Boaz
09.10.08,08:49
Zdravím Vás, prosím Vás, dnes mi došlo rozhodnutie o uložení pokuty za nepredloženie prehľadu o odvedených preddavkoch za III Q 2006 z dôvodu, že sme ho podali 31.10.2006 a nie 30.10.2006. Sme povinní do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Je toto normálne? Keby meškáme 5 - 10 dní, kašlem na to ale TOTO??? Máte podobné skúsenosti, prosím, vyjadrite sa.
Pepa
09.10.08,08:54
K tomu či je to normálne sa vyjadrovať nebudem :)
Ale DU uložil pokutu v zmysle zákona - 30 dní je do 30-eho. Podali ste 31. - nedodržali ste lehotu.
KvetkaK
09.10.08,08:56
Naozaj ste nedodržali lehotu na podanie priznania, pokutu DÚ uložiť musí.
Boaz
09.10.08,09:01
Boli sme v tom, že prehľad treba podať do konca mesiaca, nasledujúcom po ukončení kvartálu. Zdá sa, že u zákonodarcovia myslia na čo najlepšie ukladanie pokút. Takto zadefinovať zákonnú povinnosť nie je v poriadku. Myslíte, že budú ochotní nám odpustiť pokutu?
mavax
09.10.08,09:03
Nám znížili po podaní žiadosti pokutu na polovicu. Prajem úspech pri podaní žiadosti
KvetkaK
09.10.08,09:04
Boli sme v tom, že prehľad treba podať do konca mesiaca, nasledujúcom po ukončení kvartálu. Zdá sa, že u zákonodarcovia myslia na čo najlepšie ukladanie pokút. Takto zadefinovať zákonnú povinnosť nie je v poriadku. Myslíte, že budú ochotní nám odpustiť pokutu?
V tomto prípade pokuty DÚ neodpúšťajú.
Pepa
09.10.08,09:04
Boli sme v tom, že prehľad treba podať do konca mesiaca, nasledujúcom po ukončení kvartálu. Zdá sa, že u zákonodarcovia myslia na čo najlepšie ukladanie pokút. Takto zadefinovať zákonnú povinnosť nie je v poriadku. Myslíte, že budú ochotní nám odpustiť pokutu?
Neodpustia - ale neodrádzam - skúsiť môžeš.
evina
09.10.08,09:04
Boli sme v tom, že prehľad treba podať do konca mesiaca, nasledujúcom po ukončení kvartálu. Zdá sa, že u zákonodarcovia myslia na čo najlepšie ukladanie pokút. Takto zadefinovať zákonnú povinnosť nie je v poriadku. Myslíte, že budú ochotní nám odpustiť pokutu?

Treba vždy skúsiť, aj keď v tomto prípade nepredpokladám veľký úspech ...
evina
09.10.08,09:07
mimotemyV tej istej minúte sme Ti 3x veru nedali veľkú nádej ...:mee:
Johanka
09.10.08,09:07
Pre poriadok - v aktuálnom znení Zákona o dani z príjomv je toto ustanovenie už "znormalizované" :).

§ 49
Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia
....

(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
;)
azla
09.10.08,09:10
Áno, stretla som sa s takým prípadom. :mee:.
Pošlú to po dvoch, troch rokoch ...

Môžu takúto pokutu udeliť.

§ 35
Správne delikty
(6) Ak daňový subjekt nepredloží v ustanovenej lehote hlásenie alebo prehľad podľa osobitného zákona, 6ec) správca dane mu uloží pokutu 2 000 Sk; ....

Je to podľa zákona, avšak búri sa v nás pocit nespravodlivosti (veď sa vlastne skoro nič nestalo:D). ...
KvetkaK
09.10.08,09:11
Pre poriadok - v aktuálnom znení Zákona o dani z príjomv je toto ustanovenie už "znormalizované" :).

§ 49
Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia
....

(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
;)
Konečne aj tí, čo robia zákony, prišli na to, že to bola hlúposť dať tam do 30-teho.;)
Boaz
09.10.08,09:15
Ďakujem Johanka, aspoň že tak.
Paula
09.10.08,09:17
Boli sme v tom, že prehľad treba podať do konca mesiaca, nasledujúcom po ukončení kvartálu.


Bol v tom ten (a je za to teraz aj zodpovedný) , kto mal Prehľad "na starosti" a neprečítal si, čo je napísané na 1. strane tlačiva hore (termín do...):)
Jozef Mihál
09.10.08,09:29
Doplním, že "znormalizované" znenie zákona je účinné až od 1.1.2007.

Čiže ak v danom prípade šlo o prehľad podávaný v roku 2006, platila ešte lehota 30 dní a je to na pokutu.
Johanka
09.10.08,09:37
Aby som Ti uľahčila rozmýšľanie o podaní či nepodaní žiadosti o odpustenie sankcie :
Pozri si :http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/sadzobnik_poplatkov/index.html

a k tomu § 103 Zákona o správe daní a poplatkov


(1) Ministerstvo, ak ide o sumy vyššie ako sumy podľa odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec podľa odseku 5, na žiadosť daňového subjektu

a) odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu; ak ide o odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani, je daňový subjekt povinný preukázať aj zaplatenie tejto dane okrem sankcie,
b) môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k hospodárskemu zániku daňového subjektu a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia; ak ide o úľavu zo sankcie alebo o odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani, je daňový subjekt povinný preukázať aj zaplatenie tejto dane okrem sankcie,
c) môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu bola uložená alebo vyrubená z dôvodu, že daňový subjekt nesprávne vykázal daňovú povinnosť alebo nesplnil povinnosť v lehote ustanovenej podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov 1) z dôvodu nesprávnej aplikácie právneho predpisu; ak ide o úľavu zo sankcie alebo o odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani, je daňový subjekt povinný preukázať aj zaplatenie tejto dane okrem sankcie.

(2) Ministerstvo môže

a) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
b) vo vzťahu k zahraničiu vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného daňového vyrovnania.

(3) Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo na žiadosť daňového subjektu odpustia sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo môžu povoliť úľavu zo sankcie, alebo odpustiť sankciu z dôvodov uvedených v odseku, 1 písm. b) a c), ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide

a) o fyzickú osobu, sumu 5 000 000 Sk,
b) o právnickú osobu, sumu 50 000 000 Sk.

(4) Daňový úrad a colný úrad na žiadosť daňového subjektu odpustia sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo môžu povoliť úľavu zo sankcie, alebo odpustiť sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) a c), ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide

a) o fyzickú osobu, sumu 1 000 000 Sk,
b) o právnickú osobu, sumu 10 000 000 Sk.
... a zváž, či vynaložené náklady a s veľkou pravdepodobnosťou premárnený čas ,neprevýšia výšku sankcie ;).
Johanka
09.10.08,09:42
mimotemysorry za formát, neviem to (u)opraviť :).