Excise Duty
14.10.08,01:00
Zákonom č. 279/2008 Z. z. (pozri Čl. II) bol novelizovaný aj zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, pričom bolo v ustanovení § 6 ods. 2 s účinnosťou od 1. septembra 2008 zvýšené množstvo liehu, ktoré možno vyrobiť pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie a na ktoré je možno uplatniť zníženú sadzbu dane podľa ods. 1 písm. b). Toto množstvo bolo z pôvodných 30 l a. zvýšené na 43 l a. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1) Vyhlášky č. 653/2002 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Preto na základe uvedenej novely môžu túto zmenu využiť tí pestovatelia, ktorí k 31. augustu 2008 dosiahli povolené množstvo na uplatnenie zníženej sadzby dane vo výške podľa pôvodného znenia tohto ustanovenia, a to 30 l a., na základe uvedeného si teda môžu dať vypáliť do 30. júna 2009 ešte 13 l a. destilátu, na ktorý sa uplatní znížená sadzba dane.