Zemanová
26.05.05,13:26
Prosím všetkých zbehnutých o radu.
SZČO, JÚ, platca DPH, obchoduje o športovým oblečením

Majiteľka chce poskytnúť športové oblečenie(označené logom firmy)
na športovú akciu bezodplatne. Môžeme to považovať za reklamu?
Poraďte, prosím, na čo všetko si dať pozor, aby nám tovar zostal vo
výdavkoch. Ďakujem Vám
Marian
26.05.05,14:09
Ak je to tričko označené Vašim logom alebo obchodnou značkou, ktorú predávate dalo by sa to považovať za reklamný predmet a nech sa páči do odpočítateľných nákladov. Inak je to dar a zostane vám len dobrý pocit.
Mimochodom, ja by som tvrdil, že na tom tričku je moje logo a slúži ako reklamný predmet (ak tam naozaj je urob si foto pre strýčka príhodu).
lenkak
26.05.05,14:11
Nechaj si jedno tričko s Vašim logom ako vzorku na dokumentáciu, alebo sprav foto ako dôkaz je to dostatočné.
beatap
01.06.05,12:16
Nemate niekto vzor nejakej zmluvy alebo dohody o reklame?
ESTER
05.06.05,13:49
Ešte pre doplnenie, obstarávacia cena za 1ks nesmie prekročiť 500 Sk.
lenkak
05.06.05,18:46
Zmluva o reklame
(§ 269 ods. 2 ObchZ)

Zmluvné strany:
Oprávnený:
zastúpená:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom , oddiel Sro, vložka č. 11111/B
ďalej len „Oprávnený“
a
Poskytovateľ:
zastúpená:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom , oddiel Sro, vložka č. 2222/R
ďalej len „Poskytovateľ“

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 262 Obchodného zákonníka
sa ich záväzkový vzťah bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena Poskytovateľa /alternatíva v súvislosti s projektom xxx, organizovaným Poskytovateľom.
2. Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy stáva partnerom/generálnym partnerom Oprávneného.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
§ poskytnúť Oprávnenému finančnú podporu spolu vo výške .... Sk za účelom prezentovania a propagácie obchodného mena Poskytovateľa, resp. jeho produktov v súlade s popisom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
§ spolupracovať s Oprávneným a poskytovať mu súčinnosť potrebnú na to, aby Oprávnený mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
2. Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi propagáciu a prezentáciu v nasledovnom rozsahu a forme:
§ označiť Poskytovateľa ako svojho partnera/generálneho partnera na všetkých vlastných produktoch,
§ uvádzať Poskytovateľa ako partnera/generálneho partnera na všetkých tlačových materiáloch, publikáciach vydávaných Oprávneným,
§ uvádzať Poskytovateľa ako partnera/generálneho partnera na internetovej stránke Oprávneného, ako aj na podujatiach organizovaných Oprávneným,
§ umiestniť reklamný panel s označením Poskytovateľa vo verejne prístupných priestoroch Oprávneného,
§ pravidelne informovať Poskytovateľa o všetkých pripravovaných akciách organizovaných Oprávneným,
§ poskytnúť zamestnancom Poskytovateľa zľavu vo výške ... % z ceny produktov Oprávneného,
§ na požiadanie dodať Poskytovateľovi materiál o činnosti Oprávneného.
3. Oprávnený sa zaväzuje, že svoje záväzky podľa predchádzajúcich ustanovení zmluvy vykoná riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, s náležitou odbornou starostlivosťou a v takom rozsahu, aby neutrpelo ujmu dobré obchodné meno Poskytovateľa.
4. Oprávnený sa zaväzuje, že si vopred s Poskytovateľom odsúhlasí rozsah a formu prezentácie jeho obchodného mena, resp. jeho produktov. Odsúhlasenie sa uskutoční na základe potvrdenia návrhu Oprávneného zodpovedným zamestnancom Poskytovateľa.
5. Oprávnený predloží a zdokladuje dôveryhodným spôsobom použitie poskytnutých finančných prostriedkov Poskytovateľovi - a to v pravidelne k ultimu kalendárneho štvrťroka - formou písomnej správy a jej následného odsúhlasenia zo strany Poskytovateľa.
6. Oprávnený sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať vedomosť o tom, že nebude schopný dodržať riadne a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámi to bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi.

Článok III
Finančné plnenie a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Oprávnenému finančné plnenie formou prevodu na bankový účet Oprávneného vo výške uvedenej v článku II, bod 1 zmluvy postupne v nasledovných splátkach:
§ .... Sk do ..............
§ .... Sk do ..............
§ .... Sk do ..............
§ .... Sk do ..............
2. Poskytovateľ má právo žiadať od Oprávneného preukázanie použitia finančného plnenia a Oprávnený je povinný to preukázať.
3. V prípade, že Oprávnený poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy, môže si Poskytovateľ nárokovať na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške .... Sk za každé porušenie zmluvy.
4. V prípade, že Oprávnený nepreukáže dôveryhodne použitie poskytnutého finančného plnenia v súlade s touto zmluvou, má Poskytovateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok IV
Ochrana obchodného tajomstva
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytnutia finančného plnenia podľa tejto zmluvy vzájomných vzťahov zmluvných strán, s výnimkou tých, na ktorých zverejnení sa strany dohodli, tvoria predmet obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám.
3. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, do ......... Zmluvné strany môžu pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete predĺžiť jej platnosť formou písomného dodatku ku zmluve.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do ... dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.
8. Súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha:

Príloha č. 1
Popis prezentácie a propagácie obchodného mena/alternatíva produktov PoskytovateľaV ................. dňa ...................


za Oprávneného za Poskytovateľa
________________________ ________________________
meno priezvisko funkcia meno priezvisko funkcia
Jana Acsová
06.06.05,09:06
Upozorňujem ešte na povinnosti zo Zákona 14/2001 Z.z. o reklame, kde sa uvádza, že šíriteľ reklamy a to FO alebo PO ... "šíri reklamu v rámci svojej podnikateľskej činnosti". T.j. reklamné služby nemôže poskytovať osoba, ktorá na to nemá živnostenské oprávnenie, jednalo by sa o neprávnené podnikanie a následne pri daňových kontrolách je skúmané "ihneď", či existuje takého osvedčenie u poskytovateľa (aj keď to už priamo v ZDP nie je uvádzané) -opierajú sa o zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
jess
06.06.05,10:04
Upozorňujem ešte na povinnosti zo Zákona 14/2001 Z.z. o reklame, kde sa uvádza, že šíriteľ reklamy a to FO alebo PO ... "šíri reklamu v rámci svojej podnikateľskej činnosti". T.j. reklamné služby nemôže poskytovať osoba, ktorá na to nemá živnostenské oprávnenie, jednalo by sa o neprávnené podnikanie a následne pri daňových kontrolách je skúmané "ihneď", či existuje takého osvedčenie u poskytovateľa (aj keď to už priamo v ZDP nie je uvádzané) -opierajú sa o zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.Môže mi fakturovať Športový klub reklamu , keď našu značku /logo značky, ktorú predávame/ majú prišitú na kombinézach jazdci tohto klubu ? Poskytujeme im tiež nejaké reklamné banery na preteky. Problém je v tom, že to je športový klub, platitelia DPH /majú IČ DPH/ a môžu podnikať, nemôžu mať zisk z tohto podnikania, ale nemajú IČO, iba nejaké 6-miestne registračné číslo klubu? V živnostenskom registri som ich nenašla.
Jana Acsová
06.06.05,11:18
Môže mi fakturovať Športový klub reklamu , keď našu značku /logo značky, ktorú predávame/ majú prišitú na kombinézach jazdci tohto klubu ? Poskytujeme im tiež nejaké reklamné banery na preteky. Problém je v tom, že to je športový klub, platitelia DPH /majú IČ DPH/ a môžu podnikať, nemôžu mať zisk z tohto podnikania, ale nemajú IČO, iba nejaké 6-miestne registračné číslo klubu? V živnostenskom registri som ich nenašla.1. reklamu fakturovať nemôže (teda by aspoň nemal),
2. v zmluve (ak sa vyhotoví a tú doporučujem) je potrebné špecifikovať predmet zmluvy. Aj keď poznám reklamnú "hantírku" je potrebné špecifikovať pojem "baner",
3. s IČO som si nie taká istá - subjekt, ktorý ho nemá pridelené pri registrácii má požiadať do xy dní Štatistický úrad o jeho pridelenie (viď. Poradca 11-12/2004 str. 224 a nasl. - článok nie je aktualizovaný, ale IČO je tam rozpísané.),
4. čo sa týka podnikania a IČ DPH - tu mi to nejako nesedí, že nemajú živnolist - asi by som si to na ich mieste overila na živnoúrade (ja v tom nemám jasno).
Treba dozistiť tieto veci a následne riešiť zmluvné podmienky. Jediné riešenie v tejto situácii "prenájom". (a to do slova a do písmena)

P.S: Kolegovci, argumentom na tento môj príspevok nie je skutočnosť, či to niektorý športový klub (alebo trebárs tanečný pár spoločenského tanca) robí. Viem, že to robia. Otázka znie, či môžu a či to bude uznané tomu, kto to chce mať v nákladoch aj daňovo.
evae
14.02.06,13:41
neviete mi niekto poradit. ked chceme podporovat oblastny futbalovy klub, na oplatku bude tabula nasej firmy vystavena na ihrisku. staci podpisat tu zmluvu o reklame, ktora bola tu zobrazena, alebo mam postupovat inak. vopred dakujem.
apsgroup
14.02.06,18:10
neviete mi niekto poradit. ked chceme podporovat oblastny futbalovy klub, na oplatku bude tabula nasej firmy vystavena na ihrisku. staci podpisat tu zmluvu o reklame, ktora bola tu zobrazena, alebo mam postupovat inak. vopred dakujem.Takýto spôsob reklamy by aj mna zaujímal. Je to danovo uznané, keď je zmluva a poprípade fotky tabule firmy?
apsgroup
15.02.06,08:43
Nikto nemá s tým súsenosti? Veď športoviská sú plné reklamných tabúl. Poradte, ak viete, Dakujem.
ZuzanaP
16.10.06,11:56
Uzavreli sme zmluvu o reklame so strediskom nepočujúcich na reklamu, ktorú budú mať športovci na dresoch, bude vystavená tabuľa na podujatiach, logo zverejnia na bulletinoch a výsledkoch a podobne. Aký doklad by nám mal dodávateľ vystaviť (nejakú faktúru), aby sme to dostali do nákladov? Stredisko má v živnosti reklamnú činnosť.
oref
17.10.06,14:53
Ahojte:)

nevie mi prosím niekto poradiť aké podklady je potrebné predložiť daňovému úradu, ak mám reklamu na internete???

Vopred ďakujem;)
oref
23.10.06,22:49
Haló, help me:o
marcik
17.08.07,12:05
Prosím..poraďte mi..keď podnikateľ má v živnosti reklamnú činnosť a chce získlať sponzorský príspevok ako prostihodnotu za reklamu. Jedná sa o to , že jeho syn je pretekár a jazdí na motocykli a tak by chcel vystaviť faktúru sponzorskej firme, a za to by umiestnil ich logo na synovom závodnom motocykli. Ako na to?A ako je to s daňou, bude to príjem daňový,alebo sa to dá aj ako nedaňový ak to bude použité na šport? Alebo je lepšie uzavrieť zmluvu? Aby si to mohla dať sponz.strana do nákladov?
marcik
20.08.07,09:29
nik nemá skusenosti s reklamou?