práce v maloobchodnom predaji v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra.
Výnimku z tohto zákazu tvorí:

maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
predaj cestovných lístkov,
predaj suvenírov.Ďalšou zmenou, ktorú prináša táto novela, je povinnosť zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku. 24 hodín tohto odpočinku musí byť určených na nedeľu, zvyšok na sobotu alebo pondelok.
Takáto úprava sa použije len v prípade zamestnanca staršieho ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, v prípade ak povaha práce a podmienky prevádzky zamestnávateľovi neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec:

raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku (sobotu a nedeľu alebo nedeľu a pondelok) alebo
dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa (ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa predošlého bodu a ide o zamestnanca staršieho ako 18 rokov) alebo
raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni (zamestnávateľ takto postupuje po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, ak mu povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa predošlých 2 bodov a ide o zamestnanca staršieho ako 18 rokov).Pre zobrazenie súvisiacich legislatívnych dokumentov zo stránok NR SR kliknite sem (http://www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.SSLP/SSLP.aspx?MasterID=2409).
Pre zobrazenie súvisiacich legislatívnych dokumentov zo stránok Úradu vlády SR kliknite sem (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/28FA126696A0B429C125742C00311DBA?OpenDocument).