lenka333
18.04.05,22:54
Dobrý deň,

vie mi niekto poradiť, kde nájdem presné znenie(§) ako tvoriť sf? Všade sú len odvolávky na zákon.
Ďakujem
petra:-)
18.04.05,23:36
Toto je tiež len odvolávka na zákon - Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení zákona č. 280/1995 Z.z. a č. 375/1996 Z.z.
O tvorbe pojednáva konkrétne § 3,4,5 a 6. :)
andrej_rv
18.04.05,23:41
Dobrý deň,

vie mi niekto poradiť, kde nájdem presné znenie(§) ako tvoriť sf? Všade sú len odvolávky na zákon.
ĎakujemJe to Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 280/1995 Z.z. a zákona č. 375/1996 Z.z. Stručne z obsahu:
Sociálny fond - povinný prídel sa tvorí vo výške 0,6 až 1 % zo súhrnu hribých miezd zúčtovaných zamestnancom (bez pracovníkov na dohodu !) za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovno-právne účely. Bežní zamestnávatelia povinne tvoria fond vo výške 0,6 %, zamestnávatelia, ktorí majú splnené všetky daňové a odvodové povinnosti a majú vyššiu tvorbu zakotvenú v kolektívnej zmluve, môžu tvoriť SF z nákladov až do výšky 1% hrubých miezd. V priebehu roka sa na účet SF odvádza 1/12 z predpokladaného ročného prídelu.
evina
19.04.05,00:12
Tvorba fondu

§ 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,

b) prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 3 písm. a), najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,


c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.


(2) Povinný prídel fondu vo výške 0,6 % tvoria zamestnávatelia podľa § 5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli zisk a splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, zvýšia povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1 %.

(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.


§ 4
(1) Základom na určenie prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
(3) Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.


§ 5
(1) Povinný prídel do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov)
(2) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
lenka333
20.04.05,16:01
veľmi pekne ďakujem
lsulekova
26.05.05,09:15
Asi som úplne blbá, ale bežný rok je napríklad od mája do mája alebo od januára do decembra minulého roku, alebo je to od januára do apríla tohoto roku??? A hrubé mzdy sú vrátane dovoleniek? (Nie som mzdárka, len kontrolujem soc.fond a ten zákon mi toho moc nehovorí o výpočte odvodu... :()
Ľuba
26.05.05,09:21
§134 ods.1 Zákonníka práce hovorí, že priemerný zárobok na pracovnoprávne účely sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v royhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom. Inak povedané, ja počítam SF len z odpracovaných hodín + odmeny (prípadne nejaké príplatky). Dovolenky, ani náhrady do toho nerátam.

Bežný rok, pokiaľ ho nemáte stanovený inak je od januára do decembra.
Morgana
26.05.05,09:26
Obdobie je kalendarny rok jan - dec. Počíta sa z hrubej mzdy bez nahrady mzdy (bez dovolenky), teda zo sumy z ktorej sa zisťuje priemerny zárobok na pracovnoprávne účely.
Morgana
26.05.05,09:28
Ups ;) už ma predbehli v odpovedi, ale dve zhodne odpovede vyššia pravdepodobnosť že sú správne :)
83gene
21.07.11,08:10
čo v prípade, že som od januára do júna netvorila SF? Môžem tvorbu zaúčtovať jedným zápisom a jednou sumou k 30.06.?
Tweety
21.07.11,10:36
čo v prípade, že som od januára do júna netvorila SF? Môžem tvorbu zaúčtovať jedným zápisom a jednou sumou k 30.06.?
ÁNo.
nnanii
02.02.12,14:26
Zdravím...chcela by som sa spýtať...sociálny fond sa tvorí z hrubých miezd...vo firme majú zamestnanci mesačný mzdu...bývala účtovníčka počítala tvorbu soc. fondu nasledovne:

napr.

Hrubé mzdy:

1 458,66


Dovolenky:

-362,29


Sviatky :

-40,91


Preplat.dovolenka:
Paragrafy:
Dohody :

-560,00Odstupné:

Základ pre tvorbu SF:

495,46


Sociálny fond

2,97 EUR


Je to tak správne?
Tweety
02.02.12,14:32
Zdravím...chcela by som sa spýtať...sociálny fond sa tvorí z hrubých miezd...vo firme majú zamestnanci mesačný mzdu...bývala účtovníčka počítala tvorbu soc. fondu nasledovne:

napr.

Hrubé mzdy:

1 458,66


Dovolenky:

-362,29


Sviatky :

-40,91


Preplat.dovolenka:
Paragrafy:
Dohody :

-560,00Odstupné:

Základ pre tvorbu SF:

495,46


Sociálny fond

2,97 EUR


Je to tak správne?

Správne.