macko
29.04.05,21:53
Prosím o radu zdatnejších odborníkov.
Môj klient zdedil tovar, ktorý bol zdanený daňou z dedičstva. Tovar následne predal spoločnosti s.r.o. Je príjem z predaja takéhoto tovaru predmetom dane z príjmu?

Ďakujem.
ondrejvla
29.04.05,23:27
Prosím o radu zdatnejších odborníkov.
Môj klient zdedil tovar, ktorý bol zdanený daňou z dedičstva. Tovar následne predal spoločnosti s.r.o. Je príjem z predaja takéhoto tovaru predmetom dane z príjmu?

Ďakujem.
Podľa mňa je predmetom dane z predaja nehnuteľností.. § 3 ZoDP, ods. 2 hovorí - predmetom dane nie je , a) prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru, alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých...,
ale §9 Príjmy oslobodené od dane,
ods.1. písm a) od dane je oslobodený príjem z predaja bytu, alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom.
durisovad
30.04.05,00:02
Ja si myslim, že predaj t o v a r u predmetom dane z príjmu nie je, ak už bola zaplatená daň z dedičstva /čo muselo byť už dávnejšie, lebo sa mi zdá, že táto daň už nejaký čas neexistuje/ tovar sa stal súkromnym majetkom, s ktorým možno volne nakladať, teda ho aj predať.
martinala
30.04.05,20:31
Neviem, či patrím medzi tých zdatnejších, ale môj názor je takýto :
idem na to vylučovacou metódou : § 5 - príjmy zo ZČ - nie, § 6 - príjmy z podnikania, inej SZČ a prenájmu - nie, § 7 - príjmy z kapitálového majetku - nie, § 8 Ostatné príjmy - do úvahy pripadá odst. 1 písm. a/ príjmy z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospod. .... Takže keď sa chcem dopracovať k základu dane, musím zobrať do úvahy § 9 odst. 1 písm. h : úhrn príjmov znížim o výdavok podľa § 8 odst. 5 a 7 / v prípade, že sa jedná o vec nadobudnutú dedením alebo darovaním, výdavkom bude cena veci stanovená v čase jej dedenia alebo darovania/ a až toto číslo, ak presiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia / pre rok 2005 22 900,-/ tak je treba podať DP.
martina
durisovad
30.04.05,21:55
Prosim Vas, ak človek zdedí napríklad zlaté šperky, starý nábytok alebo ine veci a rozhodne sa ich predať, mal by platiť daň z príjmu? Ja si myslím, že z predaja súkromného majetku sa daň z príjmu neplati /snáď s výnimkou auta, ak sa predá do jedného roka od nadobudnutia, ale ani to nie som si istá, či to neplatí len pri kúpe a následnom predaji pre prípad, že predá drahšie ako kúpil/
ayya
30.04.05,22:06
Prosim Vas, ak človek zdedí napríklad zlaté šperky, starý nábytok alebo ine veci a rozhodne sa ich predať, mal by platiť daň z príjmu? Ja si myslím, že z predaja súkromného majetku sa daň z príjmu neplati /snáď s výnimkou auta, ak sa predá do jedného roka od nadobudnutia, ale ani to nie som si istá, či to neplatí len pri kúpe a následnom predaji./
som premýšlala, či sa sem "zamontovať" ... :) máš pravdu predaj majetku v zásade nepodlieha dani z príjmu, ale z pôvodnej otázky nie je celkom zrejmé, ako ten tovar zdedil - ak je to ako súčasť zdedenej živnosti, tak potom by to mohlo byť predmetom dane z príjmu. Podľa mňa je tá otázka "slabo" položená. Nechcem zadávateľa uraziť, iba konštatujem.
Keby sa to týkalo mňa, asi by som sa informovala priamo na DÚ, alebo ak ten predaj prebehol dávnejšie, ;) tak u daňového poradcu.
ondrejvla
30.04.05,22:13
Ja som sa tu tiež zamontovala preto, lebo som bola toho názoru, že ak platil daň z dedičstva, tak sa asi jednalo o nehnuteľnosť. Preto som aj odpovedala k danej otázke z tohoto pohľadu. Až neskôr som zistila, že sa jedná o tovar! Nechám túto odpoveď zatiaľ bez ďalšieho povšimnutia, kým nám zadávateľ neobjasní otázku, aby sme tu neboli v pomykove a nezačali sa vzájomne napádať, kto má pravdu! Sama som zvedavá, kde je Sever v zadanej otázke!
andrej_rv
01.05.05,10:33
Prosím o radu zdatnejších odborníkov.
Môj klient zdedil tovar, ktorý bol zdanený daňou z dedičstva. Tovar následne predal spoločnosti s.r.o. Je príjem z predaja takéhoto tovaru predmetom dane z príjmu? Ďakujem.Podľa mňa je tento príjem oslobodený od dane z príjmu. Po úmrtí pôvodného majiteľa malo byť podané daňové priznanie k dani z príjmu, v rámci ktorého bol nepredaný tovar zahrnutý (predpokladám) do základu dane a zdanený. Dedič zaplatil daň z darovania. Ak je dedič nepodnikateľom, v plnej miere sa na neho vzťahuje oslobodenie od dane v zmysle § 9 ods.1 písm. d) - od dane z príjmu sú oslobodené príjmy z predaja hnuteľných vecí (bez ohľadu nato o aký druh hnuteľnej veci ide a bez ohľadu na dobu trvania vlastníctva tejto veci). Aj keď ide pôvodne o tovar, , dedič ho pri predaji nezdaní práve tak, ako by nezdanil napr. predaj zdedeného auta alebo počítača.
Ak by bol dedič podnikateľom a zdedený tovar by predával v rámci svojho podnikania, podľa môjho názoru by pri jeho vložení do podnikania hodnota tovaru použitá pri dedičskom konaní (a zdanená daňou z dedičstva) predstavovala obstarávaciu cenu tovaru - daňovo uznaný výdavok resp. náklad. Pri predaji by bol potom zdaniteľným príjmom len rozdiel medzi predajnou a obstarávacou cenou.
macko
02.05.05,18:14
Pre upresnenie dodávam.
FO ako nepodnikatelia zdedili po bratovi - podnikateľovi záväzky, pohľadávky a ďalší majetok- tovar.
Celý majetok bol zdedený v roku 2001, kedy ešte bol platný zákon o dedičstve.Následne si dediči založili s.r.o. do ktoroj vložili majetok v ocenení podľa dedičského konania. Vtedajšia účtovníčka v tom čase tento vklad zaúčtovala ako kapitálový vklad. Aby som mohla odpisovať stroje, dopravné prostriedky a zásoby- tovar chcela by som to preúčtovať ako dodávateľskú faktúru dedičov voči spoločnosti. No a tu mi nie je celkom jasné, či úhrada takejto fa. nebude predmetom dane z príjmu pre FO - dedičov. V prípade ak má niekto iný názor ako vynulovať kapitálový účet prosím o radu.
Ďakujem.
andrej_rv
02.05.05,21:07
Ešte by si mohla upresniť, či vloženie strojov a zásob z dedičstva bolo ako nepeňažný vklad do základného imania pri založení s.r.o., alebo to bolo nad rámec povinných 200 tis. ?
macko
02.05.05,21:56
Účtované to bolo: HIM 022/413 a tovar 132/413 hodnota strojov a tovaru je okrem okrem základného imania, ktoré bolo vložené v čiastke 200 000,-Sk.
ondrejvla
02.05.05,22:06
Účtované to bolo: HIM 022/413 a tovar 132/413 hodnota strojov a tovaru je okrem okrem základného imania, ktoré bolo vložené v čiastke 200 000,-Sk.
No tu je každá rada dobrá, veď to je prakticky nadobudnuté v Ost.kapitálových fondoch, akoby darovaním, len nechápen prečo to neriešila cez 042?
Macko, pochybujem ,že sa ti to podarí dostať odtiaľ preč, len - ale neviem, či to bude správne, vrátiť darovaný majetok a zásoby. Ale veď ten majetok už predsa musel byť aj odpisovaný! - tak to teda neviem ako to vrátiš?
Ak doteraz nebol odpisovaný, čomu veľmi neverím, prečo inak by ho tam zaradila, tak len : MD 413/D 022, MD 413/ D 132, a ktomu samozrejme zápis prečo sa tak udialo. Ale aj tak neručím za to, že by to bol správny postup!!
andrej_rv
02.05.05,23:40
Účtované to bolo: HIM 022/413 a tovar 132/413 hodnota strojov a tovaru je okrem okrem základného imania, ktoré bolo vložené v čiastke 200 000,-Sk.Máš k dispozícii aj ten prvotný doklad, na základe ktorého bola táto transakcia zaúčtovaná ? (Pýtam sa preto, či tam náhodou nie je výslovne napísané, že ide o dar v prospech s.r.o.). Ale na účte 413 sa môžu účtovať aj iné vklady, nielen dary. Podľa mňa pri riešení problému treba vychádzať z toho, že šlo o prostriedky, ktoré už boli raz zdanené. To, či bol vložený majetok odpisovaný (alebo zásoby predané) nie je podľa môjho názoru dôležité. Na samotné riešenie je tu asi viac možností (voči každému samozrejme možno mať nejaké námietky):
a) v podstate účtovne bezproblémové je použitie fondu 413 (resp. jeho časti z vloženého dedičstva) na zvýšenie základného imania s.r.o. 413/411 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, tento spôsob je možný aj v prípade, že šlo výslovne o dar. Nevýhodou je, že praktický osoh by z neho spoločníci mali až pri predaji členského podielu resp. pri likvidácii spoločnosti.
b) pokiaľ by nešlo o dar, ale len o iný vklad bez vplyvu na ZI, valné zhromaždenie by mohlo rozhodnúť o vrátení vkladu spoločníkom, a to buď priamo vyplatením 413/211 alebo zvýšením záväzku voči spoločníkom 413/365, v rozhodnutí VZ uviesť podrobné zdôvodnenie, že ide o nepeňažný vklad z dedičstva poskytnutý napr. na rozbehnutie a stabilizáciu firmy (aj keď určite nejde o bežné riešenie, ja som nikde nenašiel obmedzenie, prečo by to tak nemohlo byť)
c) vyriešiť to formou opravy chybného účtovania pôvodného dokladu s tým, že šlo o nesprávne zaúčtovaný predaj pre s.r.o. (oprava 413/379), ale to sa mi už pozdáva menej, lebo tam by bola okrem podrobného popisu celej záležitosti veľmi vhodná aj nejaká kúpno-predajná zmluva
V každom prípade by som však k príslušnému účtovnému dokladu doplnil kópiu dokumentov, z ktorých by bolo vidieť hodnotu vkladu (základ pre daň z dedičstva)
macko
03.05.05,16:46
Všetkým Vám úprimne ďakujem za neľahkú pomoc.