Hádes
06.06.05,15:18
Pomôžte! potrebujem vedieť niečo o združení fyzických odôb, o zmluve medzi nimi a pod. ale naozaj neviem, kde by som to mala hľadať.
Zita5
06.06.05,15:59
Pomôžte! potrebujem vedieť niečo o združení fyzických odôb, o zmluve medzi nimi a pod. ale naozaj neviem, kde by som to mala hľadať.Združenie fyzických osôb je zmluvným záväzkom osôb bez toho , aby sa pritom vytvoril nový právny subjekt , majúci spôsobilosť na práva a povinnosti . Združenie nemá právnu subjektivitu , nie je to ani PO a nezapisuje sa sa do žiadneho registra .

Združenie je zmluvné spojenie aspoň dvoch osôb/ počet nie je obmedzený /, ktoré sa spoločne pričiňujú o dosahovanie hospodárskeho účelu . Subjektom práv a záväzkov sú jeho členovia .

To znamená , ak sa podnikateľské subjekty dohodnú , že budú vykonávať určitú činnosť spoločne a na základe tejto činnosti budú spoločne dosahovať príjmy a spoločne sa budú podielať na výdavkoch , musia toto všetko zakotviť v zmluve . Musí tam byť všetko dokonalé , aby sa v budúcnosti vyhli určitému sporu . V zmluve si určia podiel na dosahovaných príjmoch a podiel na výdavkoch . Môže to byť 50/50 alebo spôsob resp. podiel nimi určený .Samozrejme , že musia vlastniť ŽL a podnikateľské činnosti musia mať rovnaké , v tom , v akom smere idú spolu podnikať . V zmluve treba poveriť jednu osobu , ktorá bude v mene združenia vystavovať veškeré doklady na jej meno . Ďaľej treba dohodnúť a ustanoviť v zmluve v prípade zriadenia BÚ v banke, číslo účtu a zriadenie podpisových vzorov, aby s uvedeným účtom mohli manipulovať aj ostatní členovia združenia . Ďaľej treba zmluvne podchytiť , kto a čo vnáša do združenia , aký majetok , resp. finančnú hotovosť . Čo sa bude diať a aký podiel budú mať členovia v prípade spoločného majetku ....na to všetko netreba zabúdať , taktiež , čo v prípade lízingov atď .

Všetci členovia v združení sú spoločne a nerozdielne zodpovedný za záväzky a taktiež na vytváraní zisku .

Po spísaný zmluvy o združení , jednotlivý členovia prevedú ohlásenie na DÚ , kde každý odovzdá v prílohe písomného oznámenia kópiu Zmluvy o združení . Pokiaľ je jeden člen združenia plátcom DPH ostatní sa povinne musia prihlásiť za dobrovoľných plátcov DPH .
Listom oznámia na DÚ , ktorý člen je poverený viesť účtovníctvo a všetky súvisiace náležitosti s podnikaním . Treba si dať kópiu oznamu na DÚ potvrdiť , aby ste mali doklad , že to bolo zo strany členov splnené .

Združenie bude viesť spoločné účtovníctvo , ktoré keď sa na konci roka uzavrie , tak každý člen združenia si uplatní do svojho DP zmluvou určený podiel na príjmoch a výdavkoch . Daňové priznanie si podá každý jednotlivo .


No je toho ešte dosť , ale pre nedostatok času už musím končiť , dúfam , že ma poraďáci doplnia . Poprípade zajtra prilepím vzor zmluvy .


Ešte chcem pripomenúť , hľadaj v porade , už sa o združení popísalo veľa .
Hádes
06.06.05,16:09
Zatiaľ ďakujem za naozaj rýchlu odpoveď
lenkak
06.06.05,16:38