Vladimír Ozimý
09.10.08,10:56
Ahojte kamaráti. Priznám sa, že pojem účtovné metódy a zásady mi je trochu proti srsti pretože vôbec neviem čo všetko do tohoto pojmu mám zahrnúť. Takže ak by mal niekto záujem pridať svoj názor a hlavne čo všetko vníma ako metódu alebo zásadu bol by som rád:

Účtovné metódy:

a) spôsob účtovania zásob- A alebo B
b) spôsob osceňovania zásob - FIFO, priemer...
c) spôsob oceňovania valutovej pokladnice - metóda FIFO, vážený aritmetický priemer...
d)..............

účtovná zásada:

a) zásada nepretržitej prevázdky
b) zásada opatrnosti - tvorba opravných položiek a rezerv
c) zásada .............

a tu končím :)...tak ak máte niekto chuť sa pridať a zadefinovať metódy a zásady používané v účtovníctve budem rád...prajem krásny deň
Braňo
09.10.08,12:11
zásada verného a pravdivého zobrazenia majetku a prislúchajúcich nákladov (časové rozlíšenie), zásada úplnosti, zásada preukaznosti (každý zápis musí byť vydokladovaný)
Johanka
09.10.08,12:28
Základná zásada je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti. Z nej sú odvodené ostatné zásady :
zásada účtovnej jednotky,zásada merania pomocou peňažnej jednotky, zásada oceňovania v historických cenách, zásada neobmedzeného trvania podniku, zásada stálosti kúpnej sily peňažnej jednotky, realizačný princíp, zásada priraďovania nákladov k výnosom (zásada časovej a vecnej súvislosti), zákaz kompenzácie, zásada akruálnosti, zásada objektivity, zásada opatrnosti, zásada konzistencie- porovnateľnosti, zásada významnosti, zásada bilančnej kontinuity.

Zdroj : výcuc z literatúry pre projekt certifikácie profesie účtovník ;).
Johanka
09.10.08,12:33
Ešte doplním - každá z vymenovaných zásad je obsiahnutá v Zákone o účtovníctve, len je to tam inak napísané. Napr. zásada oceňovania v historických cenách - oceňovanie obstarávacou cenou §25 ods.1/a Zákona o účtovníctve.
poisonkatka
09.10.08,12:33
nasla som nieco taketo na webe (referat)

10. Účtovné zásady a účtovné metódy

Účtovné zásady sú súbor pravidiel, princípov, uznaných praktických poznatkov a zákonitostí, ktoré účtovné jednotky dodržiavajú pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky.

Účtovné metódy sú spôsoby a postupy, ktoré účtovné jednotky využívajú na zabezpečenie dodržiavania účtovných zásad.

Účtovná jednotka musí dodržiavať každú účtovnú zásadu, pričom si sama volí metódu, čiže cestu, ktorou zabezpečí dodržiavanie tej príslušnej zásady.
Voľby účtovnej metódy je obmedzená právnymi predpismi.
Účtovné zásady aplikované v Slovenskej republike sú zhodné s účtovnými zásadami, ktorými sa riadi účtovníctvo na celom svete. Zásady, ktorými sa riadi účtovníctvo, delíme na:
1) elementárne (základné) účtovné zásady
2) všeobecne uznávané účtovné zásady

Medzi elementárne patrí
1. zásada ÚJ
2. zásada merania pomocou peňažných jednotiek
3. zásada preukázateľnosti účtovníctva
4. zásada účtovného obdobia

V účtovníctve sa ekonomické procesy a javy zobrazujú vždy za celok. Tri roviny:
1. viesť účtovníctva a zostaviť ÚZ za určitý celok, bez ohľadu na vnútornú štruktúru ÚJ
2. musí sa oddeliť majetok a zdroje ÚJ od majetku a zdrojov vlastníka ÚJ
3. ÚJ zodpovedá za vedenie účtovníctva a zostavenie ÚZ aj za jej preukázateľnosť aj vtedy, ak poverí tým inú osobu.

Zásada merania pomocou peňažných jednotiek
- ÚJ je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať ÚZ v SKK.

Účtovníctvo je preukázateľné ak sú preukázateľné všetky účtovné záznamy a ÚJ vykonala inventarizáciu.

11. Všeobecne uznávané účtovné zásady

1. zásada bilančnej kontinuity
2. kontinuita používaných účtovných zásad a účtovných metód
3. zásada prednosti obsahu pred formou
4. zásada zákazu kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov
5. zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady
6. nepretržitosť pokračovania v činnosti
7. oceňovanie v historických cenách
8. zásada opatrnosti
9. vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom
10. princíp ... hodnoty

Z toho vyplýva, že
1. končené zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe, musia byť totožné s ZS k 1.1. nasledujúceho obdobia. (pomocou účtov 702 a 710)
2. počas existencie musia byť informácie v ÚZ zostaveným...... v bezprostredne za sebou nasledujúcich obdobiach porovnateľné. Porovnateľnosťou sa zabezpečuje zhodnosť prezentácie z hľadiska časového aj z hľadiska vecného. Táto zásada sa aplikuje aj ako požiadavka stálosti účtovných zásad a účtovných metód účtovania a odpisovania. ÚJ nesmie meniť zásady a metódy iba v nasledujúcom účtovnom období, a len vtedy ak doteraz používané zásady a metódy umožňovali zastierať skutočnosť a ak zmenila predmet podnikania.
poisonkatka
09.10.08,12:38
inventarizácia nie je uctovna metoda?
betka
09.10.08,12:40
Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva

Vzhľadom na to, že existujú v mnohých prípadoch pre konkrétny problém viaceré alternatívne riešenia, je potrebné aby sa účtovná jednotka rozhodla, ktoré účtovné metódy bude používať a akým spôsobom zabezpečí dodržanie účtovných zásad. Každé riešenie, ktoré pri uplatňovaní vlastnej bilančnej politiky účtovná jednotka prijala, má ho zakotvené vo vnútornom predpise, a ktorým sa neporušujú žiadne všeobecné záväzné právne normy je správne.

Prehľad základných oblastí, ktoré si vyžadujú úpravu vnútorným predpisom ú. j.:

1. Spôsob vedenia účtovníctva – musí byť upravený vždy (§4 ods. 4 zákona o účtovníctve)
- v prípade ručného vedenia účtovníctva je obsahom vnútorného predpisu technika ručného spracovania,
- v prípade využitia výpočtovej techniky je jeho obsahom účtovný záznam – programové vybavenie
Účtovný záznam, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorým účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva sa uchováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použil.

2. vZoznam účtovných kníh, zoznam číselných znako alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných záznamoch – musí byť vypracovaný vždy (§ 14ods. 3 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka musí vypracovať zoznam všetkých symbolov, skratiek a číselných znakov použitých pri spracúvaní bežného účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky a takisto uviesť ich význam. Zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve sa uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

3. Účtovný rozvrh – musí byť vypracovaný vždy (§ 13 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovný rozvrh sa vypracováva v súlade s rámcovou účtovou osnovou. Obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré nadväzujú na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu. Okrem syntetických účtov musí účtový rozvrh obsahovať všetky analytické účty, ktoré je účtovná jednotka povinná vytvoriť, podsúvahové účty a v prípade ak vedie vnútroorganizačné účto, tak aj účty vnútroorg. účtovníctva. Účtový rozvrh sa zostavuje na každé účtovné obdobie. Musia byť v ňom uvedené účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. Ú. R. sa uchováva ako účtovný záznam počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

4. Odpisový plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 28ods. 3 zákona o účtovníctve ) a oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov.
Na základe odpis.plánu vykonáva účtovná jednotka odpisovanie pre potreby zákona o účtovníctve. Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný – odpisuje vzhľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania v konkrétnej účtovnej jednotke. Dlhodobý nehmotný majetok musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Majetok s odpisuje vždy len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Pri vypracovávaní plánu sa zohľadňuje napríklad očakávané použitie a intenzita využitia majetku, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. V odpisovom pláne musia byť stanovené: doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy. Potrebné je tiež stanoviť, či účtovná jednotka považuje majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume stanovenej zákonom o dani z príjmov ( od 1.1.2003 NM – 50.000,- Sk a HM 30.000,- Sk ), a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, za dlhodobý majetok. Účtovná jednotka si musí tiež určiť spôsob oceňovania jednot.zložiek majetku.

5. Spôsob účtovania a oceňovania zásob – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov
Účtovná jednotka uvádza či účtuje zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. (ak má povinný audit musí použiť spôsob A), aké druhy zásob má, ako ich oceňuje, aké druhy materiálov účtuje priamo do spotreby – bez zaúčtovania na sklad, ak sa predpokladajú prirodzené normy úbytkov zásob, tak ich normy.

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania – priamo vyplýva zo zákona o účtovníctve – vnútorný predpis musí obsahovať minimálne časový harmonogram inventarizácie, menovanú invent. komisiu a spôsob účtovania skutočností, kt. sa účtujú len pri inventarizácii.

7. Spôsob vysporiadania mánk, skôd a prebytkov zistených počas účt. obdobia – vyplýva predovšetkým z homtnej zodpovednosti príslušných osôb a potreby riešenia v čase keď sa zisita.

8. Registratúrny plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 35 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu a poškodeniu. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecná predpisy o archívnictve. Vo vnútornom predpise musí mať účtovná jednotka stanovený poriadok pre ukladanie účtovnej dokumentácie v archíve účtovnej jednotky, musí byť určená osoba, kt. je zodpovedná za archivovanie dokumentácie. Registratúrny plán je plán vecného usporiadania účtovných záznamov.

9. Rezervy – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO – spôsob tvorby, použitia a zrušenia rezerv musí byť upravený vnútorným predpisom.

10. Opravné položky k majetku – vyplýva z možnosti voliteľných postupov – účtovná jednotka si musí vo vnútornom predpise určiť zásady pre tvorbu, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek.

11. Účtovanie o výsledku hospodárenia a fondoch podniku – vnút. predpis pre oblasť vlastného imania je dôležitý najmä z pohľadu majiteľov podniku. Nadväzuje na spoločenskú zmluvu, prípadne stanovy účtovnej jednotky a na rozhodnutia majiteľov.

12. Záväzky zo sociálneho fondu – vychádza sa zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

13. Poskytované naturálne pôžitky, plnenia sociálneho charakteru a ich zdaňovanie – uvádzajú sa tu skutočnosti dôležité z hľadiska dani z príjmov, vrátane ich zaúčtovania a zdaňovania.

14. Spôsob organizácie vnútroorganizačného účtovníctva – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov. Dôležité je uviesť postup používaný v ú. j., obdobie účtovania a vykazovania.
15. Zákazková výroba – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ak je ú. j. dodávateľom zákazky špecifikuje obsah zákazkovej výroby, dohodnutú cenu zákazky, zásady pre účtovanie nákladov a výnosov na zákazku, spôsob zostavenia rozpočtu na zákazku....

16. Náklady na vývoj – ú. j. špecifikuje obsah vývojovej činnosti, spôsob jej ocenenia, účtovania a odpisovania...

17. Spôsob zostavenia prehľadu peňažných tokov – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ú. j. uvedie zásady podľa ktorých postupuje pri získavaní info na zostavenie prehľadu peň. tokov, akú si zvolila metódu....

18. Odložená daň – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO (§10), ú. j. , ktorá má povinnosť auditu, má povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov. O odloženom daňovom záväzku musí ú. j. účtovať vždy, ak vznikla skutočnosť, z kt. to vyplýva. O odloženej daňovej pohľadávke účtuje , len po splnení podmienok definovaných v tomto predpise.

19. Účtovanie špecifických účtov.prípadov počas účtovného obdobia, stanovenie dňa uskutočnenia účt. prípadu a hranice významnosti pri účtovaní opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období.
Ú. j. si môže stanoviť presné súvzťažné zápisy pre určité transakcie a deň uskutočnenia účtovného prípadu. (účtovanie str.lístkov, valutovej pokladnice, rabatov, reklamácií...)
V prípade opráv nákladov a výnosov min. období ak ide o významnú sumu účtujú sa do mimoriadnych nákladov a výnosov, ú. j. si stanoví, čo bude považovať za významnú sumu.

20. Účtovanie špecifických účtovných prípadov k dátumu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka, sa neriešili v predchádzajúcich vnútorných predpisoch.
Vo vnút. predpise si ú. j. uvedie, ktorý majetok a záväzky bude oceňovať reálnou hodnotou a aká oceňovacia veličina bude u nej pri jednot. druhoch majetku a záväzkov predstavovať reálnu hodnotu. Ďalej uvedie spôsob výpočtu skutočnej výšky záväzku, spôsob prechodu účtovania podľa § 86 opatrenia o postupoch účtovania a RÚO , a to: k 1.1.2003 a k 1.1.2004.

21. Spôsob zaznamenávania informácií o iných aktívach a pasívach.
Iné aktíva sú časťou aktív účtovnej jednotky, kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach.
Iné pasíva sú povinnosti ú. j., kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v UZ v poznámkach.
Iné aktíva a iné pasíva sa:
- môžu dať oceniť – vtedy sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch.
- nedajú sa vyjadriť v Sk, prípadne stupeň istoty ocenenia je veľmi nízky – uvádzajú sa opisným spôsobom v podsúvahovej evidencii.
Zdrojom info i iných aktívach a iných pasívach sú predovšetkým zmluvné vzťahy, uzavreté písomnou alebo ústnou formou v súlade s Obchodným zákonníkom a inými právnymi normami.


14. Obsah prác na konci účtovného obdobia – stručná charakteristika

Práce na konci účtovného obdobia sa v ÚJ delia na dve samostatné časti A a B.
A – účtovná uzávierka
B – zostavenie účtovnej závierky

Účtovná uzávierka – činnosť spojená s uzavretím účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie. Je to pomerne rozsiahla činnosť a delí sa na :
1. prípravné práce uskutočnené pred uzavretím účtovných kníh
2. uzavretie účtovných kníh

15. Účtovná uzávierka – pojem a obsah


16. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva

Prípravné práce:
a) inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania:
a. povinnosť inventarizácie stanovuje ÚJ zákon o účtovníctve a zabezpečuje sa ňou preukázateľnosť v účtovníctve
b. inventarizáciou sa overuje vecná správnosť účtovníctva, t.j. či majetok, záväzky a vlastné imanie (rozdiel majetku a záväzkov) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
c. rozhodujúci je skutočný stav a tomuto stavu sa musí prispôsobiť stav v účtovníctve
d. pri zostavovaní riadnej a mimoriadnej ÚZ sa musí vykonať inventarizácia v plnom rozsahu, musia sa inventarizovať všetky položky
e. pri zostavovaní priebežnej ÚZ sa inventarizácia uskutočňuje len na účely ocenenia majetku a záväzkov v ÚZ, tým sa zohľadnia predpokladané straty, riziká ...
f. sú stanovené rôzne lehoty, pri peňažných prostriedkoch 4x do roka, pri hmotnom majetku okrem zásob obdobie nesmie prekročiť 2 roky.
g. Zákon o účtovníctve upravuje priebeh inventarizácie len rámcovo – každá ÚJ musí mať vypracovaný vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie, ktorý musí obsahovať napr. časový harmonogram, menovanie inventarizačnej komisie, spôsob účtovania inventarizačných rozdielov, ktoré vzniknú.
h. Inventarizácia sa skladá z 2 častí:
i. Inventúra
ii. Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve

Inventúra – činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy v peňažných jednotkách alebo v naturálnych jednotkách. Zákon rozoznáva 3 druhy inventúr
- fyzická – sčítanie, váženie, meranie
- dokladová – na základe účtovných dokladov, odsúhlasenie si zostatkov
- kombinovaná – napr. pri budovách

Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú nemožno vykonať ku dňu zostavenia ÚZ, možno vykonať 3 mesiace pred a 1 mesiac po skončení účtovného obdobia.
Po uskutočnení inventúry sa vyhotoví inventúrny súpis.
Inventúrny súpis – účtovný záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Vykonanie samotnej inventúry nie je jednorázový akt a nie každý rozdiel, ktorý sa zistí nemusí hneď byť inventarizačný rozdiel.

17. Inventarizačné rozdiely, prirodzené úbytky zásob, škody

Pri inventarizácii môžu nastať rozdiely:

Skutočný stav = účtovný stav
Skutočný stav > účtovný stav - prebytok – pokladnica – 668
DHM, DNM - 413
Skutočný stav < účtovný stav – manko -
manko nad normu – 549
prirodzených úbytkov - 504, 501
manko poklad. hotovosti – 335

Môže vzniknúť aj škoda, ale nie je to inventarizačný rozdiel.

Inventarizačný zápis – vecná správnosť účtovníctva

18. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie. Kontrola princípu bilančnej kontinuity

b) preskúmanie zhody syntetických účtov a analytický účtov

c) kontrola princípu bilančnej kontinuity

- konečné zostatky súvzťažných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov

19. Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

d) kontrola VH schvaľovaním 431

- je usporiadací účet, ktorý nesmie mať pri uzavieraní účtovných kníh konečný zostatok
- slúži na zaúčtovanie rozdelenia zisku alebo usporiadanie straty podľa toho ako rozhodol príslušný orgán ÚJ
- ak a orgán nerozhodol – účtovníčka môže použiť účtu 428, 429

20. Akruálny princíp a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré súvisia s jeho dodržaním

e) dodržanie akruálneho princípu

- ÚJ je povinná zaúčtovať a vykázať N a V v účtovnom období kedy vznikli, bez ohľadu na to, kedy vzniknú výdavky a príjmy k nim vzťahujúce.
- Požiadavka na zabezpečenie: 381, 382, 383, 384, 385

21. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na slovenskú menu a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré s tým súvisia


Prehľad účtovných zásad
Za základné všeobecne uznávané účtovné zásady sa považujú
• zásada bilančnej kontinuity
• kontinuita v používaní účtovných zásad a účtovných metód (consistency)
• prednosť podstaty pred formou (substance over form)
• zákaz kompenzácie (vzájomného vyrovnávania) majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov (no offsetting)
• zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa, alebo na deň vyrovnania iným spôsobom (accrual basis)
• nepretržitosť pokračovania v činnosti (going concern)
• oceňovacie zásady (basis of valuation)
• zásada opatrnosti (prudence)
• vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom (matching)
• princíp vysvetľovania (objasňovania, osvetľovania) hodnoty

Doplním zdroj: internet, autor neznámy-príprava na skúšku
Vladimír Ozimý
09.10.08,13:12
ďakujem veľmi pekne...ja som našiel ešte toto na internete je to to isté ale je to vo worde takže ak by to niekto využil...
vaneta
19.10.08,10:44
bývalá spolužiačka tento rok písala diplomovú prácu "účtovné zásady a účtovné metódy". Chcete si ju preštudovať? ...dostala výbornú!
Stefan2005
19.10.08,11:25
bývalá spolužiačka tento rok písala diplomovú prácu "účtovné zásady a účtovné metódy". Chcete si ju preštudovať? ...dostala výbornú!

... keď je ochotná ju (diplomovú prácu) zverejniť, prečo nie. Aj od členov Porady môže dostať výbornú ( formou ocenení :):):)).
chiara1
22.10.08,14:36
bývalá spolužiačka tento rok písala diplomovú prácu "účtovné zásady a účtovné metódy". Chcete si ju preštudovať? ...dostala výbornú!
prijali by sme.......
ropy
16.01.09,11:34
Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva

Vzhľadom na to, že existujú v mnohých prípadoch pre konkrétny problém viaceré alternatívne riešenia, je potrebné aby sa účtovná jednotka rozhodla, ktoré účtovné metódy bude používať a akým spôsobom zabezpečí dodržanie účtovných zásad. Každé riešenie, ktoré pri uplatňovaní vlastnej bilančnej politiky účtovná jednotka prijala, má ho zakotvené vo vnútornom predpise, a ktorým sa neporušujú žiadne všeobecné záväzné právne normy je správne.

Prehľad základných oblastí, ktoré si vyžadujú úpravu vnútorným predpisom ú. j.:

1. Spôsob vedenia účtovníctva – musí byť upravený vždy (§4 ods. 4 zákona o účtovníctve)
- v prípade ručného vedenia účtovníctva je obsahom vnútorného predpisu technika ručného spracovania,
- v prípade využitia výpočtovej techniky je jeho obsahom účtovný záznam – programové vybavenie
Účtovný záznam, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorým účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva sa uchováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použil.

2. vZoznam účtovných kníh, zoznam číselných znako alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných záznamoch – musí byť vypracovaný vždy (§ 14ods. 3 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka musí vypracovať zoznam všetkých symbolov, skratiek a číselných znakov použitých pri spracúvaní bežného účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky a takisto uviesť ich význam. Zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve sa uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

3. Účtovný rozvrh – musí byť vypracovaný vždy (§ 13 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovný rozvrh sa vypracováva v súlade s rámcovou účtovou osnovou. Obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré nadväzujú na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu. Okrem syntetických účtov musí účtový rozvrh obsahovať všetky analytické účty, ktoré je účtovná jednotka povinná vytvoriť, podsúvahové účty a v prípade ak vedie vnútroorganizačné účto, tak aj účty vnútroorg. účtovníctva. Účtový rozvrh sa zostavuje na každé účtovné obdobie. Musia byť v ňom uvedené účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. Ú. R. sa uchováva ako účtovný záznam počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

4. Odpisový plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 28ods. 3 zákona o účtovníctve ) a oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov.
Na základe odpis.plánu vykonáva účtovná jednotka odpisovanie pre potreby zákona o účtovníctve. Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný – odpisuje vzhľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania v konkrétnej účtovnej jednotke. Dlhodobý nehmotný majetok musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Majetok s odpisuje vždy len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Pri vypracovávaní plánu sa zohľadňuje napríklad očakávané použitie a intenzita využitia majetku, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. V odpisovom pláne musia byť stanovené: doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy. Potrebné je tiež stanoviť, či účtovná jednotka považuje majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume stanovenej zákonom o dani z príjmov ( od 1.1.2003 NM – 50.000,- Sk a HM 30.000,- Sk ), a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, za dlhodobý majetok. Účtovná jednotka si musí tiež určiť spôsob oceňovania jednot.zložiek majetku.

5. Spôsob účtovania a oceňovania zásob – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov
Účtovná jednotka uvádza či účtuje zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. (ak má povinný audit musí použiť spôsob A), aké druhy zásob má, ako ich oceňuje, aké druhy materiálov účtuje priamo do spotreby – bez zaúčtovania na sklad, ak sa predpokladajú prirodzené normy úbytkov zásob, tak ich normy.

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania – priamo vyplýva zo zákona o účtovníctve – vnútorný predpis musí obsahovať minimálne časový harmonogram inventarizácie, menovanú invent. komisiu a spôsob účtovania skutočností, kt. sa účtujú len pri inventarizácii.

7. Spôsob vysporiadania mánk, skôd a prebytkov zistených počas účt. obdobia – vyplýva predovšetkým z homtnej zodpovednosti príslušných osôb a potreby riešenia v čase keď sa zisita.

8. Registratúrny plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 35 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu a poškodeniu. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecná predpisy o archívnictve. Vo vnútornom predpise musí mať účtovná jednotka stanovený poriadok pre ukladanie účtovnej dokumentácie v archíve účtovnej jednotky, musí byť určená osoba, kt. je zodpovedná za archivovanie dokumentácie. Registratúrny plán je plán vecného usporiadania účtovných záznamov.

9. Rezervy – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO – spôsob tvorby, použitia a zrušenia rezerv musí byť upravený vnútorným predpisom.

10. Opravné položky k majetku – vyplýva z možnosti voliteľných postupov – účtovná jednotka si musí vo vnútornom predpise určiť zásady pre tvorbu, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek.

11. Účtovanie o výsledku hospodárenia a fondoch podniku – vnút. predpis pre oblasť vlastného imania je dôležitý najmä z pohľadu majiteľov podniku. Nadväzuje na spoločenskú zmluvu, prípadne stanovy účtovnej jednotky a na rozhodnutia majiteľov.

12. Záväzky zo sociálneho fondu – vychádza sa zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

13. Poskytované naturálne pôžitky, plnenia sociálneho charakteru a ich zdaňovanie – uvádzajú sa tu skutočnosti dôležité z hľadiska dani z príjmov, vrátane ich zaúčtovania a zdaňovania.

14. Spôsob organizácie vnútroorganizačného účtovníctva – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov. Dôležité je uviesť postup používaný v ú. j., obdobie účtovania a vykazovania.
15. Zákazková výroba – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ak je ú. j. dodávateľom zákazky špecifikuje obsah zákazkovej výroby, dohodnutú cenu zákazky, zásady pre účtovanie nákladov a výnosov na zákazku, spôsob zostavenia rozpočtu na zákazku....

16. Náklady na vývoj – ú. j. špecifikuje obsah vývojovej činnosti, spôsob jej ocenenia, účtovania a odpisovania...

17. Spôsob zostavenia prehľadu peňažných tokov – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ú. j. uvedie zásady podľa ktorých postupuje pri získavaní info na zostavenie prehľadu peň. tokov, akú si zvolila metódu....

18. Odložená daň – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO (§10), ú. j. , ktorá má povinnosť auditu, má povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov. O odloženom daňovom záväzku musí ú. j. účtovať vždy, ak vznikla skutočnosť, z kt. to vyplýva. O odloženej daňovej pohľadávke účtuje , len po splnení podmienok definovaných v tomto predpise.

19. Účtovanie špecifických účtov.prípadov počas účtovného obdobia, stanovenie dňa uskutočnenia účt. prípadu a hranice významnosti pri účtovaní opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období.
Ú. j. si môže stanoviť presné súvzťažné zápisy pre určité transakcie a deň uskutočnenia účtovného prípadu. (účtovanie str.lístkov, valutovej pokladnice, rabatov, reklamácií...)
V prípade opráv nákladov a výnosov min. období ak ide o významnú sumu účtujú sa do mimoriadnych nákladov a výnosov, ú. j. si stanoví, čo bude považovať za významnú sumu.

20. Účtovanie špecifických účtovných prípadov k dátumu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka, sa neriešili v predchádzajúcich vnútorných predpisoch.
Vo vnút. predpise si ú. j. uvedie, ktorý majetok a záväzky bude oceňovať reálnou hodnotou a aká oceňovacia veličina bude u nej pri jednot. druhoch majetku a záväzkov predstavovať reálnu hodnotu. Ďalej uvedie spôsob výpočtu skutočnej výšky záväzku, spôsob prechodu účtovania podľa § 86 opatrenia o postupoch účtovania a RÚO , a to: k 1.1.2003 a k 1.1.2004.

21. Spôsob zaznamenávania informácií o iných aktívach a pasívach.
Iné aktíva sú časťou aktív účtovnej jednotky, kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach.
Iné pasíva sú povinnosti ú. j., kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v UZ v poznámkach.
Iné aktíva a iné pasíva sa:
- môžu dať oceniť – vtedy sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch.
- nedajú sa vyjadriť v Sk, prípadne stupeň istoty ocenenia je veľmi nízky – uvádzajú sa opisným spôsobom v podsúvahovej evidencii.
Zdrojom info i iných aktívach a iných pasívach sú predovšetkým zmluvné vzťahy, uzavreté písomnou alebo ústnou formou v súlade s Obchodným zákonníkom a inými právnymi normami.


14. Obsah prác na konci účtovného obdobia – stručná charakteristika

Práce na konci účtovného obdobia sa v ÚJ delia na dve samostatné časti A a B.
A – účtovná uzávierka
B – zostavenie účtovnej závierky

Účtovná uzávierka – činnosť spojená s uzavretím účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie. Je to pomerne rozsiahla činnosť a delí sa na :
1. prípravné práce uskutočnené pred uzavretím účtovných kníh
2. uzavretie účtovných kníh

15. Účtovná uzávierka – pojem a obsah


16. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva

Prípravné práce:
a) inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania:
a. povinnosť inventarizácie stanovuje ÚJ zákon o účtovníctve a zabezpečuje sa ňou preukázateľnosť v účtovníctve
b. inventarizáciou sa overuje vecná správnosť účtovníctva, t.j. či majetok, záväzky a vlastné imanie (rozdiel majetku a záväzkov) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
c. rozhodujúci je skutočný stav a tomuto stavu sa musí prispôsobiť stav v účtovníctve
d. pri zostavovaní riadnej a mimoriadnej ÚZ sa musí vykonať inventarizácia v plnom rozsahu, musia sa inventarizovať všetky položky
e. pri zostavovaní priebežnej ÚZ sa inventarizácia uskutočňuje len na účely ocenenia majetku a záväzkov v ÚZ, tým sa zohľadnia predpokladané straty, riziká ...
f. sú stanovené rôzne lehoty, pri peňažných prostriedkoch 4x do roka, pri hmotnom majetku okrem zásob obdobie nesmie prekročiť 2 roky.
g. Zákon o účtovníctve upravuje priebeh inventarizácie len rámcovo – každá ÚJ musí mať vypracovaný vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie, ktorý musí obsahovať napr. časový harmonogram, menovanie inventarizačnej komisie, spôsob účtovania inventarizačných rozdielov, ktoré vzniknú.
h. Inventarizácia sa skladá z 2 častí:
i. Inventúra
ii. Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve

Inventúra – činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy v peňažných jednotkách alebo v naturálnych jednotkách. Zákon rozoznáva 3 druhy inventúr
- fyzická – sčítanie, váženie, meranie
- dokladová – na základe účtovných dokladov, odsúhlasenie si zostatkov
- kombinovaná – napr. pri budovách

Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú nemožno vykonať ku dňu zostavenia ÚZ, možno vykonať 3 mesiace pred a 1 mesiac po skončení účtovného obdobia.
Po uskutočnení inventúry sa vyhotoví inventúrny súpis.
Inventúrny súpis – účtovný záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Vykonanie samotnej inventúry nie je jednorázový akt a nie každý rozdiel, ktorý sa zistí nemusí hneď byť inventarizačný rozdiel.

17. Inventarizačné rozdiely, prirodzené úbytky zásob, škody

Pri inventarizácii môžu nastať rozdiely:

Skutočný stav = účtovný stav
Skutočný stav > účtovný stav - prebytok – pokladnica – 668
DHM, DNM - 413
Skutočný stav < účtovný stav – manko -
manko nad normu – 549
prirodzených úbytkov - 504, 501
manko poklad. hotovosti – 335

Môže vzniknúť aj škoda, ale nie je to inventarizačný rozdiel.

Inventarizačný zápis – vecná správnosť účtovníctva

18. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie. Kontrola princípu bilančnej kontinuity

b) preskúmanie zhody syntetických účtov a analytický účtov

c) kontrola princípu bilančnej kontinuity

- konečné zostatky súvzťažných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov

19. Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

d) kontrola VH schvaľovaním 431

- je usporiadací účet, ktorý nesmie mať pri uzavieraní účtovných kníh konečný zostatok
- slúži na zaúčtovanie rozdelenia zisku alebo usporiadanie straty podľa toho ako rozhodol príslušný orgán ÚJ
- ak a orgán nerozhodol – účtovníčka môže použiť účtu 428, 429

20. Akruálny princíp a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré súvisia s jeho dodržaním

e) dodržanie akruálneho princípu

- ÚJ je povinná zaúčtovať a vykázať N a V v účtovnom období kedy vznikli, bez ohľadu na to, kedy vzniknú výdavky a príjmy k nim vzťahujúce.
- Požiadavka na zabezpečenie: 381, 382, 383, 384, 385

21. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na slovenskú menu a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré s tým súvisia


Prehľad účtovných zásad
Za základné všeobecne uznávané účtovné zásady sa považujú
• zásada bilančnej kontinuity
• kontinuita v používaní účtovných zásad a účtovných metód (consistency)
• prednosť podstaty pred formou (substance over form)
• zákaz kompenzácie (vzájomného vyrovnávania) majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov (no offsetting)
• zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa, alebo na deň vyrovnania iným spôsobom (accrual basis)
• nepretržitosť pokračovania v činnosti (going concern)
• oceňovacie zásady (basis of valuation)
• zásada opatrnosti (prudence)
• vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom (matching)
• princíp vysvetľovania (objasňovania, osvetľovania) hodnoty

Doplním zdroj: internet, autor neznámy-príprava na skúšku
Veľmi dobre si to rozpísala.Chcela by som Veľmi pekne poprosiť o
pomoc z hladiska uzávierky roka.Prvý rok účtujem v PÚ.
Mám zaučtovaný celý rok,odsúhlasené zostatky na DF, OF, účtoch bankách, pokladne.Neviem však ako sa vrhnúť na tú uzávierku. Mohla by si mi v bodoch stručne opísať postup, a
tiež na čo si mám obvzlášť dávať pozor.Ďakujem.
ropy
16.01.09,11:35
Vnútorné predpisy účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva

Vzhľadom na to, že existujú v mnohých prípadoch pre konkrétny problém viaceré alternatívne riešenia, je potrebné aby sa účtovná jednotka rozhodla, ktoré účtovné metódy bude používať a akým spôsobom zabezpečí dodržanie účtovných zásad. Každé riešenie, ktoré pri uplatňovaní vlastnej bilančnej politiky účtovná jednotka prijala, má ho zakotvené vo vnútornom predpise, a ktorým sa neporušujú žiadne všeobecné záväzné právne normy je správne.

Prehľad základných oblastí, ktoré si vyžadujú úpravu vnútorným predpisom ú. j.:

1. Spôsob vedenia účtovníctva – musí byť upravený vždy (§4 ods. 4 zákona o účtovníctve)
- v prípade ručného vedenia účtovníctva je obsahom vnútorného predpisu technika ručného spracovania,
- v prípade využitia výpočtovej techniky je jeho obsahom účtovný záznam – programové vybavenie
Účtovný záznam, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorým účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva sa uchováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použil.

2. vZoznam účtovných kníh, zoznam číselných znako alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných záznamoch – musí byť vypracovaný vždy (§ 14ods. 3 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka musí vypracovať zoznam všetkých symbolov, skratiek a číselných znakov použitých pri spracúvaní bežného účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky a takisto uviesť ich význam. Zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve sa uchovávajú počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

3. Účtovný rozvrh – musí byť vypracovaný vždy (§ 13 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovný rozvrh sa vypracováva v súlade s rámcovou účtovou osnovou. Obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré nadväzujú na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu. Okrem syntetických účtov musí účtový rozvrh obsahovať všetky analytické účty, ktoré je účtovná jednotka povinná vytvoriť, podsúvahové účty a v prípade ak vedie vnútroorganizačné účto, tak aj účty vnútroorg. účtovníctva. Účtový rozvrh sa zostavuje na každé účtovné obdobie. Musia byť v ňom uvedené účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. Ú. R. sa uchováva ako účtovný záznam počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

4. Odpisový plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 28ods. 3 zákona o účtovníctve ) a oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov.
Na základe odpis.plánu vykonáva účtovná jednotka odpisovanie pre potreby zákona o účtovníctve. Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný – odpisuje vzhľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania v konkrétnej účtovnej jednotke. Dlhodobý nehmotný majetok musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Majetok s odpisuje vždy len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Pri vypracovávaní plánu sa zohľadňuje napríklad očakávané použitie a intenzita využitia majetku, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. V odpisovom pláne musia byť stanovené: doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy. Potrebné je tiež stanoviť, či účtovná jednotka považuje majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo sa rovná sume stanovenej zákonom o dani z príjmov ( od 1.1.2003 NM – 50.000,- Sk a HM 30.000,- Sk ), a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, za dlhodobý majetok. Účtovná jednotka si musí tiež určiť spôsob oceňovania jednot.zložiek majetku.

5. Spôsob účtovania a oceňovania zásob – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov
Účtovná jednotka uvádza či účtuje zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. (ak má povinný audit musí použiť spôsob A), aké druhy zásob má, ako ich oceňuje, aké druhy materiálov účtuje priamo do spotreby – bez zaúčtovania na sklad, ak sa predpokladajú prirodzené normy úbytkov zásob, tak ich normy.

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania – priamo vyplýva zo zákona o účtovníctve – vnútorný predpis musí obsahovať minimálne časový harmonogram inventarizácie, menovanú invent. komisiu a spôsob účtovania skutočností, kt. sa účtujú len pri inventarizácii.

7. Spôsob vysporiadania mánk, skôd a prebytkov zistených počas účt. obdobia – vyplýva predovšetkým z homtnej zodpovednosti príslušných osôb a potreby riešenia v čase keď sa zisita.

8. Registratúrny plán – musí byť vypracovaný vždy (§ 35 ods. 2 zákona o účtovníctve )
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu a poškodeniu. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecná predpisy o archívnictve. Vo vnútornom predpise musí mať účtovná jednotka stanovený poriadok pre ukladanie účtovnej dokumentácie v archíve účtovnej jednotky, musí byť určená osoba, kt. je zodpovedná za archivovanie dokumentácie. Registratúrny plán je plán vecného usporiadania účtovných záznamov.

9. Rezervy – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO – spôsob tvorby, použitia a zrušenia rezerv musí byť upravený vnútorným predpisom.

10. Opravné položky k majetku – vyplýva z možnosti voliteľných postupov – účtovná jednotka si musí vo vnútornom predpise určiť zásady pre tvorbu, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek.

11. Účtovanie o výsledku hospodárenia a fondoch podniku – vnút. predpis pre oblasť vlastného imania je dôležitý najmä z pohľadu majiteľov podniku. Nadväzuje na spoločenskú zmluvu, prípadne stanovy účtovnej jednotky a na rozhodnutia majiteľov.

12. Záväzky zo sociálneho fondu – vychádza sa zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

13. Poskytované naturálne pôžitky, plnenia sociálneho charakteru a ich zdaňovanie – uvádzajú sa tu skutočnosti dôležité z hľadiska dani z príjmov, vrátane ich zaúčtovania a zdaňovania.

14. Spôsob organizácie vnútroorganizačného účtovníctva – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov. Dôležité je uviesť postup používaný v ú. j., obdobie účtovania a vykazovania.
15. Zákazková výroba – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ak je ú. j. dodávateľom zákazky špecifikuje obsah zákazkovej výroby, dohodnutú cenu zákazky, zásady pre účtovanie nákladov a výnosov na zákazku, spôsob zostavenia rozpočtu na zákazku....

16. Náklady na vývoj – ú. j. špecifikuje obsah vývojovej činnosti, spôsob jej ocenenia, účtovania a odpisovania...

17. Spôsob zostavenia prehľadu peňažných tokov – vyplýva z možnosti voliteľnosti postupov, ú. j. uvedie zásady podľa ktorých postupuje pri získavaní info na zostavenie prehľadu peň. tokov, akú si zvolila metódu....

18. Odložená daň – vyplýva z opatrenia o postupoch účtovania a RÚO (§10), ú. j. , ktorá má povinnosť auditu, má povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov. O odloženom daňovom záväzku musí ú. j. účtovať vždy, ak vznikla skutočnosť, z kt. to vyplýva. O odloženej daňovej pohľadávke účtuje , len po splnení podmienok definovaných v tomto predpise.

19. Účtovanie špecifických účtov.prípadov počas účtovného obdobia, stanovenie dňa uskutočnenia účt. prípadu a hranice významnosti pri účtovaní opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období.
Ú. j. si môže stanoviť presné súvzťažné zápisy pre určité transakcie a deň uskutočnenia účtovného prípadu. (účtovanie str.lístkov, valutovej pokladnice, rabatov, reklamácií...)
V prípade opráv nákladov a výnosov min. období ak ide o významnú sumu účtujú sa do mimoriadnych nákladov a výnosov, ú. j. si stanoví, čo bude považovať za významnú sumu.

20. Účtovanie špecifických účtovných prípadov k dátumu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka, sa neriešili v predchádzajúcich vnútorných predpisoch.
Vo vnút. predpise si ú. j. uvedie, ktorý majetok a záväzky bude oceňovať reálnou hodnotou a aká oceňovacia veličina bude u nej pri jednot. druhoch majetku a záväzkov predstavovať reálnu hodnotu. Ďalej uvedie spôsob výpočtu skutočnej výšky záväzku, spôsob prechodu účtovania podľa § 86 opatrenia o postupoch účtovania a RÚO , a to: k 1.1.2003 a k 1.1.2004.

21. Spôsob zaznamenávania informácií o iných aktívach a pasívach.
Iné aktíva sú časťou aktív účtovnej jednotky, kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach.
Iné pasíva sú povinnosti ú. j., kt. nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a kt. sa vykazujú v UZ v poznámkach.
Iné aktíva a iné pasíva sa:
- môžu dať oceniť – vtedy sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch.
- nedajú sa vyjadriť v Sk, prípadne stupeň istoty ocenenia je veľmi nízky – uvádzajú sa opisným spôsobom v podsúvahovej evidencii.
Zdrojom info i iných aktívach a iných pasívach sú predovšetkým zmluvné vzťahy, uzavreté písomnou alebo ústnou formou v súlade s Obchodným zákonníkom a inými právnymi normami.


14. Obsah prác na konci účtovného obdobia – stručná charakteristika

Práce na konci účtovného obdobia sa v ÚJ delia na dve samostatné časti A a B.
A – účtovná uzávierka
B – zostavenie účtovnej závierky

Účtovná uzávierka – činnosť spojená s uzavretím účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie. Je to pomerne rozsiahla činnosť a delí sa na :
1. prípravné práce uskutočnené pred uzavretím účtovných kníh
2. uzavretie účtovných kníh

15. Účtovná uzávierka – pojem a obsah


16. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva

Prípravné práce:
a) inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania:
a. povinnosť inventarizácie stanovuje ÚJ zákon o účtovníctve a zabezpečuje sa ňou preukázateľnosť v účtovníctve
b. inventarizáciou sa overuje vecná správnosť účtovníctva, t.j. či majetok, záväzky a vlastné imanie (rozdiel majetku a záväzkov) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
c. rozhodujúci je skutočný stav a tomuto stavu sa musí prispôsobiť stav v účtovníctve
d. pri zostavovaní riadnej a mimoriadnej ÚZ sa musí vykonať inventarizácia v plnom rozsahu, musia sa inventarizovať všetky položky
e. pri zostavovaní priebežnej ÚZ sa inventarizácia uskutočňuje len na účely ocenenia majetku a záväzkov v ÚZ, tým sa zohľadnia predpokladané straty, riziká ...
f. sú stanovené rôzne lehoty, pri peňažných prostriedkoch 4x do roka, pri hmotnom majetku okrem zásob obdobie nesmie prekročiť 2 roky.
g. Zákon o účtovníctve upravuje priebeh inventarizácie len rámcovo – každá ÚJ musí mať vypracovaný vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie, ktorý musí obsahovať napr. časový harmonogram, menovanie inventarizačnej komisie, spôsob účtovania inventarizačných rozdielov, ktoré vzniknú.
h. Inventarizácia sa skladá z 2 častí:
i. Inventúra
ii. Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve

Inventúra – činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy v peňažných jednotkách alebo v naturálnych jednotkách. Zákon rozoznáva 3 druhy inventúr
- fyzická – sčítanie, váženie, meranie
- dokladová – na základe účtovných dokladov, odsúhlasenie si zostatkov
- kombinovaná – napr. pri budovách

Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú nemožno vykonať ku dňu zostavenia ÚZ, možno vykonať 3 mesiace pred a 1 mesiac po skončení účtovného obdobia.
Po uskutočnení inventúry sa vyhotoví inventúrny súpis.
Inventúrny súpis – účtovný záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Vykonanie samotnej inventúry nie je jednorázový akt a nie každý rozdiel, ktorý sa zistí nemusí hneď byť inventarizačný rozdiel.

17. Inventarizačné rozdiely, prirodzené úbytky zásob, škody

Pri inventarizácii môžu nastať rozdiely:

Skutočný stav = účtovný stav
Skutočný stav > účtovný stav - prebytok – pokladnica – 668
DHM, DNM - 413
Skutočný stav < účtovný stav – manko -
manko nad normu – 549
prirodzených úbytkov - 504, 501
manko poklad. hotovosti – 335

Môže vzniknúť aj škoda, ale nie je to inventarizačný rozdiel.

Inventarizačný zápis – vecná správnosť účtovníctva

18. Preskúmanie zhody syntetických účtov a analytickej evidencie. Kontrola princípu bilančnej kontinuity

b) preskúmanie zhody syntetických účtov a analytický účtov

c) kontrola princípu bilančnej kontinuity

- konečné zostatky súvzťažných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov

19. Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

d) kontrola VH schvaľovaním 431

- je usporiadací účet, ktorý nesmie mať pri uzavieraní účtovných kníh konečný zostatok
- slúži na zaúčtovanie rozdelenia zisku alebo usporiadanie straty podľa toho ako rozhodol príslušný orgán ÚJ
- ak a orgán nerozhodol – účtovníčka môže použiť účtu 428, 429

20. Akruálny princíp a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré súvisia s jeho dodržaním

e) dodržanie akruálneho princípu

- ÚJ je povinná zaúčtovať a vykázať N a V v účtovnom období kedy vznikli, bez ohľadu na to, kedy vzniknú výdavky a príjmy k nim vzťahujúce.
- Požiadavka na zabezpečenie: 381, 382, 383, 384, 385

21. Prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na slovenskú menu a účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ktoré s tým súvisia


Prehľad účtovných zásad
Za základné všeobecne uznávané účtovné zásady sa považujú
• zásada bilančnej kontinuity
• kontinuita v používaní účtovných zásad a účtovných metód (consistency)
• prednosť podstaty pred formou (substance over form)
• zákaz kompenzácie (vzájomného vyrovnávania) majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov (no offsetting)
• zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa, alebo na deň vyrovnania iným spôsobom (accrual basis)
• nepretržitosť pokračovania v činnosti (going concern)
• oceňovacie zásady (basis of valuation)
• zásada opatrnosti (prudence)
• vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom (matching)
• princíp vysvetľovania (objasňovania, osvetľovania) hodnoty

Doplním zdroj: internet, autor neznámy-príprava na skúšku
Veľmi dobre si to rozpísala.Chcela by som Veľmi pekne poprosiť o
pomoc z hladiska uzávierky roka.Prvý rok účtujem v PÚ.
Mám zaučtovaný celý rok,odsúhlasené zostatky na DF, OF, účtoch bankách, pokladne.Neviem však ako sa vrhnúť na tú uzávierku. Mohla by si mi v bodoch stručne opísať postup, a
tiež na čo si mám obvzlášť dávať pozor.Ďakujem.
Katusik24
15.03.11,13:17
mne osobne by to velmi pomohlo...kedze mam podobnu temu na diplomovu pracu a neviem si s nou rady....bola by som velmi vdacna, keby som mohla nahliadnut do jej prace.....vdaka
Katusik24
15.03.11,13:24
... keď je ochotná ju (diplomovú prácu) zverejniť, prečo nie. Aj od členov Porady môže dostať výbornú ( formou ocenení :):):)).


mne by to velmi, ale velmi pomohlo...mam podobnu temu diplomovej prace, a neviem si s nou rady....bolo by uzasne si prezriet jej pracu
Katusik24
30.03.11,15:27
Dobry den,

nevie nahodou niekto, aky uctovnicky program pouziva Slovnaft, a.s.?