Kelis
19.04.05,09:43
Ahoj,

vedel by mi niekto poradiť, ako by mala vyzerať taká zmluva o sprostredkovaní služieb, príp. mi odporúčiť nejakú dobrú stránku, kde by som sa na to mohla mrknúť? Som začínajúca SZČO v oblasti prevažne jednoduchého účtovníctva, administratívy a časom aj podvojného účtovníctva a chcela by som s každým mojim potencionálnym klientom takúto zmluvu spísať. Veď čo dnes nemáš na papiery, akoby si nemal vôbec.

Veľmi pekne ďakujem.
veronica
25.04.05,20:11
Ahoj snáď ti toto na žačiatok trošku pomôže idem sa kuknúť ete na nejaký ten vzor zmluvy čo si chcel:)
Tento typ zmluvy je a bude jedným z najrozšírenejších typov zmlúv v našich zmluvných vzťahoch. Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje za tieto úkony zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu – províziu.

Povinnosťou sprostredkovateľa je bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi dôležité okolnosti pre jeho rozhodovanie o uzatvorení zmluvy o sprostredkovaní a záujemca je zase povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodujúci význam pre uzavretie tejto zmluvy. Je ďalej povinný pre potreby záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť dôležité pre ochranu záujmov záujemcu. Ak záujemca požiada o údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu, je zo zákona povinný mu vyhovieť.

Sprostredkovateľ sprostredkúva obchody v mene a na účet záujemcu, ale neuzatvára ich. Za svoju činnosť získava odmenu províziu. Sprostredkovateľ pôsobí na zahraničnom trhu, kde má vybudované kontakty, pretože je miestny občan. Pozná jazyk i zvyklosti trhu. Je s ním v dennom kontakte, a preto môže pre dodávateľa zaobstarávať informácie o vývoji trhu, vývoji cien na ňom, o konkurencii, o zákonných ustanoveniach a pod. ak má vhodný materiál môže poskytovať zákazníkom kvalifikované informácie, môže pomáhať riešiť reklamácie a dohliadať na pohľadávky dodávateľa a ich úhradu. Sprostredkovateľ neurčuje ceny a podmienky dodávok, nefakturuje a neinkasuje, ak na to nemá vyslovene splnomocnenie.

Odmeňovanie za poskytované služby sa upravuje ustanoveniami zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu až uzavretím sprostredkovateľskej zmluvy. Ak by podľa zmluvy vznikol nárok na províziu až po splnení záväzku treťou osobou, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok aj v prípade, ak by záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodu, za ktorý zodpovedá záujemca. Ak by provízia alebo jej výška nebola v zmluve zreteľne určená, prislúcha sprostredkovateľovi provízia, ktorá je obvyklá pri podobných zmluvách v čase jej uzatvorenia a sprostredkovania. Provízia mu neprislúcha, ak zmluva s treťou osobou bola uzatvorená bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ aj pre osobu, s ktorou uzavrel sprostredkovateľskú zmluvu.

Právny nárok na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním prichádza do úvahy okrem provízie iba v tom prípade, ak táto úhrada bola v zmluve výslovne určená. Inak je súčasťou dohodnutej provízie za poskytované úkony.

Sprostredkovateľ v tejto zmluve neurčí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. Nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie alebo musí vedieť, že je u nej dôvodná pochybnosť, že riadne a včas splní svoje záväzky so sprostredkovateľskej zmluvy.

Zánik tejto zmluvy je viazaný na ukončenie lehoty stanovenej zmluve, resp. tým, že ktorákoľvek zo strán ju vypovie vo forme oznámenia druhej strany. I po jej časovom uskutočnení sprostredkovateľovi tu zostávajú práva na províziu, ak s treťou osobou uzavrel zmluvu, ktorá bola predmetom jeho sprostredkovateľskej činnosti.

Záujemca môže so sprostredkovateľom uzatvoriť zmluvu o obchodnom zastúpení, v ktorej sa obchodný zástupca zaväzuje sústavne sprostredkúvať pre zastúpeného uzatváranie kúpnych zmlúv na istý druh tovaru v určenej územnej oblasti a zastupovaný sa zaväzuje za sprostredkovanie obchodu odmenu –
veronica
25.04.05,20:18
Obchodný zákonník
§ 642

Základné ustanovenie

Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

§ 643

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy.

§ 644

Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania.

§ 645

Ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný len zaobstarať pre záujemcu príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom, vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu už zaobstaraním tejto príležitosti.

§ 646

Ak podľa zmluvy vzniká sprostredkovateľovi nárok na províziu až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok takisto v prípade, keď záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca. Ak je základom pre určenie výšky provízie rozsah splneného záväzku tretej osoby, započítava sa do tohto základu aj plnenie neuskutočnené z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca.

§ 647

(1) Sprostredkovateľ má nárok na dojednanú províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľovi však nevzniká nárok na províziu, ak zmluva s treťou osobou bola uzavretá bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ tiež pre osobu, s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.

(2) Nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkúvaním má sprostredkovateľ popri provízii, len keď to bolo výslovne dojednané, a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na províziu.

§ 648

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov záujemcu.

§ 649

(1) Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.

(2) Ak o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.

§ 650

Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak nie je tento čas takto určený, môže ktorákoľvek strana zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane.

§ 651

Vzniku práva sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, že až po zániku zmluvy o sprostredkovaní je s treťou osobou uzavretá zmluva (§ 644), prípadne splnená zmluva (§ 646), na ktorú sa vzťahovala jeho sprostredkovateľská činnosť.
pyton
25.04.05,23:07
Mne nie je jasné, prečo chce Kelis so svojím klientom uzavrieť zmluvu o sprostredkovaní na tú činnosť, ktorú tam uviedol. Tam by sa hodil iný typ zmluvy.
Kelis
26.04.05,13:10
Ahoj pyton,
a akú zmluvu by si mi navrhoval?
Luna
26.04.05,13:16
Hľadáš zmluvu na vedenie účta? Na Porade je ich viac než dosť,skús hľadať. Daj si vyhľadať "zmluva",uvidíš aké pekné zmluvy nájdeš.
Kelis
26.04.05,13:38
Ďakujem, túto stránku ešte neovládam tak ako by som mala, ale však ja sa naučím.
Ešte raz dík za info LUNA.
Luna
26.04.05,14:06
Neboj,všetci sa učíme stále a stále a čím viac sa učím, mám pocit že menej viem.
Kelis
26.04.05,16:47
Tak, tak, ale ja som sa k tomu ešte aj zle vyjadrila, ja vlastne nezháňam zmluvu o sprostredkovaní mojich služieb, teda čo sa týka účtovníctva a administratívy, ale hľadám zmluvu o poskytovaní týchto služieb mojim klientom. Je to také domotané, ale jasná vec, že v takom prípade by som vystupovala iba ako sprostredkovateľ medzi dvoma subjektami.
Takže vás vlastne ešte raz pekne poprosím, aby ste ešte položili svoje rúčky na klávesnice a čo najrýchlejšie mi naťukali vaše návrhy ako má taká zmluva vyzerať, a čo má obsahovať, príp. mi odporúčili nejakú www.Vo vyhľadávači na porade som nič také čo by som potrebovala nenašla.

ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM
petra:-)
26.04.05,19:53
Klikni na priložený link, tam nájdeš dva vzory zmlúv na poskytovanie služieb - účtovníctva:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=2073&highlight=zmluva+vedenie+%FA%E8tovn%EDctva
:)
Kelis
27.04.05,16:44
Ďakujem Petra :-),

konečne som našla to čo som hľadala s Tvojou pomocou, niečo podobné si vypracujem aj ja, ale nie len v oblasti účtovníctva ale aj administratívy, poradenstva, a tak.
Lentilka
16.11.05,22:49
Viete mi niekto uviesť príklady, aké činnosti spadajú pod "Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti"
Janka6685
22.11.05,14:26
Viete mi niekto uviesť príklady, aké činnosti spadajú pod "Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti"

Neviem presne, čo je tým myslené, ale v zozname voľných živností som pod pojmom sprostredkovanie našla:

Sprostredkovanie obchodu s
- poľnohospodárskymi produktmi
- palivami, zmiešaným tovarom
- potravinami, nápojmi a tabakom
- textilom, odevami, obuvou
- drogistickými a kozmetickými výrobkami
- elektrickými prístrojmi a spotrebičmi pre domácnosť
- porcelánovými, sklárskymi a keramickými výrobkami
- nábytkom, podlahovými krytinami, bytovým textilom
- drevom a stavebnými výrobkami
- železiarskym tovarom, papierenským tovarom
V tejto skupine môže ísť o sprostredkovanie nákupu a predaja vecí hnuteľných.

Sprostredkovanie služieb
- v doprave
v oblasti remeselných prác
Ide o sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy (dopravný dispečing), v oblasti remesiel (rýchle služby zámočníkov, inštalatérov, elektrikárov, plynoinštalatérov, výťahových technikov).
Do tejto skupiny nepatrí
- sprostredkovacia činnosť v poisťovníctve
- činnosti spadajúce do režimu koncesovanej živnosti - zasielateľstvo.
Berny
17.03.07,10:17
Zdravim.

Preštudoval som si poradu (ohladom tem sprostredkovatelskej zmluvy) a stiahol som si niekolko takychto zmluv z internetu k nahliadnutiu.

Po prestudovani OZ (§642-§651 a §652-§672) som dospel k nazoru, ze na zaklade sprostredkovatelskej zmluvy moze sprostredkovatel pre zaujemcu sprostredkovat napr. predaj tovaru alebo zakaznika pre vyuzitie sluzieb poskytovaných zaujemcom. Az som to spravne pochopil, jedna sa o jednorazove sprostredkovanie.
Pre pripad dlhodobeho sprostredkovania predaja tovaru alebo alebo zakaznikov pre vyuzivanie sluzieb je tam uvedena zmluva o obchodnom zastúpení.

Z internetu som si stiahol niekolko sprostredkovatelskych zmluv, zverejnenych firmami. Je v nich ovsem uvedene, ze zaujemca so sprostredkovatelom uzatvara sprostredkovatelsku zmluvu, v ktorej sa sprostredkovatel zavazuje sustavne sprostredkuvat ...

Takze teraz neviem kde je sever.

Moze vobec byt takto uzatvorena sprostredkovatelska zmluva ?

Za pripadne odpovede dakujem.
alexis
14.02.08,08:24
ahoj poradaci,

chcem sa spytat, mam tu ludi, ktorí pracujú na zaklade sprostredkovatelských zmluv v poistovníctve, čo sa podľa živnostenského zákona nepovazuje za zivnosť. Dostávaju provizie za svoje cinnosti.
Moja otazka znie, ako im zdanovat tieto prijmy a mozu si uplatniť aj výdavky?