Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

MurphYnko

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zahraničnou osobou - občanom Európskej únie alebo občanmi z tretích krajín

Hodnotiť článok
by , 08.01.20 at 16:36 (159 Videní)
V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, kde spoločníkom alebo konateľom je zahraničná osoba platia rôzne podmienky. Zásadným rozdielom je či konateľ je občanom EÚ alebo nie je. Čo sa týka občanov z tretích krajín je postup komplikovanejší.
Kto môže konať v mene slovenskej s.r.o.čky?

Konateľom môže byť občan EÚ, občan krajín OECD alebo osoba s udeleným pobytom na Slovensku.
Občania nečlenských krajín Európskej únie sa môžu stať konateľom až po získaní pobytu na Slovensku. Do doby pokiaľ cudzincom z nečlenských krajín EÚ bude udelený pobyt, môžu v spoločnosti figurovať ako spoločníci.
Obchodné meno a sídlo firmy

Pri zvolení obchodného mena a sídla firmy platia rovnaké podmienky ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným zriadenou občanom Slovenskej republiky - sídlo musí byť na Slovensku a zvolené obchodné meno spoločnosti nesmie byť už registrované a taktiež nesmie byť veľmi podobné s už registrovanou spoločnosťou.
Príklad: Ak už v www.orsr.sk existuje názov ABCD s.r.o., nemôžete si zvoliť názov ABCD s.r.o.. Takýto návrh by mal za následok odmietnutie súdom.
Požadované prílohy pre založenie s.r.o. zahraničnou osobou

 • Plná moc (ak pri registrácii a založení s.r.o. zastupuje žiadateľa advokát)
 • Formulár návrhu na zápis
 • Oprávnenie prevádzkovať živnosť (živnostenské oprávnenie), prípadne výpis zo živnostenského registra
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Platný doklad o pobyte na Slovensku (pobytovú kartičku)
 • Čestné vyhlásenie, že nemá povinnosť doložiť vyhlásenie, že nie je vedený v zozname daňových dlžníkov, ako aj v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, prípadne, že nemá povinnosť doložiť súhlas daných inštitúcií
 • Súhlas so zriadením sídla
 • Vyhlásenie spoločníka, že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom viac ako dvoch spoločností
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania
 • Výpis z registra trestov zahraničnej osoby
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý sa podáva spolu s ohlásením živnosti na tlačive živnostenského úradu
 • Správny poplatok

Čo v prípade ak je spoločníkom zahraničná spoločnosť?

Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným v zásade bez obmedzenia. Nevyžaduje sa pobyt na území SR a to ani v prípade, ak nie je občanom členského štátu Európskej únie alebo OECD. Spoločníkom pritom môže byť cudzinec ako fyzická osoba alebo zahraničná právnická osoba (zahraničná spoločnosť).
Pokiaľ bude spoločníkom zahraničná osoba, je potrebné doložiť aj jej výpis zo zahraničného obchodného, prípadne obdobného registra. Výpisom musí byť preukázané najmä to, že osoba podpisujúca dokumenty k založeniu slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným bola oprávnená za zahraničnú osobu tak urobiť. Rovnako sa ním preukazuje existencia zahraničnej osoby, jej obchodné meno a sídlo. Výpis z obchodného registra musí byť úradne preložený do slovenského jazyka ( s výnimkou výpisu z Českej republiky). Pre použitie zahraničnej verejnej listiny na Slovensku sa bude tiež vyžadovať apostilla (ide o overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 tzv. Haagskeho dohovoru) nahrádzajúca superlegalizáciu alebo superlegalizácia (je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu) tohto dokladu, pokiaľ medzi Slovenskou republikou a danou krajinou, v ktorej bol výpis vydaný, neexistuje zmluva, ktorá by uvedené nevyžadovala.

Reakcie