Kočtúchová
08.06.05,10:28
Hľadám aktuálne opatrenie MFSR 5292/2005-74 - malo by to byť nové opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania k rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Na stránke ministerstva som toto opatrenie nenašla (veru si už ani nepamatám odkiaľ mám číslo tohto opatrenia). A tu na porade tuším Richard prilepil opatrenie zo 16. decembra 2002 23054/2002-92 - ale to je ešte stále aktuálne? Neviem, potrebujem sa do účtovnej smernice odvolať okrem zákona aj na opatrenie kde sa hovorí o konkrétnych číslach účtov a spôsoboch účtovania v podvojnom účtovníctve. Dakujem.
(ja nie som účt - takže mi to nie je very jasné:) )
veja
Palino
08.06.05,10:34
Ja mám len Opatrenie č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. 25167/2003-92 a opatrenia č. 10069/2004-74. Neviem o tom, že by bolo niečo novšie.
Palino
08.06.05,10:56
To opatrenie, ktoré uvádzaš, bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2005 pod č. MF/5292/2005-74 a platí pre finančné inštitúcie.
pyton
08.06.05,11:21
Tak ako hovorí Palino - pozri FS č. 3

32. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, ...
FS: 2005 / 3 Dátum uverejnenia: 22. 3. 2005
Číslo: MF/5292/2005-74 Problematika účtovníctva
Kočtúchová
08.06.05,11:52
Takže ak som to right pochopila, kedže my sme iba obyčajná malá akciovečka - nás sa týkajú tie opatrenia, ktoré napísal do príspevku Palino. Hej?
Palino
08.06.05,11:58
Takže ak som to right pochopila, kedže my sme iba obyčajná malá akciovečka - nás sa týkajú tie opatrenia, ktoré napísal do príspevku Palino. Hej?
Tak je to.
Kočtúchová
08.06.05,12:19
No - spokojnosť - dakujem .;)