Jozef Mihál
01.11.08,12:47
Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Údaje v tabuľke platia v období od 1.1.2009 do 30.6.2009.


PoistenieZamestnanecZamestnávateľ SZČODobrovoľne poistená osoba* VZ_min.VZ_max.
Nemocenské 1,4%1,4%4,4%4,4%295,501003,09
Starobné4%14%18%18%295,502674,90
Invalidné3%3%6%6%295,502674,90
Úrazovéneplatí0,8%neplatíneplatí295,50neobm.
Garančnéneplatí0,25%neplatíneplatí295,501003,09
Nezamestnanosť1%1%neplatí2%295,502674,90
Rezervný fondneplatí4,75%4,75%4,75%295,502674,90
Zdravotné4%10%14%14%295,502006,17
Zdravotné ZPS2%5%7%7%295,502006,17


* V prípade zdravotného poistenia ide o dobrovoľne nezamestnanú osobu (samoplatiteľa) - v takom prípade je minimálny VZ 191,07 €.

Zaokrúhľovanie

Vymeriavacie základy na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nahor.

Vymeriavacie základy na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov nadol.

Jednotlivé sumy preddavkov na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Odvody SZČO, ktorý platí poistné z minimálneho základu 295,50 €

Nemocenské.......4,4% = 13,00 €
Starobné............18% = 53,10 €
Invalidné..............6% = 17,70 €
Rezervný fond...4,75% = 14,00 €
SPOLU do SP.................97,80 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 80,10 €)

Zdravotné............14% = 41,37 €
Zdravotné ZPS.......7% = 20,68 €


Sociálne poistenie

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:

zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe, č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore),
väzňa,
osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,
osobu ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
osobu ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:

ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
ktorému bol priznaný starobný dôchodok.Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 295,50 € okrem výnimiek, kedy minimálny základ je:

suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas,
suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
a minimálny vymeriavací základ vôbec nie je určený v prípade garančného a úrazového poistenia zamestnanca na dohodu.Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu v sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo počas kalendárneho mesiaca boli obdobia, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia.


Zdravotné poistenie

Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:

osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa nového zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení,
osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,
osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac),
pozor, od 1.5.2008 polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie už nemajú osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-po-novele-555-2007-ucinnost-od-1-januara-2008-a.html) poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40% (čiže po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť majú najmenej 20%).Minimálny vymeriavací základ zamestnanca v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení je daný väzbou na zákon o minimálnej mzde (od 1.1.2009 až do 31.12.2009 sa používajú sumy minimálnej mzdy platné k 1.1.2009).

Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 295,50 €. Minimálny preddavok je suma 41,37 €, pri sadzbe 7% suma 20,68 €. Ak SZČO je súčasne zamestnancom, študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom, minimálny základ pre platenie preddavkov pre neho nie je stanovený a môže platiť preddavok nižší ako sumy uvedené v predošlej vete (a ak preddavok vychádza menej ako 3 €, neplatí ho vôbec).

Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa na zdravotné poistenie je od 1.1.2009 do 31.12.2009 suma 191,07 €. Minimálny preddavok je suma 26,74 €, pri sadzbe 7% suma 13,37 €.

Alikvótne krátenie najnižšej možnej sumy vymeriavacieho základu v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení zamestnanca - ak sa poistné platí len za časť kalendárneho mesiaca, najnižšia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden pracovný deň sa vynásobí počtom pracovných dní, za ktoré sa platí poistné.

Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu v zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2008-a.html) poistení sa za žiadnych okolností nekráti.
Jozef Mihál
16.11.08,14:36
K určeniu maximálnych vymeriavacích základov.

Priemerná mzda v roku 2007 bola 20146 Sk. Ak to prepočítame na € a zaokrúhlime na €c (na 2 desatinné miesta) matematicky v súlade s § 2 ods. 2 Generálneho zákona, priemerná mzda v roku 2007 vyjadrená v € je:

20146 Sk deleno 30,1260 = 668,724 €, po zaokrúhlení na 2 dec. miesta matematicky = 668,72 €.

1,5-násobok je:

668,72 x 1,5 = 1003,08 €

3-násobok je:

668,72 x 3 = 2006,16 €

4-násobok je:

668,72 x 4 = 2674,88 €

POZOR!

Podľa údajov zverejnených Sociálnou poisťovňou tu:

http://www.socpoist.sk/aktuality-vymeriavacie-zaklady--minimalny-a-maximalny--na-platenie-poistneho-za-obdobie-od-112009/1755s20035c

sú maximálne základy sumy 1003,09 € a 2674,90 €.

Sociálna poisťovňa pre prepočte použila postup:

30129 Sk deleno 30,1260 = 1003,087 €, po zaokrúhlení na celé eurocenty nahor = 1003,09 €

80584 Sk deleno 30,1260 = 2674,898 €, po zaokrúhlení na celé eurocenty nahor = 2674,90 €

Pri použití tejto metodiky potom maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je:

20146 Sk x 3 = 60438 Sk.

60438 Sk deleno 30,1260 = 2006,174 €, po zaokrúhlení na celé eurocenty nadol = 2006,17 €

Pretože ísť hlavou proti múru nemá význam, v tabuľke v úvodnom príspevku sú maximálne vymeriavacie základy vypočítané podľa postupu, ktorý použila Sociálna poisťovňa.
MajaZ
26.03.09,09:46
Ešte som dostala otázku zistiť, za základe čoho platí toto:
"Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:
- osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac), "

Pretože podľa mzdárky od roku 2008je zmena a v § 9 zákona o službách zamestnanosti sa uvádza že
1) Občan so zdr. postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (odvolávka na §71 - pokles schopnosti)
2) obcan preukazuje..........rozhodnutim alebo oznámením soc. poisťovne alebo posudkom útvaru soc. zabezpečenia (odvolávka na zákon o policajtoch a vojakoch).

Takže nikde nič o preukazoch ŤZP a podobne nie je.
Prosím o argumenty, ako to vlastne má byť.
Ďakujem.
Jozef Mihál
27.03.09,07:38
Od 1. apríla 2009 má SZČO sadzbu do rezervného fondu zníženú na 2%.

Odvody SZČO, ktorý platí poistné z minimálneho základu 295,50 € od 1.4.2009:

Nemocenské.......4,4% = 13,00
Starobné............18% = 53,10 €
Invalidné..............6% = 17,70 €
Rezervný fond.......2% = 5,90 €
SPOLU do SP.................89,70 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 72,00 €)

Zdravotné............14% = 41,37 €
Zdravotné ZPS.......7% = 20,68 €

Ďalšia zmena príde k 1.7.2009

Od 1.7.2009 sa zvyšujú maximálne možné vymeriavacie základy na nemocenské a garančné poistenie na 1084,55 € a na starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu na 2892,12 €. Vyplýva to z faktu, že priemerná mzda za rok 2008 bola 21782 Sk.
Jozef Mihál
27.03.09,07:48
Ešte som dostala otázku zistiť, za základe čoho platí toto:
"Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:
- osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac), "

Pretože podľa mzdárky od roku 2008je zmena a v § 9 zákona o službách zamestnanosti sa uvádza že
1) Občan so zdr. postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (odvolávka na §71 - pokles schopnosti)
2) obcan preukazuje..........rozhodnutim alebo oznámením soc. poisťovne alebo posudkom útvaru soc. zabezpečenia (odvolávka na zákon o policajtoch a vojakoch).

Takže nikde nič o preukazoch ŤZP a podobne nie je.
Prosím o argumenty, ako to vlastne má byť.
Ďakujem.

Pozrite tému:

http://www.porada.sk/t34144-zakon-o-zdravotnom-poisteni-12-sadzby-poistneho.html

Zákon o zdravotnom poistení definuje v § 12 osoby so zdravotným postihnutím odkazom pod čiarou 40. A ten znie:

"40) § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 191/2004 Z. z. § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov"

Skutočnosť, že za osoby so zdravotným postihnutím sa na účely zákona o zdravotnom poistení považujú aj osoby s preukazom ZŤP, vyplýva zo znenia § 51 zákona č. 195/1998 Z.z.
abel
27.03.09,08:03
Ja len ohľadom toho jedného cenťáčika, -nemal by sa ten rezervný fond takisto zaokrúhliť na 10 eurocentov nadol? Potom by to bolo 89,70 €
Jozef Mihál
27.03.09,08:10
Áno, ďakujem za upozornenie, opravujem to.
rrrrr
02.04.09,13:02
1. Ak ked ma zamestnanec kratsi uvazok a je cely mesiac na neplatenom volne. Napr. ma uvazok 18,75 hod. (plny je 37,5 h). tak VZ na ZP je 295,5/37,5*18,75 = 147,75, ale zaokruhleny na 147,8 €. Je spravne VZ na ZP 147,8 €?
2. Co sa tyka socialneho poistenia, tak sa krati aj max. a min. VZ na GP a min. VZ na UP ako sa krati aj VZ na NP,... cize na kalend. den krat pocet dni poistenia alebo ak je kratsi uvazok tak prepocitane na uvazok a az vysledny VZ je zaokruhleny na eurocent nahor. Je to spravne?
Dakujem.
Jozef Mihál
03.04.09,11:31
1. Minimálny VZ na ZP je pri polovičnom úväzku daný ako suma minimálnej mzdy pri polovičnom úväzku, teda 147,80 € (zaokrúhlenie minimálnej mzdy pri kratšom úväzku je na 10 €c matematicky).

2. Minimálny VZ na SP je pri kratšom úväzku daný ako dosiahnutá mzda. Ak sa Vám to zdá byť mimo logiky - súhlasím, ale je to podľa tak zákona, viď § 138 ods. 10 písm. a) zákona 461/2003.
Marty
08.04.09,13:17
Neviem, či píšem na správnom mieste, ale prosím o názor na maximálny VZ pri súbehu zamestnaní.
Ak má občan súbeh zamestnaní a súčet jeho VZ v jednotlivých mesiacoch, z ktorých mu zamestnávatelia zrazili odviedli poistné do SP je vyšší ako maximálny VZ, može SP požiadať o vrátenie naviac odvedeného poistného. Zamestnávatelia túto možnosť nemajú, takže v konečnom dôsledku zamestnávatelia odvednú poistné z iného VZ ako zamestnanec.
Je to správny postup?
Vyriešilo by to asi ročné zúčtovanie odvodov do SP, tak ako je to pri zdravotnom poistení.


Ďakuejm!

Marty
Jozef Mihál
08.04.09,15:04
Áno, je to tak, zamestnávatelia každý osobitne odvádzajú poistné do SP a osobitne až do výšky maximálnych základov.

Ročné zúčtovanie odvodov do SP by to samozrejme vyriešilo ale v najbližších 2-3 rokoch RZSP určite nebude a to o čom sa uvažuje výhľadovo cca od roku 2012 by malo byť konštruované tak, že v novom spoločnom daňovom a odvodovom priznaní - zúčtovaní sa zamestnávatelia zúčtovávať tak či tak nebudú - čiže defacto zostane súčasný stav.
mojto
28.05.09,18:22
Predbieham určite dobu, no prosím o uverejnenie max vymeriavacieho základu od 1.7.2009 pre nemocenské poistenie. Ďekujem.
ajobs
28.05.09,20:43
Predbieham určite dobu, no prosím o uverejnenie max vymeriavacieho základu od 1.7.2009 pre nemocenské poistenie. Ďekujem.


Maximálny vymeriavací základ na NP od 1.7.2009 bude 1084,55 €, mesačné poistné pre dobrovoľne poistené osoby a SZČO bude vo výške 47,70 €.
Jozef Mihál
28.05.09,21:20
Predbieham určite dobu, no prosím o uverejnenie max vymeriavacieho základu od 1.7.2009 pre nemocenské poistenie. Ďekujem.
Viď vyššie príspevok č. 3
PD PRUSY
29.05.09,17:45
Manžel je na čiastočnom invalidnom dôchodku, je dobrovoľne nezamestnaný rada by som vedela aké odvody do soc.poisť. by si mal odvádzať
Jozef Mihál
29.05.09,22:21
Žiadne povinné odvody sa ho netýkajú, zdravotné za neho platí štát.

Ak má často zdravotné problémy a býva na PN, odporúčam prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie a to s čo najvyšším vymeriavacím základom.
Jozef Mihál
17.06.09,07:15
Znova pripomínam, že od 1.7.2009 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Maximálny možný vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je 1084,55 €.

Maximálny možný vymeriavací základ na starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu je 2892,12 €.

Uvedené sumy platia v období od 1.7.2009 do 30.6.2010.

Túto informáciu potvrdila i Sociálna poisťovňa, viď:

http://www.socpoist.sk/aktuality-od-...ie/1755s25409c
milanr
18.11.09,11:13
Vie mi niekto poradiť aký bude minimálny VZ a min. odvod poistného za ZC a ZĽ na ZP od 1.1.2010. ZC chce od 01/2009 čerpať neplatené voľno a chceme, aby nám zaplatil odvody. Min. mzda od 1.1.2010 je 307,70 € = min. VZ a odvod ZC = 12,30 €, odvod ZĽ = 30,77 €. Je to správne?
Iveta Matlovičová
18.11.09,12:21
Vie mi niekto poradiť aký bude minimálny VZ a min. odvod poistného za ZC a ZĽ na ZP od 1.1.2010. ZC chce od 01/2009 čerpať neplatené voľno a chceme, aby nám zaplatil odvody. Min. mzda od 1.1.2010 je 307,70 € = min. VZ a odvod ZC = 12,30 €, odvod ZĽ = 30,77 €. Je to správne?

áno je