janasl
08.06.05,12:30
Ahojte,

chcem poprosiť o radu. V roku 2002 si naša firma prenajala zo zahraničia zdravotnícke prístroje, ktoré zostali v colnom režime.Štvrťročne platíme za ne nájomné. Tento rok 2005 bol tovar prepustený do režimu voľný obeh a bola vymeraná výška colného dlhu.
Sk 200.000,- a kompenzačný úrok. 10.000,-.
Viete mi niekto prosím poradiť, či mám colný dlh zaúčtovať ako obstaranie IM
na 042 a ďalej odpisovať, alebo sa dá dať nejak jednorazovo do nákladov?
Ako by ste postupovali vy?
Ďakujem moc.
Sany
08.06.05,13:42
clo zaúčtuješ na 042/379 a odpisuješ.
jamajka
08.06.05,14:34
Prečo colnica vymerala clo tebe a nie majiteľovi strojov?
janasl
08.06.05,15:17
ja som prevzala teraz účtovníctvo(spolu aj so spomínaným JCD) po inej externej firme, takže momentálne mám v tom ešte mierny chaos a neviem čo s tým.
Jana Acsová
08.06.05,15:27
Na JCD by malo byť vyznačené, kto sa stáva colným dlžníkom. Pri prepustení do režimu voľného obehu vystupujete pravdepodobne v pozícii kupujúceho alebo ...
Ukončenie colného opatrenia znamená, že skončil nájom a nastala nová skutočnosť, alebo uplynula lehota počas ktorej môže byť "stroj" pod colným opatrením. Ale to je v colných predpisoch. Ja som len použila svoju "účtovnícku" terminológiu.
Ak skončilo colné opatrenie, na JCD by mali byť vyznačené potrebné skutočnosti a účtovnej jednotke by mal byť známy dôvod prepustenia tovaru do režimu voľného obehu, na čo nadviaže aj účtovanie, ktoré bolo naznačené.
janasl
10.01.06,10:36
PROSíM O UPRESNENIE,
RADA BY SOM SA K TEJTO TEME EšTE VRáTILA, PRETOžE Už TERAZ K ZáVIERKE TO MUSíM KONEčNE DAť NAPORIADOK A STáLE PORIADNE NECHáPEM, čO S TýM.
AKO SOM SA Už ZMIENILA ZAčIATOKOM ROKA 2005 BOL TOVAR PREPUSTENý DO REžIMU VOLNý OBEH A VYMERANý COLNý DLH 200 000,-.ZAUčTOVALI SME HO NA 042/379.
PRíSTROJ KTORéHO SA TO TýKA BOL NA 3 ROKY V OPERATíVNOM PRENáJME A DO NáKLADOV IšLI PRAVIDELNé SPLáTKY, KTORé SA TýMTO ROKOM KONčIA.
PRíSTROJE BY SME SI ALE RADI ODKúPILI ZA URčITú CENU, EšTE NIE JE ROZHODNUTé čI DO ROKU 2005 ALEBO Až V ROKU 2006.
SEF STALE NA MNA TLAčí, ABY SOM TEN COLNý DLH DALA NEJAKýM SPôSOBOM DO NáKLADOV, ALE JA BOHUžIAL NEVIEM AKO, KEĎ TIE STROJE MOMENTáLNE NIE Sú V NAšOM VLASTNíCTVE.
PROSíM MôžETE MI PROMPTNE PORADIť,čO S TýM, čI SA TO VôBEC NEJAKO MôžE DAť DO NáKLADOV??????
VEĎ KED JA ICH NEMAM EšTE VO VLASTNíCTVE, MôžEM ODPISOVAť SAMOTNý COLNý DLH?
ĎAKUJEM