Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
ZSP_§255 (30.05.07)
255§ 255 Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu (1) Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpiso...
0 0
ZSP_§249 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
Poistenec 249§ 249 (1) Poistenec podľa tohto zákona je aj a) fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 20...
0 0
ZSP_§235 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Sirotský dôchodok Dôchodok
235§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby povinné uvádzať identi...
0 0
ZSP_§226 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
226§ 226 Povinnosti Sociálnej poisťovne (1) Sociálna poisťovňa je povinná a) viesť individuálny účet poistenca a zasielať každoročne najneskôr do 31. decembra poistencom informáciu o zmenách stavu...
0 0
ZSP_§163 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
163§ 163 Základný fond invalidného poistenia (1) Základný fond invalidného poistenia je určený na a) výplatu invalidného dôchodku, b) výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského...
0 0
ZSP_§162 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
162§ 162 Základný fond starobného poistenia (1) Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu a) starobného dôchodku, b) predčasného starobného dôchodku, c) vdovského dôchodku, vdovec...
0 0
ZSP_§141 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
141§ 141 Odvod poistného (1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Za zamestnanca odvádza poistné na...
0 0
ZSP_§128 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
128§ 128 Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného...
0 0
ZSP_§117 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Sirotský dôchodok Dôchodok
117§ 117 Poukazovanie dávok a poberateľ dávky (1) Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 67) Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak...
0 0
ZSP_§110 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
110§ 110 Zánik nároku na nemocenské a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky (1) Nárok na n...
0 0
ZSP_§96 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
96§ 96 Rehabilitačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné. (2) Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní, a) v ...
0 0
ZSP_§90 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
90§ 90 Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie (1) Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povola...
0 0
ZSP_§89 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
89§ 89 Určenie sumy úrazovej renty (1) Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30, 4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel č...
0 0
ZSP_§88 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
88§ 88 Podmienky nároku na úrazovú rentu (1) Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doter...
0 0
ZSP_§82 (30.05.07)
82§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok (1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa z...
Sleduj témy Dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk