davos
12.10.08,12:12
Dobrý deň.

Živnostnik /platca DPH/nakúpi koncom roka 2008 tovar za cca 400.000,-.sk, tovar ostáva na sklade - zaoberá sa službami nie obchodom ,tento tovar priamo súvisí s jeho činnosťou - je to jednorázový nákup tech.vybavenia s ktorým sa dá aj obchodovať - potrebujem znížíť daňový základ za r.2008.
V roku 2009 predá tento tovar svojej novo založenej sro /neplatca DPH/za nákupnu cenu.
Možem tovar predať svojej sro za nákupnu cenu?,alebo je tam ešte niečo čo
by spôsobilom problémy zo štátnou správou ... ????

Ďakujem.
betka
12.10.08,12:53
ZDP:

2/n) závislou osobou blízka osoba2) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba,
o) ekonomickým alebo personálnym prepojením účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na
1. majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,
2. vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu,
p) iným prepojením obchodný vzťah vytvorený len na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty,
davos
12.10.08,16:24
Pokiaľ tomu dobre rozumiem tak to - čo som písal nemôžem urobiť?

Ďakujem.