kapadelta
24.11.08,12:32
Ahojte poraďáci, potrebovala by som vaše cenné rady.

Fyzická osoba pred časom začala prenajímať nebytové priestory s-ročke. Tá istá fyzická osoba má pozastavenú (zmrazenú živnosť už približne 2 roky). Predmet živnosti nemá nič spoločné s prenájmom.
Fyzická osoba chce teraz vystaviť faktúru za prenájom s-ročke. Aj FO aj
s-ročka sú platcami DPH. Ako to treba urobiť? Je potrebné otvoriť účtovníctvo FO?
Jana Acsová
24.11.08,13:51
Zadali ste otázky väčšieho rozsahu v téme DPH. Odpoviem na zadanie, ale prosím nerozvíjajte ďalej problematiku netýkajúcu sa DPH.Fyzická osoba pred časom začala prenajímať nebytové priestory s-ročke. Tá istá fyzická osoba má pozastavenú (zmrazenú živnosť už približne 2 roky). Predmet živnosti nemá nič spoločné s prenájmom.... a ekonomická činnosť zdaniteľnej osoby podľa § 3 ZDPH sa neposudzuje vo vzťahu k predmetu činnosti, ale všeobecne zadefinovanej činnosťi, ktorá podlieha režimu dane z pridanej hodnoty. Pre účely zdaniteľnej osoby je jedno, podľa akého predpisu podniká (môže ich byť aj viac), pritom činnosti sa neoddeľujú, zdaniteľná osoba je len jedna bez ohľadu na príjmy:
- zo živnosti (poradenstvo),
- podľa iného predpisu (komerčný právnik, audítor, veterinárny lekár),
- z prenájmu (chaty v osobnom vlastníctve),
- z príjmu z úrokov atď.
Ak sa zdaniteľná osoba raz stane platiteľom, režimu dane sa podriaďujú všetky príjmy dosahované ekonomickou činnosťou definovanou v zákone.


Fyzická osoba chce teraz vystaviť faktúru za prenájom s-ročke. Aj FO aj
s-ročka sú platcami DPH. Ako to treba urobiť? Je potrebné otvoriť účtovníctvo FO?A akým spôsobom ste postupovali v minulosti? Kde ste premietali príjmy z prenájmu? V účtovníctve? Ak áno, účtovné knihy ste predpokladám neuzatvárali a je možné v nich pokračovať.

Vyhotovenie faktúry sa viaže k § 71 ZDPH, nie k účtovníctvu. Otázku účtovníctva odporúčam riešiť následne.
kapadelta
24.11.08,14:33
Teraz ide vystavovať prvú faktúru za prenájom. Musí vystaviť faktúru s DPH
a následne otvoriť účtovníctvo a zaúčtovať ju?
Jana Acsová
24.11.08,15:42
Teraz ide vystavovať prvú faktúru za prenájom. Musí vystaviť faktúru s DPH
a následne otvoriť účtovníctvo a zaúčtovať ju?
Predmetné je mimo rozsah porady týkajúcej sa DPH. Ale odpoveď nájdete v predchádzajúcom príspevku. Ak ste neuzatvorili účtovné knihy, ste naďalej účtovnou jednotkou. Ak máte na mysli otvorením účtovníctva zaúčtovanie faktúry v knihe pohľadávok, tak áno.

Predmetné však nie je problematikou dane z pridanej hodnoty. V prípade pretrvávania problému si zadajte si otázku v príslušnej Porade.
Jana Acsová
24.11.08,15:45
Musí vystaviť faktúru s DPH
a následne otvoriť účtovníctvo a zaúčtovať ju?Faktúru s DPH? Na prenájom nehnuteľnosti sa vzťahuje § 38. Dobre si ho pozrite a postupujte podľa neho. Predpokladám, že k nehnuteľnosti sú napojené aj súvisiace služby, poistenie atď. a nie je možné zúžiť problematiku nájmu a s tým súvisiace dodávky na fakturáciu. Rovnako ani neuvádzate, či FO je výlučný vlastník, či je nehnuteľnosť využívaná len na prenájom, ako celok, po častiach ...
Jana Acsová
24.11.08,15:47
§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou


a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
d) nájmu bezpečnostných schránok.

(4) Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace, chata, kemping a ubytovanie v súkromí.

(5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť inému platiteľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.

(6) Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.