pyton
04.05.05,09:58
Stanovisko k uplatňovaniu DPH pri náhradách trov konaniaDaňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici vo veci uplatňovania zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o DPH/ oznamuje nasledovné:V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 a 2 základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Z uvedeného vyplýva, že každá odplata ( odmena advokátov – v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena o DPH) znížená o daň na výstupe predstavuje základ pre výpočet DPH. Základ dane zahŕňa aj súvisiace náklady účtované platiteľom príjemcovi plnenia alebo inej osobe, ktoré sú priamo spojené so zdaniteľným plnením a za ktoré platiteľ požaduje úhradu. Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času predstavujú u advokáta náklady súvisiace s jeho činnosťou, čiže sú súčasťou základu dane.
V prípade súdnych a iných poplatkov ( kolky, preklady, odpisy, znalecké posudky), pri posudzovaní či vstupujú do základu dane môžu nastať dve situácie. Ak platiteľ dane náklady/výdavky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet ( účtuje ako o svojich nákladoch, výdavkoch), sa tieto náklady/výdavky považujú za náklady/výdavky súvisiace s jeho činnosťou, a podľa ustanovenia § 22 ods. 2 sú súčasťou základu dane. V prípade, že výdavky, ktoré platiteľ dane zaplatil v mene a na účet svojho zákazníka, ktorému dodáva tovar alebo službu, sú v zmysle zákona o DPH považované za prechodné položky a platiteľ dane ich podľa § 22 ods. 3 do základu dane nezahŕňa.
pyton
04.05.05,19:19
Čisto teoreticky, ľudia vám je zrejmé z toho stanoviska, čo sa myslí tým, že "odplata znížená o daň na výstupe predstavuje základ pre výpočet DPH?"
andrej_rv
04.05.05,19:54
Podľa mňa myslia tým, že základ dane = tarifná odmena /1.19, ale naozaj to mohli napísať zrozumiteľnejšie, definovať to napr. tak, že tarifná odmena je suma vrátane dane, alebo nejak podobne. Ale schopnosť formulovať veci čo najnezrozumiteľnejšie je asi jedným z nevyhnutných kvalifikačných predpokladov pôsobenia v takejto inštitúcii :) .
ondrejvla
04.05.05,20:05
Mám pocit, že Pyton tým myslel poplatky advokátom a notárom, ktoré platíš výlučne pri svojich zdaniteľných obchodoch. Alebo nie?! Nie sú to overovačky, notárske zápisnice a pod.,- ak platiteľ - teda "JA" zaplatil poplatky vo svojom mene a na svoju ťarchu, má nárok na odpočet dane, resp. ak tieto poplatky potreboval pre svoje zdaniteľné obchody, má nárok na odpočet. Pyton prezraď, čo tým básnik- teda DR SR myslel?!

Ďakujeme!
jamajka
05.05.05,09:20
Niekedy si myslím, že tí naši zákonodárci si tie usmernenia a zákony najskôr napíšu ľudskou rečou na papier a potom to prekladajú do "babylonštiny". Alebo tak rozprávajú od malička????