Richard
25.05.07,14:09
__FORCETOC__

Účtová osnova
Účtová trieda O Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 Zásoby
Účtová trieda 2 Finančné účty
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 Náklady
Účtová trieda6 Výnosy

911Účtová trieda 0- Dlhodobý majetok http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

O1 - Dlhodobý nehmotný majetok http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

011 - Zriaďovacie náklady
012 - Aktivované náklady na vývoj
013 - Softvér
014 - Oceniteľné práva
015 - Goodwill
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

2O2 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png
021 - Stavby
022 - Samostatné hnuteľné věci a súbory hnuteľných vecí
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

303 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

031 - Pozemky
032 - Umelecké diela a zbierky

4O4 - Obstaranie dlhodobého majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

5O5 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png
051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

6O6 - Dlhodobý finančný majetok http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 - Dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti
066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 - Ostatné pôžičky
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

7O7 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

071 - Oprávky k zriaďovacím nákladom
072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 - Oprávky k softvéru
074 - Oprávky k oceniteľným právam
075 - Oprávky ku goodwillu
079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

8O8 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png
081 - Oprávky k stavbám
082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

9O9 - Opravné položky k dlhodobému majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku
098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

11Účtová trieda 1 - Zásoby (Teoretická časť)http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

11 - Materiál http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

111 - Obstaranie materiálu
[wiki=52887]112 - Materiál na sklade
119 - Materiál na ceste


1212 - Zásoby vlastnej výroby http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastnej výroby
123 - Výrobky
124 - Zvieratá


1313 - Tovar http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

131 - Obstaranie tovaru
132 - Tovar na sklade a v predajniach
139 - Tovar na ceste

1919 - Opravné položky k zásobám http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

191 - Opravné položky k materiálu
192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe
193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
194 - Opravné položky k výrobkom
195 - Opravné položky k zvieratám
196 - Opravné položky k tovaru
21[wiki=53946]Účtová trieda 2 - Finančné účty http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png


21 - Peniaze http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

211 - Pokladnica
213 - Ceniny

2222 - Účty v bankách http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

221 - Bankové účty

2323 -Bežné bankové úvery http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

231 - Krátkodobé bankové úvery
232 - Eskontné úvery

2424 - Iné krátkodobé finančné výpomoci http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy
249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

2525 - Krátkodobý finančný majetok http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 - Vlastné dlhopisy
256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

2626 - Prevody medzi finančnými účtami http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

261 - Peniaze na ceste

2929 - Opravné položky ku krátkodobému finačnému majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku


31[wiki=53947]Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

311 - Odberatelia
312 - Zmenky na inkaso
313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 - Poskytnuté preddavky
315 - Ostatné pohľadávky

3232 - Záväzky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

321 - Dodávatelia
322 - Zmenky na úhradu
323 - Krátkodobé rezervy
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 - Nevyfakturované dodávky

3333 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 - Pohľadávky voči zamestnancom
336- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

3434 - Zúčtovanie daní a dotácií http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

341 - Daň z príjmov
342 - Ostatné priame dane
343 - Daň z pridanej hodnoty
345 - Ostatné dane a poplatky
346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 - Ostatné dotácie

3535 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom při úhrade straty
355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 - Pohľadávky voči účatníkom združenia

3636 - Záväzky voči spoločníkom a združeniuhttp://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku
364 - Záväzky voči spoločníkom a členom při rozdeľovaní zisku
365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 - Záväzky voči účastníkom združenia

3737 - Iné pohľadávky a iné záväzky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

371 - Pohľadávky z predaja podniku
372 - Záväzky z kúpy podniku
373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií
374 - Pohľadávky z nájmu
375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 - Nakúpené opcie
377 - Predané opcie
378 - Iné pohľadávky
379 - Iné záväzky

3838 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

381 - Náklady budúcich období
382 - Komlexné náklady budúcich období
383 - Výdavky budúcich období
384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období

3939 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

391 - Opravné položky k pohľadávkam
395 - Vnútorné zúčtovanie
398 - Spojovací účet při združení41[wiki=53948]Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

41 - Základné imanie a kapitálové fondy http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

411 - Základné imanie
412 - Emisné ážio
413 - Ostatné kapitálové fondy
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416- Oceňovacie rozdiely z precenenia při zlúčení, splynutí a rozdelení
417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 - Zmeny základného imania

4242 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

421 - Zákonný rezervný fond
422 - Nedeliteľný fond
423 - Štatutárne fondy
427 - Ostatné fondy
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
429 - Neuhradená strata minulých rokov

4343 - Výsledok hospodárenia http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

4545 - Rezervy (Teoretická časť)http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

451 - Rezervy zákonné
459 - Ostatné rezervy

4646 - Bankové úvery http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

461 - Bankové úvery

4747 - Dlhodobé záväzky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472 - Záväzky zo sociálneho fondu
473 - Vydané dlhopisy
474 - Záväzky z nájmu
475 - Dlhodobé prijaté preddavky
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 - Dlhodobé zmenky na úhradu
479 - Ostatné dlhodobé záväzky

4848 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

4949 - Fyzická osoba - podnikateľ http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - ponikateľa

50[wiki=53949]Účtová trieda 5 - Náklady http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

50 - Spotrebované nákupy http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 - predaný tovar
505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

5151 - Služby http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

511 - Opravy a udžiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

5252 - Osobné náklady http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

521 - Mzdové náklady
522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
526 - Sociálne náklady fyzickej osoby podnikateľa
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady

5353 - Dane a poplatky http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

531 - Daň z motorových vozidiel
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky

5454 - Iné náklady na hospodársku činnosť http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

541 - Zostatková cena predaného dlhodob. nehm. a dlhodob. hmot. majetku
542 - Predaný materiál
543 - Dary
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávly
547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 - Manká a škody

5555 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

5656 - Finančné účty http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

561 - Predané cenné papiere a podiely
562 - Úroky
563 - Kurzové straty
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 - Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady
569- Manká a škody na finančnom majetku

5858 - Mimoriadne náklady http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

582 - Škody
588 - Ostatné mimoriadne náklady

5959 - Dane z príjmov a prevodné účty http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
595 - Dodatočné odvody dane z príjmov
596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598 - Prevod finančných nákladov

60[wiki=53950]Účtová trieda6 - Výnosy http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar

6161 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby
612 - Zmena stavu polotovarov
613 - Zmena stavu výrobkov
614 - Zmena stavu zvierat

6262 - Aktivácia http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

621 - Aktivácia materiálu a tovaru
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

6464 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

6565 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospdoárskej činnosti http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

6666 - Finnačné výnosy http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 - Výnosy z derivátových operácií
668 - Ostatné finančné výnosy

6868 - Mimoriadne výnosy http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png

682 - Náhrady škôd
688 - Ostatné mimoriadne výnosy

6969 - Prevodné účty http://www.porada.sk/images/porada_style/hore.png