stb42
27.04.05,16:20
Môžte mi niekto poradiť, ako je to s odvodmi a daniami pri zmluvách o vykonaní práce študentov a nezamestnaných? Má sa nezamestnaný obávať o dávky v nezamestnanosti, ak prekročí určitý príjem? Ďakujem.
Miruška
27.04.05,16:59
V prvom rade musíš už zaregistrovať na sociálku študenta, dôchodcu, nezmestnaného aj pri dohode o vykonaní práce. Odvody sa neplatia len sa zaplatí úrazová poistka. Nesmie prekročiť 300hodín do roka / u rôznych zamestnávateľov /.

Tak isto ich nahlásiš na daňový úrad a potom odvedieš za nich 19% daň. Strhneš im to z platu. Ak im nepresiahne príjem ročný 80 000, tak si môžu o rok po daňovom priznaní požiadať o vrátenie dane.
accad
27.04.05,17:36
Zákon č.82/2005 o nelegálnej práci: účinnosť od 1.4.2005
§ 2 ods.1 - nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva FO pre PO alebo FO, ktorá je podnikateľom a
písm.c) je uchádzačom o zamestnanie a nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 34 ods.4 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti

Zákon č.5/2004 o službách zamestnanosti:
§ 6 ods.2 - uchádzač o zamestnanie ...
písm.d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu naviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3200 Sk mesačne, ... skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu

Zákon č.311/2001 Zákonník práce: novela od 1.4.2005
podľa § 224 ods.2 sú zamestnávatelia povinní:
- písm.d) - viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené a
- písm.e) - viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov.
stb42
29.04.05,15:59
Ďakujem Vám.