rommy
29.12.08,18:49
Ahoj poraďáci. Mám taký prípad. Je kúpna zmluva o predaji trenažéra. Trenažér je odovzdaný kupujúcemu. Kupujúci zaplatil podľa zmluvy časť kúpnej ceny a druhú časť má zaplatiť do 26.1.09. V zmluve je že vlastníctvo naňho prechádza až úplným zaplatením trenažéra. Platil to takto preto lebo potreboval do konca roka trenažér a leasingovka už uzavrela rok a leasing mu dajú až v januári. Teraz neviem, mám vystaviť ostrú faktúru s dátumom dodania keď si prevzal trenažér, alebo na tú prvú prijatú platbu vystavím len zálohovú faktúru daňový doklad a na budúci rok vystavím ostrú faktúru?
Tweety
29.12.08,18:53
Ahoj poraďáci. Mám taký prípad. Je kúpna zmluva o predaji trenažéra. Trenažér je odovzdaný kupujúcemu. Kupujúci zaplatil podľa zmluvy časť kúpnej ceny a druhú časť má zaplatiť do 26.1.09. V zmluve je že vlastníctvo naňho prechádza až úplným zaplatením trenažéra. Platil to takto preto lebo potreboval do konca roka trenažér a leasingovka už uzavrela rok a leasing mu dajú až v januári. Teraz neviem, mám vystaviť ostrú faktúru s dátumom dodania keď si prevzal trenažér, alebo na tú prvú prijatú platbu vystavím len zálohovú faktúru daňový doklad a na budúci rok vystavím ostrú faktúru?
Dátum dodania=dátum prevzatia predmetu lízingu.
rommy
29.12.08,19:16
Lenže on ho prevzal teraz ale leasing bude až v 2009. tak neviem.
Zita5
29.12.08,19:24
Pozrite si tento paragraf 19.

Zákon o DPH


Daňová povinnosť
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#hore)


(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách a spolu s nimi dodávaných elektronických službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

(5) Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.


(6) Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje platbu za obstaranú službu, alebo dňom prijatia platby, a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

(7) Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje


a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskych spoločenstiev, ktorý je potvrdený colným orgánom v písomnom colnom vyhláseníalebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.
(10) Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to posledným dňom príslušného kalendárneho roka z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku, a celkovým počtom týchto zálohovaných obalov, ktoré sa mu vrátili z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku; ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v doklade o použití podľa § 71 ods. 9 a v daňovom priznaní so záporným znamienkom. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní. Základom dane je súčin zisteného rozdielu podľa prvej vety a výšky zálohy za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom, 6ab) ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.
ekopo
29.12.08,19:29
Asi by zatial stačil doklad na odpočet DPH za prijatú platbu. Je to len záloha podľa všetkého.
rommy
30.12.08,06:42
Hm, tiež si myslím že len záloha daň.doklad by stačila keďže má v zmluve že vlastníctvo prejde až úplným zaplatením. Ďakujem za rady :)
Zita5
30.12.08,09:47
Ja som zasa toho názoru , že sa nejedná o zálohu , ale o čiastkovú platbu
z kúpnej ceny a tým som za to , že daňová povinnosť vzniká dňom dodania trenažéru .