Luboš
31.05.05,10:23
Zdravím poradu.

Od 01.01.2005 došlo k úprave" Postupov účtovania", opatrením MF č.10069/2004-74, ktoré upravuje problematiku opráv nákladov a výnosov minulých období.Vo všeobecnosti platí, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak uvedenú zásadu nemožno dodržať, ÚJ ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.Podľa novely sa od 01.01.2005 významné opravy chýb minulých období budú účtovať v bežnom období na účte 428 - Nerozdelený zisk alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov. (napr. pri nevytvorení opravných položiek). Je tu otázka ??? ako stanoviť hranicu významnosti, pretože pri nevýznamných opravách treba účtovať naďalej na účtoch tr.5 a tr. 6, ktorých sa týkajú......
zlatica76
31.05.05,11:32
Podla vyjadreni isteho auditora sa hranica vyznamnosti stanovuje ako napr. 5 % z vynosov (ucty 601,602) alebo nejake male percento z majetku, resp. kombinaciou tychto dvoch cisel. Ale mozete si to stanovit aj absolutne (napr. vsetko nad 10.000 Sk bez DPH). Zalezi to na vas a je potrebne to popisat vo vnutropodnikovej smernici.
rosemary
31.05.05,11:53
čítala som v jednej publikácii, že hranica významnosti sa dá určiť aj takto: 1% brutto aktív, alebo 10% výsledku hospodárenia, alebo priemer týchto dvoch údajov. Ako píše Zlatka, treba to ošetriť v smernici.
Luboš
31.05.05,15:07
Ďakujem za Vaše názory na stanovenie významnosti, ale pripájam ešte na diskusiu, že nové ustanovenie, ktoré upravuje zúčtovanie tejto problematiky pozabudlo, že v §72 odst.4 Postupov účtovania ponechalo "na ťarchu účtu 588 - Ostatné mimoriadne náklady sa účtuje oprava nákladov minulých období, ak ide o v ý z n a m n é položky."
(obdobne v §82 odst.3 - účet 688). Takže kam s nimi ak ich budem klasifikovať ako významné.....( z daňového hľadiska je to síce jedno)