Infarkt
06.10.08,09:18
Sevaste poraďáci,

prosím helfnite mi s nasledujúcim problémom :

V zákone o DPH v §15 je tento odstavec:
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

Ja som plátca DPH a vykonal som službu (odsek 8, písmeno b) na Ukrajine pre Čínskeho zákazníka a potrebujem vystaviť faktúru...

Vystavujem faktúru klasicky bez DPH ako pre mojich ostatných zákazníkov z EÚ ???

Súri mi to a vopred ďakujem za odpovede ;)
mandula
06.10.08,09:34
Faktúruješ bez dph, podľa § 15, ako si uviedol.

Pre služby uvedené v § 15 ods. 8 platí, že ak sú zo SR dodané podnikateľovi do iného členského štátu, miestom ich dodania je podľa § 15 ods. 7 zákona o DPH členský štát, v ktorom má príjemca služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre spotrebu a využitie ktorej sa služby dodávajú. Dôjde teda k prenosu miesta dodania do členského štátu príjemcu služby. Slovenský platiteľ v takom prípade vyhotoví faktúru bez DPH.
Ak je služba dodaná slovenským platiteľom zákazníkovi v inom členskom štáte a tento zákazník nie je podnikateľom, potom miesto dodania je v členskom štáte dodávateľa služby (§ 15 ods. 1), t. j. v SR. Služba je predmetom DPH v SR, preto dodávateľ vyhotoví faktúru so slovenskou DPH.

Ak sú uvedené služby dodané zákazníkovi (podnikateľovi aj nepodnikateľovi) do tretieho štátu, miestom ich dodania je sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre spotrebu a využitie ktorej sa dodávajú, ak je zákazník nepodnikateľom, miesto, kde je jeho bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.
Rovnako platí, že ak sú uvedené služby dodané osobou z tretieho štátu podnikateľovi (platiteľovi alebo neplatiteľovi) do SR na jeho spotrebu a využitie v SR, miestom dodania je SR.
Infarkt
06.10.08,09:51
Díky moc...už som si 100 % istý ;) :)

Pekný deň :cool: