Marka 2
09.10.08,11:14
Dobrý deň poraďáci!
Pri intrakomunitárnom dodaní tovaru z iného členského štátu ktorý je dodaný s inštaláciou vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúty?
Ďakujem
betka
09.10.08,11:23
ANO.

19(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.