Lueli
02.09.08,14:23
Poraďáci,
prosím o kontrolu, či postupujem správne.
Dodávateľ fakturuje stavebné práce pri realizácii športového ihriska pre deti. Odberateľom je občianske združenie, ktoré prevádzkuje školu a škôlku, priestory školy/škôlky a dvora sú prenajaté. Suma nad 30.000 Sk.
Účtujem o hmotnom majetku podľa par.22 zákona 595, ods.2e, teda iný majetok.
Som správne?

(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
b) budovy a iné stavby106) okrem
1. prevádzkových banských diel,
2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 107)
c) pestovateľské celky trvalých porastov108) podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) zvieratá uvedené v prílohe,
e) iný majetok podľa odseku 6.

(6) Iným majetkom na účely tohto zákona sú

d) technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 30 000 Sk vykonané a odpisované nájomcom,
betka
02.09.08,20:13
Ešte by som upresnila o aké stavebné práce sa jedná, nemusí to byť TZ, pri výstavbe ma napadnú rôzne varianty riešenie. skúste zadať, čo konkrétne a potom môžeme súhlasiť, resp. nesúhlasiť.
Lueli
03.09.08,10:36
Jedná sa o zmenu povrchu na dvore, teda z betónovej a neupravenej plochy vznikne plocha so športovým povrchom, na ktorej sa dajú hrať rôzne loptové hry.
Môžete si to predstaviť ako také vymäkčenie, na novších detských ihriskách už býva taký povrch.
Vďaka
mirianka
23.11.12,06:43
Máte riešenie k tejto téme?