mariannak
09.10.08,12:52
Ak bude kúpna zmluva na nehnuteľnosť - pozemok podpísaná v decembri 2008 a aj podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností, t.j. vklad bude povolený až v roku 2009, tak zdaňovať predaj pozemku (aj vystavovať faktúru a odvádzať DPH-staveb.pozemok) budem až v roku 2009?) Ď.
Johanka
09.10.08,13:14
JÚ alebo PÚ ?
JÚ - zdaňujeme príjem.
PÚ pozri § 2 ods.2 Postupov účtovania (hovorí sa tam o dni uskutočnenia účtovného prípadu u prevádzajúceho ako o dni odovzdania nehnuteľnosti. V prípade, že vklad do katastra nebude povolený, účtovné zápisy sa zrušia).
Johanka
09.10.08,13:16
K DPH :
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby


(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.
Efinečka
09.10.08,13:33
K DPH :
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby


(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.


Súhlasím s Vami s týmto doplnením. Do 15 dní od podpisu zmluvy ste povinný vystaviť doklad daňový doklad / § 71 zákona DPH/ a odviesť DPH.
Pri vedení PÚ účtuješ o faktúre, pri JU o príjme, podľa toho zdaňuješ.
Johanka
09.10.08,13:42
Na upresnenie doplnenia:).
V predmetnom ustanovení §71 ods.1 sa uvádza:


(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

... takže nie od podpisu zmluvy, s dňom podpisu zmluvy nesúvisí deň vzniku daňovej povinnosti. Vlastná daňová povinnosť je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia ( §78 ).
;)
mariannak
09.10.08,15:34
Ak tomu dobre rozumien, tak ak bude v zmluve uvedený moment odovzdania - napríklad podpis zmluvy, alebo povolenie vkladu - tak od tohto dňa je povinnosť vystaviť faktúru, deň dodania bude deň uvedený ako deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak tento deň nebude uvedený, tak dňom dodania bude povolenie vkladu?
Čiže ak nebudeme chcieť zdaniť predaj v roku 2008 ale až v roku 2009, tak stačí uviesť, že kupujúci je oprávnený užívať nehnuteľnosť ak povolením vkladu, ktorý nastane až v roku 2009 a vtedy vystavíme faktúru, odvedieme DPH a zdaníme predaj?
Efinečka
10.10.08,08:48
V zmysle § 8 ods. 1 pís. a/ je presne definovaný deň dodania tovaru - pozemku ako prevod práva t.j. dňom podpisu zmluvy. Ako ináč zabezpečíš prevod práva k nehnuteľnosti - zmluvou.
Johanka
10.10.08,09:54
§8 definuje ČO je dodanie tovaru. KEDY je deň vzniku daňovej povinnosti ustanovuje § 19 ;).
mariannak
10.10.08,14:46
V zmysle § 8 ods. 1 pís. a/ je presne definovaný deň dodania tovaru - pozemku ako prevod práva t.j. dňom podpisu zmluvy. Ako ináč zabezpečíš prevod práva k nehnuteľnosti - zmluvou.

Podľa mňa k zmene vlastníckeho práva dochádza až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a nie podpisom zmluvy. ... ak sa mýlim, opravte ma .....
mariannak
14.10.08,11:24
prosím ...
Johanka
14.10.08,12:02
prosím ...
hmmm, na čo ešte treba odpovedať ?