skvrnka
09.10.08,17:33
Sme mesačnými platcami DPH. Dávame do nájmu nebytové
priestory - uplatňujeme §38 oslobodené plnenie, teda mi
vstupuje do DP do riadku pre oslobodené plnenie,
avšak mám problém kedy (aj keď to nijako nesúvisí s DPH, lebo osl.)
1. máme dohodnuté v zmluve, že nájomca platí za kvartál vždy dopredu
t.j. napr. v septembri za 10-12/08, v decembri za 1-3/09 - kedy do
DP DPH?
2. máme dohodnuté v zmluve, že nájomca platí za kvartál do 5.dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí kvartálu- kedy do DP DPH

Pýtam sa preto, lebo stále sa hovorí o dan.povinnosti v deň prijatia
platby, to uplatňujeme, ale u plnení podliehajúcich DPH, a neviem,
či v deň prijatia to ide do DP aj pri oslobodenom plnení.
Súčasne existuje aj paragraf, že osl.plnenie ide do DP v posledný
deň obdobia, ktorého sa týka. A neviem, ktorý paragraf (neviem
teraz číslo §) teda použiť.
betka
09.10.08,20:11
DP:

78/(7) Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet celkovej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítavanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.

Tiež matie par. 19/4-vznik DP, kt. nám hovorí, že DP vzniká prijatím platdy. Ja som síce platbu prijala, ale nemám daňovú povinnosť .

Ďalej môžeme pozrieť i par. 71, kt. mi hovorí:
§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

Osobne by som sa riadila par. 78
skvrnka
13.10.08,09:00
Keď som to konzultovala na DU, nemali v tom celkom jasno.
Skôr sa prikláňali k dňu prijatia platby.
Preto teraz neviem, či mám dať dotaz na daňové riaditeľstvo.
A keby som brala to, že patrí do DP obdobia, ktorého týka,
znamená to, že platba prijatá v septembri na 4.q. môže
sa dať do DP za oktober, november, alebo december,keď
som mesačný platca, alebo to mám rozdeliť na tretiny?